Luómǎshū罗马书

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Zhèyàng这样shuōláiYóutàirén犹太人yǒushénme什么chángchù长处gēlǐ割礼yǒushénme什么yìchu益处ne
2 Fánshìyǒuhǎochu好处Dìyī第一shìshéndeshèngyánjiāotuōtāmen他们
3 Jíbiàn即便yǒuxìndezhèyǒufángnenándào难道tāmen他们dexìnjiùfèidiàoshéndexìnma
4 Duànbùnéng不能Bùrú不如shuōshénshìzhēnshí真实deréndōushìhuǎngdejīngshàngsuǒzébèi责备réndeshíhòu的时候xiǎnwéigōngBèirényìlùn议论deshíhòu的时候kěyǐ可以déshèng得胜
5 qiězhàozheréndechánghuàshuōwǒmen我们deruòxiǎnchūshén出神deláiwǒmen我们kěyǐ可以zěnme怎么shuōneshénjiàngshìma
6 Duànbúshì不是Ruòshì若是zhèyàng这样shénzěnnéngshěnpàn审判shìjiè世界ne
7 Ruòshéndezhēnshí真实yīnwǒde我的huǎngyuèxiǎnchūtāde他的róngyào荣耀wèishénme为什么háishòushěnpàn审判hǎoxiàng好像zuìrén罪人ne
8 Wèishénme为什么shuōwǒmen我们kěyǐ可以zuòěchéngshànnezhèshìhuǐbàng毁谤wǒmen我们derénshuōwǒmen我们yǒuzhèhuàZhèděngréndìngzuì定罪shìgāidāngde
9 Zhèquèzěnmeyàng怎么样newǒmen我们tāmen他们qiángmajuébù决不shìde是的Yīnwǒmen我们yǐjīng已经zhèngmíng证明Yóutàirén犹太人réndōuzàizuì’è罪恶zhīxià之下
10 Jiùjīngshàngsuǒméiyǒu没有rénliányīgè一个méiyǒu没有
11 Méiyǒu没有míngbai明白deméiyǒu没有xúnqiú寻求shénde
12 Dōushìpiānlí偏离zhèngyītóng一同biànwéiwúyòng无用Méiyǒu没有xíngshàndeliányīgè一个méiyǒu没有
13 Tāmen他们dehóulóng喉咙shìchǎngkāi敞开defénmù坟墓Tāmen他们yòngshétóu舌头lòngguǐzhàZuǐchún嘴唇yǒuhuīshédedúqì毒气
14 Mǎnkǒushìzhòumà咒骂
15 Shārén杀人liúxuè流血tāmen他们dejiǎofēipǎo
16 Suǒjīngguò经过debiàn便xíngcánhàibàonuè暴虐deshì
17 Píng’ān平安detāmen他们wèicéngzhīdao知道
18 Tāmen他们yǎnzhōngbúpà不怕shén
19 Wǒmen我们xiǎode晓得shàngdehuà的话dōushìduìyǐxià以下zhīrénshuōdehǎosàizhùréndekǒujiàoshìderéndōuzàishénshěnpàn审判zhīxià之下
20 Suǒyǐ所以fányǒuxuèdeméiyǒu没有yīgè一个yīnxíngnéngzàishénmiànqián面前chēngYīnwèi因为běnshìjiàorénzhīzuì
21 Dànrújīn如今shéndezàiyǐwài以外yǐjīng已经xiǎnmíng显明chūlai出来yǒuxiānzhī先知wéizhèng
22 Jiùshì就是shéndeyīnxìnYēsū耶稣Jīdū基督jiāgěiyíqiè一切xiāngxìn相信derénbìngméiyǒu没有fēnbié分别
23 Yīnwèi因为shìrén世人dōufànlezuìkuīquē亏缺leshénderóngyào荣耀
24 Rújīn如今quèméngshéndeēndiǎn恩典yīnJīdū基督Yēsū耶稣dejiùshújiùbáibái白白dechēng
25 Shénshèlì设立Yēsū耶稣zuòwǎnhuíshìpíngzheYēsū耶稣dexuèjièzheréndexìnyàoxiǎnmíng显明shéndeYīnwèi因为tāyòng他用rěnnài忍耐dexīnkuānróng宽容rénxiānshísuǒfàndezuì
26 Hǎozài好在jīnshíxiǎnmíng显明tāde他的shǐ使rénzhīdao知道tāzìjǐ他自己wéichēngxìnYēsū耶稣derénwéi人为
27 shìzhèyàng这样nǎli哪里néngkuākǒuneméiyǒu没有kuādeleYòngméiyǒu没有deneshìyònggōngzhīmabúshì不是nǎiyòngxìnzhǔzhī
28 Suǒyǐ所以yǒujuànzuòyīnwèi因为wǒmen我们kàndìnglerénchēngshìyīnzhexìnbùzàihū不在乎zūnxíng
29 Nándào难道shénzhīzuòYóutàirén犹太人deshénmashìzuòwàibāngrén外邦人deshénmashìde是的zuòwàibāngrén外邦人deshén
30 Shénshìwèijiùyàoyīnxìnchēngshòugēlǐ割礼dewéiyàoyīnxìnchēngwèishòugēlǐ割礼dewéi
31 Zhèyàng这样wǒmen我们yīnxìnfèilemaduànbúshì不是gèngshìjiāngù坚固