1 Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kapitulo 10

Mga igsoon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalum sa panganud, ug silang tanan milatas sa dagat,
2 ug silang tanan gikabautismohan ngadto kang Moises diha sa panganud ug sa dagat,
3 ug silang tanan nanagpangaon sa mao rang usa ka espirituhanong kalan-on,
4 ug silang tanan nanagpanginom gikan sa mao rang usa ka espirituhanong ilimnon, Kay sila nanagpanginom man gikan sa Bato nga minunot kanila, ug ang maong Bato mao si Cristo.
5 Ngani, ang Dios wala mahimuot sa kadaghanan kanila; ug sila namutalid sa kaawaawan.
6 Ug kining mga butanga maoy mga pasidaan alang kanato sa dili pagpangandoy ug mga dautang butang ingon sa gibuhat nila.
7 Kinahanglan dili kamo magmasimbahon ug mga diosdios ingon sa uban kanila; kay sumala sa nahisulat, "Ang katawhan nanglingkod aron sa pagkaon ug pag-inom ug nanindog sila aron sa pagsayaw."
8 Dili kita magpakighilawas ingon sa gibuhat sa uban kanila, nga tungod niana sulod sa usa ka adlaw nangamatay ang kaluhaan ug tulo ka libo kanila.
9 Dili nato pagsulayon ang Ginoo, ingon sa gibuhat sa uban kanila nga tungod niana gipanglaglag sila sa mga bitin.
10 Ug dili kamo magbagolbol, ingon sa gibuhat sa uban kanila nga tungod niana gilaglag sila sa Maglalaglag.
11 Kining mga butanga nahitabo kanila ingon nga pasidaan, ug gisulat ingon nga tugon alang kanato karon nga mga hing-abutan sa katapusan sa kapanahonan.
12 Busa, siya nga nagadahum nga maayo na niyang pagkabarug, magbantay basig mapukan siya.
13 Kaninyo walay nakaabut nga bisan unsang pagpanulay nga dili maantus sa tawo. Ang Dios kasaligan, ug dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong kaarangan, apan uban sa pagpanulay siya magatagana usab ug lutsanan sa paglikay, aron kamo makahimo sa pag-antus niini.
14 Busa, mga hinigugma, likayi ninyo ang pagsimba ug mga diosdios.
15 Ako nagasulti kaninyo ingon nga sa mga tawong mabuot; hukmi ninyo ang akong isulti.
16 Ang kopa sa panalangin nga atong ginapanalanginan, dili ba kini pagpakig-ambit sa dugo ni Cristo? Ang tinapay nga atong ginatipiktipik, dili ba kini pagpakig-ambit man sa lawas ni Cristo?
17 Sanglit usa man lamang ka buok ang tinapay, kita usab usa lamang ka lawas bisan daghan kita, kay kitang tanan nagapakig-ambit man sa mao rang usa ka tinapay.
18 Palandunga ninyo ang batasan sa Israel; dili ba sila nga nanagpangaon sa mga halad-inihaw nagapakig-ambit man sa halaran?
19 Unsa man ang akong buot ipasabut? Mao ba nga ang kalan-on tinuod gayud diay nga nahalad ngadto sa mga diosdios, o, nga aduna gayud diay ing tinuod nga diosdios?
20 Dili, hinonoa ang buot ko ipasabut mao nga bisan unsay ginahalad sa mga Gentil, kini ilang ginahalad ngadto sa mga yawa ug dili ngadto sa Dios. Dili ako buot nga kamo magpakig-ambit kauban sa mga yawa.
21 Kay kamo dili arang makainom sa kopa sa Ginoo dungan sa kopa sa mga yawa. Dili man usab kamo makaambit sa kan-anan sa Ginoo dungan sa kan-anan sa mga yawa.
22 Unsa? Hagiton ba nato ang Ginoo sa pagpangabobho? Labi pa ba kitang kusgan kay kaniya?
23 "Ang tanang mga butang ikatugot," apan dili ang tanang mga butang makaayo. "Ang tanang mga butang ikatugot," apan dili ang tanang mga butang magapalig-on.
24 Wala untay magapaningkamot sa pagkab-ot sa iyang kaugalingong kaayohan, kondili sa kaayohan hinoon sa iyang silingan.
25 Kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kan-onon sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan.
26 Kay "ang yuta iya sa Ginoo, ug ang tanang mga butang nga anaa niini."
27 Kon usa sa mga dili magtotoo modapit kaninyo sa pagpangaon ug buot kamo moadto, kumaon kamo sa bisan unsay idulot kaninyo sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan.
28 (Apan kon adunay moingon kaninyo, "Kini gikadulot baya ngadto sa diosdios," nan, ayaw kamo pagkaon niini agig pagtagad sa tawo nga nagapahibalo kaninyo, ug alang sa kaisipan—
29 sa iyang kaisipan, mao ang buot ipasabut ko, dili sa imo.) Kay bahin sa akong kagawasan, ngano bang pagahukman man kini sa kaisipan sa uban?
30 Kon ako nagakaon uban ang pagpasalamat, nganong pagasawayon pa man ako mahitungod sa ako nang gikapasalamatan?
31 Busa, kon magakaon kamo o magainom, o magabuhat sa bisan unsa, buhata ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios.
32 Ayaw ninyo hatagig higayon sa pagkapangdol ang mga Judio o ang mga Gresyanhon o ang iglesia nga iya sa Dios,
33 maingon nga gipaningkamotan ko ang pagpahimuot sa tanang mga tawo diha sa bisan unsa nga akong pagabuhaton, dili nga ginapangita ko ang akong kaugalingong kaayohan, kondili ang kaayohan sa kadaghanan aron mangaluwas sila.