Efežanima

поглавље: 1 2 3 4 5 6

0:00
0:00

поглавље 5

Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna deca,
2 I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris.
3 A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje medju vama, kao što se pristoji svetima;
4 Tako i sramotne i lude reči, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje.
5 Jer ovo da znate da nijedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), neće imati dela u carstvu Hrista i Boga.
6 Niko da vas ne vara praznim rečima; jer ovih radi ide gnev Božji na sinove nepokornosti.
7 Ne bivajte dakle zajedničari njihovi.
8 Jer bejaste nekada tama, a sad ste videlo u Gospodu: kao deca videla živite;
9 Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.
10 Istražujte šta je Bogu ugodno.
11 I ne pristajte na bezrodna dela tame, nego još karajte.
12 Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.
13 A sve za šta se kara, videlo objavljuje; jer sve što se objavljuje, videlo je;
14 Zato govori: Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih, i obasjaće te Hristos.
15 Gledajte dakle da uredno živite ne kao nemudri, nego kao mudri;
16 Pazite na vreme, jer su dani zli,
17 Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte šta je volja Božija.
18 I ne opijajte se vinom u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,
19 Govoreći medju sobom u psalmima i pojanju i pesmama duhovnim, pevajući i pripevajući u srcima svojim Gospodu;
20 Zahvaljujući za svašta u ime Gospoda našeg Isusa Hrista Bogu i Ocu;
21 Slušajući se medju sobom u strahu Božijem.
22 Žene! Slušajte svoje muževe kao Gospoda.
23 Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tela.
24 No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu.
25 Muževi! Ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,
26 Da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u reči;
27 Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takvog čega, nego da bude sveta i bez mane.
28 Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja telesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samog ljubi.
29 Jer niko ne omrznu kad na svoje telo, nego ga hrani i greje, kao i Gospod crkvu.
30 Jer smo udi tela njegovog, od mesa Njegovog, i od kostiju Njegovih.
31 Toga radi ostaviće čovek oca svog i mater, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo.
32 Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu.
33 Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samog; a žena da se boji svog muža.