поглавље 48

A ovo su imena plemenima. Od kraja prema severu, uz put etlonski kako se ide u Emat i Asarenan, na medju damaštansku na sever pokraj Emata, od istočne strane do zapadne, Danovo, jedno.
2 A uz medju Danovu, od istočne strane do zapadne, Asirovo, jedno.
3 A uz medju Asirovu, od istočne strane do zapadne, Neftalimovo, jedno.
4 A uz medju Neftalimovu, od istočne strane do zapadne, Manasijino, jedno.
5 A uz medju Manasijinu, od istočne strane do zapadne, Jefremovo, jedno.
6 A uz medju Jefremovu, od istočne strane do zapadne, Ruvimovo, jedno.
7 A uz medju Ruvimovu, od istočne strane do zapadne, Judino, jedno.
8 A uz medju Judinu, od istočne strane do zapadne, neka bude prinos što ćete prineti, dvadeset i pet hiljada lakata u širinu, a u dužinu kao koji drugi deo, od istočne strane do zapadne, i svetinja da bude usred njega.
9 Prinos koji ćete prineti Gospodu, neka bude od dvadeset i pet hiljada lakata u dužinu i od deset hiljada u širinu.
10 I taj će sveti prinos biti sveštenicima, sa severa dvadeset i pet hiljada lakata u dužinu, a sa zapada deset hiljada u širinu, i s istoka deset hiljada u širinu, a s juga dvadeset i pet hiljada u dužinu; i svetinja Gospodnja da bude usred njega.
11 To će biti sveštenicima posvećenim izmedju sinova Sadokovih koji držaše šta sam naredio da se drži i ne zadjoše kao drugi Leviti, kad zadjoše sinovi Izrailjevi.
12 Njihov će biti sveti prinos od zemlje, svetinja nad svetinjama, uz medje levitske.
13 A Leviti da imaju uz medje svešteničke dvadeset i pet hiljada lakata u dužinu, i deset hiljada u širinu; sva dužina da bude dvadeset i pet hiljada, a širina deset hiljada.
14 A od toga ništa da ne prodaju ni promenjuju, ni da prenose prvina zemaljskih, jer je svetinja Gospodu.
15 A pet hiljada lakata što ostaje u širinu prema dvadeset i pet hiljada biće mesto posvećeno, za grad, za naselje, i za podgradja, i grad da bude usred njega.
16 A ovo da mu je mera: sa severne strane četiri hiljada i pet stotina lakata, i s južne strane četiri hiljada i pet stotina, i s istočne strane četiri hiljada i pet stotina, i sa zapadne strane četiri hiljada i pet stotina.
17 I podgradje će biti dvesta i pedeset lakata sa severa, i dvesta i pedeset s juga, i dvesta i pedeset s istoka, i dvesta i pedeset sa zapada.
18 A šta ostane u dužinu prema svetom prinosu, deset hiljada lakata na istok i deset hiljada na zapad, prema svetom prinosu, od toga dohodak neka bude hrana slugama gradskim.
19 A sluge koje će služiti gradu biće iz svih plemena Izrailjevih.
20 Sav ovaj prinos, dvadeset i pet hiljada lakata uz dvadeset i pet hiljada, četvrtast, prineće u prinos sveti za dostojanje gradu.
21 A šta ostane s obe strane svetom prinosu i dostojanju gradskom, prema dvadeset i pet hiljada lakata prinosa do medje istočne, i sa zapada prema dvadeset i pet hiljada lakata duž zapadne medje prema delovima, to da je kneževo; tako će sveti prinos i svetinja doma biti u sredi.
22 A od dostojanja levitskog i od dostojanja gradskog, usred onog što je kneževo, izmedju medje Judine i medje Venijaminove, da je kneževo.
23 A ostala plemena biće: od istočne strane do zapadne strane Venijaminovo, jedno;
24 A uz medju Venijaminovu, od istočne strane do zapadne, Simeunovo, jedno;
25 A uz medju Simeunovu, od istočne strane do zapadne, Isaharovo, jedno;
26 A uz medju Isaharovu, od istočne strane do zapadne, Zavulonovo, jedno;
27 A uz medju Zavulonovu, od istočne strane do zapadne, Gadovo, jedno;
28 A uz medju Gadovu s južne strane, na jug, medja je od Tamara do vode Merive u Kadisu, duž potoka do velikog mora.
29 To je zemlja koju ćete žrebom razdeliti plemenima Izrailjevim u nasledstvo, i to su im delovi, govori Gospod Gospod.
30 A ovo su krajevi gradu: sa severne strane četiri hiljada i pet stotina lakata da bude mera;
31 A vrata gradska da se nazovu imenima plemena Izrailjevih, troja vrata sa severa: jedna vrata Ruvimova, jedna vrata Judina, jedna vrata Levijeva;
32 I s istočne strane četiri hiljada i pet stotina lakata, i troja vrata: jedna vrata Josifova, jedna vrata Venijaminova, jedna vrata Danova;
33 I s južne strane četiri hiljada i pet stotina lakata da bude mera, i troja vrata: jedna vrata Simeunova, jedna vrata Isaharova, jedna vrata Zavulonova;
34 Sa zapadne strane četiri hiljada i pet stotina lakata, i troja vrata: jedna vrata Gadova, jedna vrata Asirova, jedna vrata Neftalimova.
35 Unaokolo će biti osamnaest hiljada lakata, a ime će gradu od tog dana biti: Gospod je tu.