поглавље 43

Potom me odvede k vratima koja gledaju na istok.
2 I gle, slava Boga Izrailjevog dohodjaše od istoka, i glas joj beše kao glas velike vode, i zemlja se sjaše od slave Njegove.
3 I utvara koju videh beše kao utvara koju videh kad dodjoh da zatrem grad: beše utvara kao ona koju videh na reci Hevaru; i padoh na lice svoje.
4 A slava Gospodnja udje u dom na vrata koja gledaju na istok.
5 I podiže me duh i odvede me u unutrašnji trem; i gle, dom beše puna slave Gospodnje.
6 I čuh gde mi progovori iz doma, i Čovek stajaše kod mene.
7 I reče mi: Sine čovečji, ovo je mesto prestola mog i mesto stopa nogu mojih, gde ću nastavati usred sinova Izrailjevih do veka; i dom Izrailjev neće više skvrniti sveto ime moje, ni oni ni carevi njihovi kurvarstvom svojim i mrtvim telesima careva svojih na visinama svojim.
8 Metaše prag svoj do mog praga, i dovratnike svoje do mojih dovratnika i pregradu izmedju mene i sebe, te skvrniše sveto ime moje gadovima svojim koje činjahu; zato ih satrh u gnevu svom.
9 Sada neka uklone daleko od mene kurvarstvo svoje i mrtva telesa careva svojih, i nastavaću usred njih do veka.
10 Ti, sine čovečji, pokaži domu Izrailjevom ovaj dom, neka se postide bezakonja svog, i neka izmere sve.
11 I kad se postide svega što su činili, pokaži im oblik od doma i red i izlaske i ulaske, i sve oblike i svu uredbu i sve oblike i sve zakone, i opiši im ga da paze na sav oblik njegov i na sve uredbe, i tako čine.
12 A ovo je zakon za dom: navrh gore koliko zauzima unaokolo da bude svetinja nad svetinjama. Eto, to je zakon za dom.
13 A ovo je mera za oltar na lakte, a u laktu je jedan običan lakat i podlanica: podnožje mu lakat visoko i lakat široko, a oplata na njemu po kraju unaokolo s pedi; takva je gornja strana oltaru.
14 A od podnožja na zemlji do nižeg pojasa dva lakta, i u širinu jedan lakat; a od manjeg pojasa do većeg pojasa četiri lakta, i u širinu lakat.
15 A sam oltar da bude četiri lakta visok, od oltara gore da budu četiri roga.
16 A oltar da bude dvanaest lakata dug i dvanaest lakata širok, i četvrtast na četiri strane.
17 I pojas da je četrnaest lakata dug i četrnaest lakata širok na četiri strane, a oplata oko njega od po lakta, i podnožje mu od lakta unaokolo, i basamaci mu da budu okrenuti na istok.
18 I reče mi: Sine čovečji, ovako veli Gospod Gospod, ovo su naredbe za oltar kad se načini da se na njemu prinose žrtve paljenice i da se kropi krvlju.
19 I sveštenicima Levitima koji su od semena Sadokovog, koji pristupaju k meni, govori Gospod Gospod, da mi služe, daćeš junca za žrtvu za greh.
20 I uzmi krvi njegove, i pomaži mu četiri roga i četiri ugla od pojasa i oplatu unaokolo, tako ćeš ga očistiti i učiniti očišćenje za nj.
21 Potom uzmi junca za greh, i neka se spali na mestu odredjenom u domu izvan svetinje.
22 A drugi dan prinesi jarca zdravog za greh, i neka očiste njim oltar kako su očistili juncem.
23 A kad očistiš, prinesi junca zdravog i ovna od stada zdravog.
24 I kad ih prineseš pred Gospodom, neka sveštenici bace na njih soli i prinesu ih na žrtvu paljenicu Gospodu.
25 Sedam dana prinosi jarca za greh svaki dan; i junca i ovna iz stada zdravog neka prinose.
26 Sedam dana neka čine očišćenje za oltar, i očiste ga i posvete.
27 A kad se navrše ti dani, osmog dana i posle neka prinose sveštenici na oltaru žrtve vaše paljenice i žrtve vaše zahvalne, i primiću vas, govori Gospod Gospod.