ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ

1 2 3 4 5 6 7 8


Գլուխ 1

Երգ երգոց Սողոմոնի։
2 Քու բերանիդ համբոյրներովը համբուրէ զիս, Վասն զի քու սէրդ գինիէն աղէկ է։
3 Քու իւղերուդ հոտը ախորժելի է, Քու անունդ թափուած իւղի պէս է, Անոր համար օրիորդները քեզ կը սիրեն։
4 Զիս քաշէ ու քու ետեւէդ պիտի վազեմ։ Թագաւորը իր ներքին սենեակները տարաւ զիս։ Քեզի հետ ցնծանք եւ ուրախանանք, Քու սէրդ գինիէն աւելի գովենք։ Քեզ ուղղութեամբ կը սիրեն։
5 Ո՛վ Երուսաղէմի աղջիկներ, Ես սեւ եմ, բայց գեղեցիկ, Կեդարի վրաններու պէս, Սողոմոնին վարագոյրներուն պէս։
6 Իմ սեւցած ըլլալուս մի՛ նայիք, Վասն զի արեւը զիս տեսաւ։ Իմ մօրս որդիները ինծի սրդողեցան, Զիս այգիներու պահապան ըրին, Բայց իմ այգիիս պահպանութիւն չըրի։
7 Պատմէ՛ ինծի, ո՛վ հոգիիս սիրածը, Քու հօտդ ո՞ւր կ’արածես։ Կէսօրին ո՞ւր կը պառկեցնես։ Քու ընկերներուդ հօտերուն քով Ինչո՞ւ թափառականի պէս ըլլամ։
8 Եթէ դուն չես գիտեր, ո՛վ կիներուն գեղեցիկը, Հօտերուն շաւիղներէն գնա՛ Ու հովիւներուն վրաններուն քով քու ուլերդ արածէ։
9 Փարաւոնին կառքերուն լծուած ձիերուն նմանցուցի քեզ, ո՛վ իմ սիրուհիս։
10 Քու այտերդ զարդերով գեղեցիկ են Եւ քու պարանոցդ՝ քառամանեակներով։
11 Քեզի ոսկեղէն զարդեր պիտի շինենք Արծաթէ կիտուածներով։
12 Երբ թագաւորը սեղանն էր, Իմ նարդոսս իր հոտը բուրեց։
13 Իմ սիրականս ինծի ստաշխի ծրարին պէս է, Գիշերը իմ ստինքներուս մէջ պիտի հանգչի։
14 Իմ սիրականս հինայի ողկոյզին պէս է ինծի Ենգադդիի այգիներուն մէջ։
15 Ահա գեղեցիկ ես, ո՛վ իմ սիրուհիս, Ահա գեղեցիկ ես. քու աչքերդ աղաւնիներու աչքերուն նման են։
16 Ո՛վ իմ սիրականս, ահա գեղեցիկ ես ու վայելուչ Եւ մեր անկողինը կանանչ է։
17 Մեր տուներուն գերանները եղեւնափայտէ են Ու մեր առիքները մայրի փայտէ են։