2 Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kapitulo 5

Kay kita nasayud nga kon matun-as na kining atong yutan-ong payag, didto sa langit aduna kitay balay gikan sa Dios, usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa mga kamot ug walay pagkatapus.
2 Sa pagkatinuod dinhi niining maong payag kita nagapanghupaw sa atong pagpangandoy nga unta kasapawan na kita nianang atong langitnong puloy-anan,
3 aron nga sa kahal-upan na kita niini, kita dili makaplagan nga mga hubo.
4 Kay samtang ania pa gihapon kita sa sulod niining maong payag, kita dinat-ugan sa atong mga lowan, nagaagulo dili tungod kay buot kita mahukasan niini, kondili aron kita masapawan unta niadtong langitnong puloy-anan, aron ang may kamatayon pagalamyon sa kinabuhi.
5 Siya nga nagaandam kanato alang niining butanga mao ang Dios nga nagahatag kanato sa Espiritu ingon nga patinga.
6 Busa sa kanunay kita masaligon; kita nasayud nga samtang ania pa kita sa lawas, kita wala didto sa Ginoo,
7 kay kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtoo, dili pinaagi sa atong makita.
8 Busa kita mga masaligon, ug palabihon pa gani hinoon nato nga mahimulag kita sa lawas ug maanaa kita sa atong puloy-anan uban sa Ginoo.
9 Sa ingon niana, maanaa kita sa puloy-anan o mahimulag, ginahimo natong kalab-uton ang pagpahimuot kaniya.
10 Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Cristo, aron ang matag-usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o dautan.
11 Busa, sa nahibaloan namo ang pagkahadlok sa Ginoo, kami nagapangabig sa mga tawo; hinoon, kon unsa kami, kana nasayran na sa Dios, ug akong ginalauman nga kini nasayran na usab sa inyong kaisipan.
12 Wala kami karon magpadalayeg pag-usab sa among kaugalingon diha kaninyo, kondili nagahatag hinoon kaninyo ug pasikaranan aron kami inyong ikapasigarbo, aron kamo maandam sa pagpanubag kanila nga nagapasigarbo tungod sa mga butang nga nagadayag diha sa ilang mga nawong ug dili sa mga butang nga anaa sa sulod sa ilang mga kasingkasing.
13 Kay kon kami nangaboang man ugaling, kini alang sa Dios; ug kon kami mga maayo ra ug pamuot, kini alang kaninyo.
14 Kay ang gugma ni Cristo nagapugong kanamo, kay kami nagahunahuna man nga may usa nga nagpakamatay alang sa tanan; busa ang tanan nangamatay diay.
15 Ug siya namatay alang sa tanan, aron sila nga mga buhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon, kondili alang kaniya nga namatay ug nabanhaw tungod kanila.
16 Busa, sukad karon among mahibaloan ang tawo dili na sumala sa tawhanong pag-ila, ug bisan tuod dihay panahon nga si Cristo among nahibaloan sumala sa tawhanong pag-ila, karon wala na kami magaila kaniya sa ingon.
17 Busa kon ang tawo anaa kang Cristo, siya bag-o nang binuhat; ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa, ang bag-ong mga butang nahiabut na.
18 Ug kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasig-uli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Cristo ug naghatag kanamo sa bulohaton sa pagpasig-uli;
19 nga mao kini, nga diha ang Dios kang Cristo, nagpasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyong kaugalingon sa walay pag-isip batok kanila sa ilang kalapasan, ug nagpiyal kanamo sa balita sa pagpasig-uli.
20 Busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Cristo, nga pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo. Tungod kang Cristo, nangamuyo kami kaninyo, magpasig-uli kamo ngadto sa Dios.
21 Tungod kanato siya nga wala makasinati ug sala gihimo niya nga sala, aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarung nga anaa sa Dios.