1 Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kapitulo 4

Mao kini ang paagi unsaon sa mga tawo sa pag-isip kanamo— pagaisipon kami ingon nga mga ministro ni Cristo ug mga piniyalan sa mga tinago sa Dios.
2 Ug labut pa niini, gikinahanglan sa mga piniyalan nga sila magapakita nga kasaligan.
3 Apan sa kanakong bahin, wala nako tagda pag-ayo nga ako paga-usisahon ninyo, o sa bisan unsang hukmanan nga tawhanon. Bisan gani sa akong kaugalingon wala man ako mag-usisa.
4 Ako walay hingmatikdan nga bisan unsa batok sa akong kaugalingon, hinoon kini dili magapakamatarung kanako. Ang magausisa kanako mao ang Ginoo.
5 Busa, ayaw ipakanaug ang hukom sa dili pa panahon, sa dili pa moabut ang Ginoo, nga mao ang magapadayag sa mga butang nga karon natago diha sa kangitngit ug magapadayag sa mga katuyoan sa kasingkasing. Ug unya ugaling ang matag-usa ka tawo magadawat ug pagdalayeg gikan sa Dios.
6 Karon kining tanang mga butanga, mga igsoon, akong gikapadapat kanako ug kang Apolos tungod kaninyo, aron nga pinaagi kanamo ingon nga sulondon, kamo makakat-on sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo na sa kasulatan, aron wala kaninyoy magpaburot sa pagdapig sa usa batok sa usa.
7 Kay kinsa bay naghimo kanimo nga lahi sa uban? Ug unsa bay anaa kanimo nga dili mo dinawat? Ug kon kini dinawat man, nganong magpasigarbo man ikaw nga morag dili kini hinatag?
8 Kamo karon may katagbawan na man tuod! Kamo karon nangahimo nang mga dato! Kamo karon nangahari nga wala kami! Kon naghari pa lang unta tuod kamo, aron kami makaapil sa pagpamunoan uban kaninyo!
9 Kay sa akong paghunahuna ang Dios nagapasundayag kanamong mga apostoles diha sa kaulahian sa tanan, ingon nga mga tawo nga ginahin aron igapapatay; tungod kay kami nangahimo mang mga talan-awon sa kalibutan, sa mga manulonda ug sa mga tawo.
10 Kami mga boang tungod kang Cristo, apan kamo mga manggialamon diha kang Cristo. Kami mga mahuyang, apan kamo mga kusgan. Kamo mga pinasidunggan, apan kami mga tinamay.
11 Hangtud niining taknaa karon, kami mga gutom ug uhaw, ug walay mga sapot, ug ginadagmalan kami ug kami walay kaugalingong mga puloy-anan,
12 ug kami nagabudlay, nga nagabuhat ginamit ang among kaugalingong mga kamot. Sa diha nga pasipalahag sulti, kami manalangin lang; sa diha nga lutoson, kami pailub lang;
13 sa diha nga butangbutangan, kami magapakilooy lang, bisan gani hangtud karon kami gipanag-isip man ingon nga mga hugaw nga sinilhig sa yuta, ug kinahig gikan sa tanang mga butang.
14 Ako wala magsulat niini aron sa pagpakaulaw kaninyo, kondili aron sa pagtambag kaninyo ingon nga akong pinalanggang mga anak.
15 Kay bisan pa kon dili maisip ang gidaghanon sa inyong mga mag-aagak diha kang Cristo, dili daghan ang inyong mga amahan. Kay ako nahimong inyong amahan diha kang Cristo Jesus pinaagi sa Maayong Balita.
16 Busa ako magaagda kaninyo nga magmaawaton kamo kanako.
17 Tungod niining maong hinungdan, akong gipadala kaninyo si Timoteo, nga akong pinalangga ug kasaligang anak diha sa Ginoo, aron sa pagpahinumdum kaninyo mahitungod sa akong mga paagi diha kang Cristo, ingon sa akong pagpanudlo bisan diin sa tanang mga iglesia.
18 Ang uban kaninyo diha nanagpaburot kaayo sa ilang kaugalingon, nga daw dili ako moanha diha kaninyo.
19 Apan ako moanha diha kaninyo sa dili madugay, kon itugot man sa Ginoo, ug unya ako nang masuta dili ang sinuiltihan niining maong mga tigpaburot, kondili ang ilang gahum.
20 Kay ang gingharian sa Dios dili hinimog palabas kondili sa gahum.
21 Unsa may inyong gusto? Anha-on ko ba kamo nga dad-an ug bunal, o gugma ba inubanan sa espiritu sa kalomo?