поглавље 7

I onaj dan kad Mojsije svrši i podiže šator, i kad ga pomaza i osveti sa svim posudjem njegovim i oltar sa svim posudjem njegovim, kad pomaza i osveti,
2 Donesoše knezovi Izrailjevi, starešine u domovima otaca svojih, knezovi nad plemenima i poglavari od onih koji biše izbrojani,
3 Donesoše prilog svoj pred Gospoda, šest kola pokrivenih i dvanaest volova, jedna kola dva kneza i po jednog vola svaki, i donesoše pred šator.
4 A Gospod reče Mojsiju govoreći:
5 Uzmi to od njih da bude za službu u šatoru od sastanka, i podaj Levitima, svakome prema službi njegovoj.
6 I uze Mojsije kola i volove, i dade ih Levitima.
7 Dvoja kola i četiri vola dade sinovima Girsonovim prema službi njihovoj.
8 A ostala četiri kola i osam volova dade sinovima Merarijevim prema službi njihovoj pod upravom Itamara, sina Arona sveštenika.
9 A sinovima Katovim ne dade ništa jer im posao beše služiti svetinji, i nošahu na ramenima.
10 I donesoše knezovi da se posveti oltar kad bi pomazan, donesoše knezovi priloge svoje pred oltar.
11 A Gospod reče Mojsiju: Jedan knez u jedan dan a drugi knez u drugi dan neka donose svoje priloge da se posveti oltar.
12 I prvi dan donese prilog svoj Nason, sin Aminadavov od plemena Judinog;
13 A prilog njegov beše jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom; a oboje puno brašna belog pomešanog s uljem za dar.
14 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
15 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
16 Jedan jarac za greh;
17 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Nasona sina Aminadavovog.
18 Drugi dan donese Natanilo, sin Sogarov, knez plemena Isaharovog,
19 Donese prilog svoj: jednu zdelu srebrnu od sto i trideset sikala, jednu čašu srebrnu od sedamdeset sikala po siklu svetom, oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
20 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
21 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
22 Jedan jarac za greh;
23 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Natanaila sina Sogarovog.
24 Treći dan donese knez sinova Zavulonovih, Elijav sin Helonov;
25 Njegov prilog beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
26 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
27 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
28 Jedan jarac za greh;
29 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elijava, sina Helonovog.
30 Četvrti dan donese knez sinova Ruvimovih Elisur sin Sedijurov;
31 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
32 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
33 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
34 Jedan jarac za greh;
35 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisura, sina Sedijurovog.
36 Peti dan donese knez sinova Simeunovih, Salamilo, sin Surisadajev;
37 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
38 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
39 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
40 Jedan jarac za greh;
41 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Salamila sina Surisadajevog.
42 Šesti dan donese knez sinova Gadovih, Elisaf sin Raguilov;
43 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
44 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
45 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
46 Jedan jarac za greh;
47 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisafa, sina Raguilovog.
48 Sedmi dan donese knez sinova Jefremovih Elisama, sin Emijudov;
49 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
50 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
51 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
52 Jedan jarac za greh;
53 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisame, sina Emijudovog.
54 Osmi dan donese knez sinova Manasijinih Gamalilo, sin Fadasurov;
55 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
56 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
57 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
58 Jedan jarac za greh;
59 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Gamalila, sina Fadasurovog.
60 Deveti dan donese knez sinova Venijaminovih Avidan sin Gadeonijev;
61 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
62 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
63 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
64 Jedan jarac za greh;
65 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Avidana, sina Gadeonijevog.
66 Deseti dan donese knez sinova Danovih Ahijezer, sin Amisadajev;
67 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
68 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
69 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
70 Jedan jarac za greh;
71 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahijezera sina Amisadajevog.
72 Jedanaesti dan donese knez sinova Asirovih Fagailo sin Ehranov;
73 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
74 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
75 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
76 Jedan jarac za greh;
77 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Fagaila, sina Ehranovog.
78 Dvanaesti dan donese knez sinova Neftalimovih Ahirej sin Enanov;
79 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
80 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
81 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
82 Jedan jarac za greh;
83 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahireja, sina Enanovog.
84 To je prilog od knezova Izrailjevih da se posveti oltar pošto bi pomazan: dvanaest zdela srebrnih, dvanaest čaša srebrnih, dvanaest kadionica zlatnih;
85 Svaka zdela srebrna od sto i trideset sikala, i svaka čaša od sedamdeset sikala; svega srebra u tim sudovima dve hiljade i četiri stotine sikala, po siklu svetom;
86 Dvanaest kadionica zlatnih punih kada, svaka kadionica od deset sikala, po siklu svetom; svega zlata u kadionicama sto i dvadeset sikala;
87 Svega stoke za žrtvu paljenicu dvanaest telaca, dvanaest ovnova, dvanaest jaganjaca od godine s darom svojim, i jaraca dvanaest za greh;
88 A svega stoke za žrtvu zahvalnu dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset jaraca, šezdeset jaganjaca od godine. To je prilog da se posveti oltar, pošto bi pomazan.
89 I kad Mojsije ulažaše u šator od sastanka da govori pred Bogom, tada čujaše glas gde mu govori sa zaklopca što beše na kovčegu od svedočanstva izmedju dva heruvima; i govoraše mu.