1 Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kapitulo 9

Dili ba ako gawas? Dili ba ako apostol? Wala ba ako makakita kang Jesus nga atong Ginoo? Dili ba kamo akong buhat diha sa Ginoo?
2 Kon sa uban giisip ako nga dili apostol, kaninyo apostol gayud ako; kay kamo sa inyong pagkakinabig mao man ang timri sa akong pagka-apostol.
3 Kini mao ang akong pagpangatarungan batok kanila nga buot magausisa kanako.
4 Wala ba diay kami ing katungod sa pagpangayog pagkaon ug ilimnon?
5 Wala ba diay kami ing katungod sa pagpakuyog kanamog asawa nga magtotoo, maingon sa ginabuhat sa ubang mga apostoles ug sa mga igsoon sa Ginoo ug ni Cefas?
6 O si Barnabas ra ba diay ug ako ang walay katungod sa paglikay sa buhat alang sa panginabuhi?
7 Kinsa bang sundaloha ang moalagad nga mao ray magagasto alang sa iyang kaugalingon? Kinsa bay magatanum ug parasan nga dili mokaon sa bunga niini? Kinsa bay magabuhig mga hayop nga dili magpahimulos sa gatas niini?
8 Ginasulti ko ba kini sa tinawhanon lamang? Dili ba ang kasugoan nagasulti man ug sama niini?
9 Kay nahisulat kini sa kasugoan ni Moises, "Ayaw pagbusali ang baba sa baka nga nagagiok!" May kahingawa ba ang Dios alang sa mga baka lamang?
10 Dili ba sa pagkatinuod siya nagasulti niini alang sa atong kaayohan? Sa pagkatinuod kini gisulat alang sa atong kaayohan, aron ang magdadaro magadaro nga may paglaum, ug ang maggigiuk kinahanglan magagiuk nga may paglaum sa pagpakaambit ug bahin sa abut.
11 Kon ugaling nakapugas man kami ug panalangin nga espirituhanon diha kaninyo, ipakadautan ba diay kon kami magaani sa inyong mga panalangin nga yutan-on?
12 Kon ang uban inyong gitugotan sa pagpahimulos sa maong katungod diha kaninyo, dili ba unta kami labi pa?
13 Wala ba kamo masayud nga sila nga nanag-alagad sa templo nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo, ug nga sila nga nagaalagad sa halaran nagadawat ug bahin gikan sa mga hinalad-inihaw?
14 Sa ingon nga paagi, ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagasangyaw sa Maayong Balita magakuha sa ilang kapanginabuhian gikan sa Maayong Balita.
15 Apan wala ako magpahimulos sa bisan unsa niining maong mga katungod, ug wala usab ako karon magsulat niini aron lamang pagahimoon ang ingon niini alang kanako. Kay palabihon ko nga mamatay ako kay sa pagakuhaan ako niining hinungdan sa akong pagpasigarbo.
16 Kay kon ginawali ko man ang Maayong Balita, kini wala maghatag kanako ug hinungdan sa pagpasigarbo, kay mapugos man gayud ako sa pagbuhat niini ingon nga akong katungdanan. Alaut ako kon dili ko iwali ang Maayong Balita!
17 Ug kon buhaton ko kini sa kinabobut-on, ako magadawat ug suhol; apan kon dili sa kinabobut-on, sa gihapon kini gikatugyan 'kanako ingon nga piniyalan.
18 Busa, unsa man lang diay ang akong balus? Mao lang kini: nga sa akong pagwali, ang Maayong Balita ikahatag ko nga walay bayad, aron dili ko kapahimuslan ang akong katungod sa pagkamagwawali sa Maayong Balita.
19 Kay bisan tuod ako gawas gikan sa tanang tawo, hinonoa nagapaulipon ako sa tanan aron makabig ko unta ang labi pang daghan.
20 Ngadto sa mga Judio ako nahimong ingon sa Judio aron sa pagkabig sa mga Judio; ngadto sa mga nagapailalum sa kasugoan ako nahimong ingon sa nailalum sa kasugoan— bisan tuod ako dili ilalum sa kasugoan— aron makabig ko ang mga nailalum sa kasugoan.
21 Kanila nga walay kasugoan, ako nahimong ingon sa walay kasugoan— bisan tuod ako may kasugoan sa Dios ug nailalum sa balaod ni Cristo— aron makabig ko sila nga walay kasugoan.
22 Ngadto sa mga mahuyang, ako nahimong ingon sa mahuyang aron makabig ko ang mga mahuyang. Ako nahimong tanang mga butang ngadto sa tanang mga tawo, aron nga sa bisan unsang paagiha maluwas ko unta ang pipila kanila.
23 Akong ginabuhat kining tanan tungod sa Maayong Balita, aron ako makaambit sa mga panalangin niini.
24 Wala ba kamo masayud nga sa panaglumba ang tanang mga magdadalagan apil man sa bangga, apan nga usa ra kanila ang makadawat sa ganti? Busa dumalagan kamo sa ingon aron makadawat kamo niini.
25 Ang matag-usa ka magdudula nagabatasan sa pagpugong sa iyang kaugalingon labut sa tanang mga butang. Sila nagahimo niini aron sa pagdaug sa usa ka purongpurong nga madunot ra, apan kita aron sa pagdaug sa dili madunot.
26 Busa, sa akong bahin, ako wala magdalagan nga walay tumong, ang akong sinumbagan dili ingon sa nagabatibatig sumbag sa hangin;
27 hinonoa ginabun-og ko ang akong lawas ug ginapanton ko kini, basi unya nga sa tapus ako makasangyaw ngadto sa uban, ako pagahukman na hinoon nga dili diay takus sa pag-apil sa bangga.