поглавље 10

Potom videh, i gle, na nebu koje beše nad glavama heruvimima pokaza se nad njima kao kamen safir na oči kao presto.
2 I progovori čoveku obučenom u platno, i reče: Udji medju točkove pod heruvimima, i uzmi pune pregršti žeravice izmedju heruvima i razaspi na grad. I udje na moje oči.
3 A heruvimi stajahu s desne strane doma kad udje čovek, i oblak napuni unutrašnji trem.
4 I slava Gospodnja podiže se s heruvima na prag od doma, i napuni se dom oblaka, a trem se napuni svetlosti slave Gospodnje.
5 I lupa krila u heruvima čujaše se do spoljašnjeg trema kao glas Boga Svemogućeg kad govori.
6 I kad zapovedi čoveku obučenom u platno govoreći: Uzmi ognja izmedju točkova izmedju heruvima; on udje i stade kod točkova.
7 I jedan heruvim pruži ruku svoju izmedju heruvima k ognju koji beše medju heruvimima, i uze i metnu u pregršti obučenom u platno i on primi i izidje.
8 A vidjaše se u heruvima kao ruka čovečija pod krilima.
9 I videh, i gle, četiri točka kod heruvima, po jedan točak kod jednog heruvima, i točkovi behu na oči kao kamen hrisolit.
10 I na oči behu sva četiri točka jednaka, i kao da je točak u točku.
11 Kad idjahu, idjahu sva četiri, svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu, nego kuda gledaše glava onamo idjahu i idući ne skretahu.
12 A sve im telo i ledja i ruke i krila i točkovi, sva četiri točka njihova, behu puna očiju svuda unaokolo.
13 A točkovi se zvahu kako čuh: kola.
14 A četiri lica imaše svaka životinja: jedno lice heruvimsko, drugo lice čovečije i treće lice lavovo i četvrto lice orlovo.
15 I podigoše se heruvimi u vis; to behu iste životinje koje videh na reci Hevaru.
16 A kad idjahu heruvimi, idjahu i točkovi uz njih, i kad heruvimi mahahu krilima svojim da se podignu od zemlje, točkovi se ne odmicahu od njih.
17 Kad se oni ustavljahu, ustavljahu se i točkovi; a kad se oni podizahu, podizahu se i točkovi; jer beše duh životinjski u njima.
18 I slava Gospodnja otide iznad praga od doma, i stade nad heruvime.
19 I heruvimi mahnuvši krilima podigoše se od zemlje preda mnom polazeći, i točkovi prema njima; i stadoše na istočnim vratima doma Gospodnjeg, i slava Boga Izrailjevog beše ozgo nad njima.
20 To behu iste životinje koje videh pod Bogom Izrailjevim na reci Hevaru, i poznah da su heruvimi.
21 Svaka imaše četiri lica i četiri krila, i kao ruka čovečija beše im pod krilima.
22 I lica im behu ista koja videh na reci Hevaru; obličja behu ista, isti behu; svaki idjaše pravo na prema se.