Efežanima

поглавље: 1 2 3 4 5 6

0:00
0:00

поглавље 3

Toga sam radi ja, Pavle, sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce,
2 Budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana medju vama,
3 Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah ukratko,
4 Odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj,
5 Koja se u drugim naraštajima ne kaza sinovima čovečijim, kako se sad otkri svetim Njegovim apostolima i prorocima Duhom Svetim;
6 Da neznabošci kroz jevandjelje postanu sunaslednici i sutelesnici i zajedničari u obećanju Njegovom u Hristu Isusu,
7 Kome postadoh sluga po daru blagodati Božje, koja mi je dana po činjenju sile njegove.
8 Meni najmanjem od svih svetih dade se ova blagodat da objavim medju neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo,
9 I da otkrijem svima šta je služba tajne od postanja sveta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista;
10 Da se kroz crkvu sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božija,
11 Po naredbi vekova, koju učini u Hristu Isusu, Gospodu našem,
12 U kome imamo slobodu i pristup u nadi verom Njegovom.
13 Zato vas molim da se ne oslabite zbog nevolja mojih za vas, koje su slava vaša.
14 Toga radi priklanjam kolena svoja pred Ocem Gospoda našeg Isusa Hrista,
15 Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu,
16 Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom Njegovim za unutrašnjeg čoveka,
17 Da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni;
18 Da biste mogli razumeti sa svima svetima šta je širina i dužina i dubina i visina,
19 I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.
20 A Onome koji može još izobilnije sve činiti šta ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama,
21 Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vek veka. Amin.