1 Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kapitulo 8

Karon mahitungod sa mga kan-onon nga gikahalad ngadto sa mga diosdios: kita nasayud nga tuod "ang tanan kanato nanagpakabaton ug kahibalo." Ang "kahibalo" baya magapaburot apan ang gugma magapalig-on.
2 Kon adunay nagadahum nga siya may kahibalo na, siya wala pa gayud mahibalo sa kinahanglan niyang pagahibaloan.
3 Apan kon ang usa ka tawo magahigugma sa Dios, kining tawhana pagailhon sa Dios.
4 Ug mahitungod sa pagkaon sa mga kan-onon nga gikahalad ngadto sa mga diosdios, kita nasayud na nga "ang diosdios dili tinuod," ug nga "walay laing Dios gawas sa usa lamang."
5 Kay bisan tuod adunay gipanagtawag nga mga dios sa kalangitan o sa kayutaan— ingon nga tuod daghan man ang mga "dios" ug daghan ang mga "ginoo"—
6 apan, alang kanato adunay usa lamang ka Dios, ang Amahan, nga ginikanan sa tanang mga butang ug nga alang kang kinsa kita nanaglungtad; ug usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Cristo pinaagi kang kinsa nagalungtad kita ug ang tanang mga butang.
7 Apan dili ang tanan nanagpakabaton niining maong kahibalo. Hinonoa, tungod sa ilang pagkaanad pag mga diosdios hangtud karon, adunay pipila nga nagakaon ug kan-onon ingon nga daw tinuod gayud nga gikahalad ngadto sa diosdios, ug busa ang ilang kaisipan nahugawan, tungod kay kini mahuyang man.
8 Sa pagkatinuod, ang kan-onon dili makaunsa sa atong kalabutan ngadto sa Dios. Kon kita mokaon, dili kita mahimong labi pa ka dautan; ug kon kita dili man mokaon, dili kita mahimong labi pa ka maayo.
9 Mao lamang nga kinahanglan imong pagabantayan nga kining imong kagawasan dili mahimong kapangdolan sa mga mahuyang.
10 Kay kon ikaw nga may kahibalo makita sa usa ka tawo nga ikaw nagalingkod tambong sa kan-anan sa sulod sa templo sa diosdios, dili ba siya lagmit nga madasig, kon mahuyang ang iyang kaisipan, sa pagkaon sa kalan-on nga gihalad ngadto sa mga diosdios?
11 Sa ingon niana, tungod sa imong kahibalo nadaut hinoon kining maong tawong mahuyang, nga imong igsoon nga alang kaniya si Cristo nagpakamatay.
12 Sa ingon niana, sa nakasala ikaw batok sa imong mga igsoon ug nagasamad sa ilang kaisipan sa diha nga maluya kini, ikaw nagapakasala batok kang Cristo.
13 Tungod niining maong katarungan, kon ang pagkaon ko mao man ang hinungdan sa pagkahulog sa akong igsoon, ako dili ug dili na gayud mousab sa pagkaon ug karni basi pa unya hinoon makaangin ako sa pagkahulog sa akong igsoon.