поглавље 28

Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
2 Zapovedi sinovima Izrailjevim, i reci im: Prinose moje, hleb moj, žrtve što mi se sažižu za ugodni miris, pazite da mi prinosite na vreme.
3 Reci im dakle: Ovo je žrtva ognjena što ćete prinositi Gospodu: dva jagnjeta od godine zdrava, svaki dan na žrtvu paljenicu bez prestanka.
4 Jedno jagnje prinesi ujutru, a drugo jagnje prinesi uveče.
5 I desetinu efe belog brašna za dar smešanog s četvrtinom ina čistog ulja.
6 To je žrtva paljenica svagdašnja, koja bi prinesena na gori sinajskoj za miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu.
7 I naliv njen da bude četvrt ina na svako jagnje; u svetinji prinosi naliv dobrog pića Gospodu.
8 A drugo jagnje prinesi uveče; dar kao ujutru i naliv njegov prinesi za žrtvu ognjenu, za ugodni miris Gospodu.
9 A u subotu dva jagnjeta od godine zdrava, i dve desetine belog brašna smešanog s uljem za dar s nalivom njegovim.
10 To je subotna žrtva paljenica svake subote, osim svagdašnje žrtve paljenice i naliva njenog.
11 I u početak meseca svojih prinosite Gospodu žrtvu paljenicu, po dva teleta i jednog ovna i sedam jaganjaca od godine zdravih;
12 I tri desetine belog brašna pomešanog s uljem za dar na svako tele, i dve desetine belog brašna pomešanog s uljem za dar na ovna;
13 I po jednu desetinu belog brašna pomešanog s uljem za dar na svako jagnje; to je žrtva paljenica na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu.
14 A naliv njihov da bude vina po ina na tele, trećina ina na ovna, i četvrt ina na jagnje. To je žrtva paljenica u početak meseca, svakog meseca u godini.
15 I jarca jednog za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice, prinosite Gospodu s nalivom njegovim.
16 A prvog meseca četrnaesti dan da je pasha Gospodu;
17 A petnaesti dan tog meseca praznik: sedam dana jedite presne hlebove.
18 Prvi dan neka je sabor sveti; nikakav posao ropski ne radite.
19 Nego prinesite Gospodu žrtvu paljenicu, dva teleta i jednog ovna i sedam jaganjaca od godine, sve da vam je zdravo;
20 A dar uz njih belog brašna pomešanog s uljem tri desetine uza svako tele i dve desetine uz ovna prinesite.
21 Po jednu desetinu prinesite uza svako jagnje od onih sedam jaganjaca;
22 I jednog jarca za greh, radi očišćenja vašeg.
23 To prinesite osim jutarnje žrtve paljenice, koja je žrtva svagdašnja.
24 Tako prinosite svaki dan za onih sedam dana, da bude jelo, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu, osim svagdašnje žrtve paljenice i njen naliv prinosite.
25 I sedmi dan da imate sveti sabor; posao ropski nijedan ne radite.
26 I na dan prvina, kad prinosite nov dar Gospodu posle svojih nedelja, da imate sabor sveti, nijedan posao ropski ne radite;
27 Nego prinesite žrtvu paljenicu za ugodni miris Gospodu, dva teleta, jednog ovna sedam jaganjaca od godine;
28 I dar uz njih: belog brašna pomešanog s uljem po tri desetine uz tele, dve desetine uz ovna,
29 Po jednu desetinu uza svako jagnje od onih sedam jaganjaca;
30 Jednog jarca, radi očišćenja vašeg.
31 Prinesite to, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog; a sve neka vam je zdravo s nalivom svojim.