поглавље 34

Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
2 Zapovedi sinovima Izrailjevim i reci im: Kad dodjete u zemlju hanansku, ta će vam zemlja pripasti u nasledstvo, zemlja hananska s medjama svojim.
3 Južni kraj da vam je od pustinje Sina, uz medju edomsku, i da vam je južna medja od brega slanog mora na istok;
4 I ta medja neka se savije od juga k Akravimu i ide do Sina, i neka se pruži od juga preko Kadis-Varnije, a otuda neka izidje na selo Adar i ide do Aselmona;
5 Potom neka se savije ta medja od Aselmona do potoka misirskog i ide do mora.
6 A zapadna medja da vam bude veliko more; to da vam je zapadna medja.
7 A severna medja ovo da vam bude: od velikog mora povucite sebi medju do gore Ora;
8 A od gore Ora povucite sebi medju kako se ide u Emat, i ta medja neka ide na Sedad;
9 I neka ide ta medja do Zefrona, i kraj neka joj bude kod sela Enana, to da vam bude severna medja.
10 A s istoka povucite sebi medju od sela Enana do Sefama;
11 A od Sefama neka ide ta medja k Rivli, s istoka Ainu, i neka ide dalje ta medja dokle dodje do mora Hinerota k istoku;
12 I neka se spusti ta medja ka Jordanu, i neka izadje na slano more. Ta će zemlja biti vaša s medjama svojim unaokolo.
13 I kaza Mojsije sinovima Izrailjevim govoreći: To je zemlja koju ćete dobiti u nasledstvo žrebom, za koju je zapovedio Gospod da je dobije devet plemena i po.
14 Jer pleme sinova Ruvimovih po porodicama otaca svojih, i pleme sinova Gadovih po porodicama otaca svojih, i polovina plemena Manasijinog primiše svoje nasledstvo.
15 Ova dva plemena i po primiše nasledstvo svoje s ovu stranu Jordana prema Jerihonu s istočne strane.
16 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
17 Ovo su imena ljudi koji će vam razdeliti u nasledstvo zemlju: Eleazar sveštenik i Isus sin Navin.
18 I po jednog kneza iz svakog plemena uzmite da deli zemlju.
19 A ovo su imena tih ljudi: od plemena Judinog Halev sin Jefonijin,
20 Od plemena sinova Simeunovih Samuilo sin Emijudov,
21 Od plemena Venijaminovog Eldad sin Haslonov,
22 Od plemena sinova Danovih knez Vokor sin Jeklinov,
23 Od sinova Josifovih: od plemena sinova Manasijinih knez Anilo sin Sufidov,
24 Od plemena sinova Jefremovih, knez Kamuilo sin Saftanov,
25 Od plemena sinova Zavulonovih knez Elisafan sin Harnahov,
26 Od plemena sinova Isaharovih knez Faltilo sin Ozainov,
27 Od plemena sinova Asirovih knez Ahior sin Selemijin,
28 I od plemena Neftalimovog knez Fadailo sin Amijudov.
29 Ovima zapovedi Gospod da razdele nasledstvo sinovima Izrailjevim u zemlji hananskoj.