2 Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kapitulo 10

Ako, si Pablo, magatambag kaninyo, tungod sa kaaghop ug kalomo ni Cristo—ako nga kono maayo rang mopahiubos kon anaa sa inyong atubangan, apan isug kaayo kon mahiadto na sa halayo!
2 ako mangamuyo kaninyo nga inig-anha ko diha dili unta ako mapilit sa pagpakita sa maong masaligong kaisug nga gihunahuna ko nga akong ipakita batok sa pipila ka mga tawo nga nagadahum nga kami nagagawi sumala sa unod.
3 Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakiggubat pinasubay sa unod,
4 kay ang mga hinagiban sa among pakiggubat dili man mga hinagiban sa unod kondili tungod sa Dios makagagahum kini sa paglumpag sa mga kota.
5 Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas-ong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios, ug ginabihag namo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Cristo,
6 ug kami andam sa pagsilot sa tanang pagkamasupilon, inigkahingpit na sa inyong pagkamasinugtanon.
7 Tan-awa ang mga butang nga anaa sa inyong atubangan. Kon adunay masaligon nga siya iya ni Cristo, papalandunga siya nga maingon nga siya iya ni Cristo, kami mao man usab.
8 Kay ako dili kaulawan bisan kon palabihan ko pa ang akong pagpasigarbo tungod sa among kagahum nga gihatag kanamo sa Ginoo aron sa pagpatubo kaninyo ug dili sa paglaglag kaninyo.
9 Dili ako buot nga makita nga daw naglisang kaninyo pinaagi sa akong mga sulat.
10 Kay sila magakanayon, "Ang iyang mga sulat maisugon ug makagagahum, apan mahuyang ang iyang pagkatawo, ug dili matagad ang iyang panulti."
11 Pasabta ang maong mga tawo nga unsa gani ang among ginaingon pinaagi sa sulat sa wala kami diha, mao usab kana ang among pagabuhaton inig-anha namo diha kaninyo.
12 Kami dili mangahas sa pagpakisama kanila, o sa pagtandi sa among kaugalingon sa pipila kanila nga nagadalayeg sa ilang kaugalingon. Apan sila nga nagapakigsukdanay sa ilang masigkaugalingon, ug nagatandiay sa ilang masigkaugalingon—sila walay kabuot.
13 Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kondili sumala sa sukod sa gilay-on nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagaabut diha kaninyo.
14 Kay kami wala maglapas sa among sukod, nga daw wala kami ipaabut diha kaninyo; kay kami mao ang unang nagpakaabut diha kaninyo dala ang Maayong Balita mahitungod kang Cristo.
15 Wala namo ipasigarbo ang mga pangabudlay sa ubang mga tawo nga nahilapas sa among sukod; hinoon, ang among paglaum mao nga sa magatubo ang inyong pagtoo, magakadaku unta ang dapit sa among pagpangabudlay diha sa taliwala kaninyo,
16 aron among ikawali ang Maayong Balita sa mga kayutaan nga saylo pa kaninyo, sa walay pagpasigarbo sa mga pangabudlay nga nahimo na sa dapit nga iya sa lain.
17 "Siya nga magapasigarbo, pasigarboha siya mahitungod sa Ginoo."
18 Kay ang tawo nga nagadayeg sa iyang kaugalingon dili man mao ang pagakahimut-an, kondili hinoon ang tawo nga ginadayeg sa Ginoo.