2 Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kapitulo 2

Kay ako nakahukom nga dili na lang ako maghimo sa lain pang makapasubo nga pag-anha diha kaninyo.
2 Kay kon ako makapasakit man kaninyo, kinsa pa man unyang tawhana ang makalipay kanako kondili siya ra usab nga akong masinakit?
3 Mao kining butanga ang giingon ko niadtong akong sulat kaninyo, aron nga inig-abut ko unta diha kaninyo ako dili masinakit sa mga tawo nga mao ra usab untay magahimo kanakong malipayon, ubos sa akong pagsalig diha kaninyong tanan nga ang akong kalipay mahimong kalipay ninyong tanan.
4 Kay kadto akong gisulat kaninyo gikan sa tuman nga kaguol ug kasakit sa kasingkasing, inubanan sa daghang mga luha, dili aron sa pagsakit kaninyo kondili aron sa pagpahibalo kaninyo sa kadagaya sa akong gugma alang kaninyo.
5 Apan kon aduna man dihay nakapahimog kasakit, siya wala maghimo niini kanako, kondili sa usa ka bahin (sa walay pagpakapin ug sulti) kaninyong tanan.
6 Alang sa maong tawo, igo na ang silot nga gikapahamtang kaniya sa kadaghanan kaninyo;
7 busa kinahanglan nga karon inyo na siyang pasayloon ug pagalipayon, kay tingali unya dag-on siya sa hilabihang kaguol.
8 Busa mangamuyo ako kaninyo nga inyo na siyang ipasig-uli diha sa inyong paghigugma.
9 Kay mao kini ang hinungdan niadtong akong pagsulat, aron masulayan ug masuta ko kamo kong masinugtanon ba gayud kamo sa tanang butang.
10 Ug bisan kinsa nga inyong pasayloon, pagapasayloon ko usab; kay bisan unsay akong gipasaylo, kon aduna man akoy gipasaylo, nahimo ko kadto tungod kaninyo sa atubangan ni Cristo,
11 aron kita dili malupigan ni Satanas; kay kita nasayud na man sa iyang mga laraw.
12 Ug sa paghiadto ko sa Troas aron sa pagwali sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo, usa ka ganghaan gibuksan unta alang kanako diha sa Ginoo.
13 Apan bisan pa niini ang akong hunahuna wala mahimutang tungod kay ang akong igsoon nga si Tito wala ko man igkita didto. Busa nanamilit na lang ako kanila ug mipadayon sa Macedonia.
14 Apan salamat sa Dios nga pinaagi kang Cristo nagamando kanato sa kanunay paingon sa kadaugan, ug pinaagi kanato nagapakaylap sa kaamyon sa kahibalo mahitungod kaniya sa tanang dapit.
15 Kay kita mao ang kaamyon ni Cristo ngadto sa Dios sa taliwala kanila nga mga ginaluwas ug kanila nga mga nagakalaglag,
16 sa usa ingon nga baho sa kamatayon ngadto sa kamatayon, ug sa usa ingon nga kaamyon sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Kinsa man ang angay niining mga butanga?
17 Kay lahi sa kadaghanan, kami wala magsambog sa pulong sa Dios; hinonoa, sa atubangan sa Dios kami nagasulti diha kang Cristo ingon nga mga tawong maminatud-on, ingon nga mga pinadala sa Dios.