Ezequiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Kapitulo 47

Ug iyang gidala ako pagbalik ngadto sa ganghaan sa balay; ug, ania karon, ang mga tubig minggula gikan sa ilalum sa bakanan sa balay paingon sa sidlakan (kay ang atubangan sa balay nagaatubang paingon sa sidlakan); ug ang mga tubig minggula gikan sa ilalum, gikan sa too nga kiliran sa balay, sa habagatan nga kiliran sa halaran.
2 Unya iyang gidala ako sa gawas nga miagi sa alagianan sa ganghaan paingon sa amihanan, ug iyang gimandoan ako nga miagi sa ganghaan sa gawas ngadto sa ganghaan nga nagaatubang sa sidlakan; ug, ania karon, may katubigan nga nagaagay-ay sa too nga kiliran.
3 Ug sa diha nga ang tawo milakaw paingon sa sidlakan uban ang lubid nga igsusukod diha sa iyang kamot, siya misukod usa ka libo ka maniko gikan sa katubigan , ug ako iyang gipaubog latas sa katubigan, katubigan nga diha kutob sa mga buol-buol.
4 Misukod na usab siya usa ka libo ka maniko , ug gipaubog ako niya latas sa katubigan, katubigan nga diha kutob sa mga tuhod. Misukod na usab siya usa ka libo ka maniko , ug gipaubog ako niya latas sa katubigan , katubigan nga diha kutob sa mga hawak.
5 Sa human niana siya misukod na usab usa ka libo ka maniko; ug kini maoy usa ka suba nga dili na nako malabang; kay ang katubigan mingtubo man, katubigan nga malangoyan, usa ka suba nga dili na malabang.
6 Ug siya miingon kanako: Anak sa tawo, nakita mo ba kini ? Unya gidala ako niya, ug gipabalik ako ngadto sa tampi sa suba.
7 Karon sa diha nga nahibalik ako, ania karon, sa tampi sa suba dihay daghan kaayo nga mga kahoy sa usa ka daplin ug sa mga daplin.
8 Unya siya miingon kanako: Kini nga katubigan minggula paingon sa kayutaan sa sidlakan, ug molugsong ngadto sa Arabah; ug mopanaw ngadto sa dagat; ngadto sa dagat molugsong ang katubigan nga gihimo aron magaagay-ay; ug ang iyang mga tubig mamaayo.
9 Ug mahitabo, nga ang tagsatagsa ka buhing binuhat nga magapanon, mabuhi ang tagsatagsa ka dapit diin didto ang suba makadangat; ug didto unya adunay dakung duot sa isda; tungod kay kini nga katubigan midangat didto, ug ang tubig sa dagat mamaayo, ug mabuhi ang tanang butang diin makadangat ang suba.
10 Ug mahitabo, nga ang mga mangingisda magatindog sa daplin niini: gikan sa En-gadi bisan pa hangtud sa Eneg-laim mahimong dapit nga ladlaran sa mga pukot; ang ilang isda mahimong ingon pagkadaghan sa ilang mga matang, ingon sa mga isda sa dakung dagat, nga hilabihan pagkadaghan.
11 Apan ang mga lapukon nga dapit niini, ug ang mga lamakan niini, dili mamaayo; sila pagabiyaan nga mahimong asin.
12 Ug haduol sa suba ibabaw sa iyang tampi, niining daplina ug niadtong daplina moturok ang tanang mga kahoy nga makaon, kansang dahon dili malaya, ni mawad-an sa iyang bunga: kini mobunga sa bag-ong bunga matag-bulan, tungod kay ang katubigan niana nagaagay-ay gikan sa balaang puloy-anan; ug ang bunga niana makaon man, ug ang dahon niana ikatambal nga makaayo.
13 Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Kini mao ang utlanan, nga pinaagi niini bahinon ninyo ang yuta nga panulondon sumala sa napulo ug duha ka banay sa Israel: si Jose makadawat ug duruha ka bahin.
14 Ug kamo makapanunod niana, ang usa ingon man ang usa; kay piganumpaan ko ang paghatag niana sa inyong mga amahan: ug kining yutaa mahulog kaninyo ingon nga panulondon.
15 Ug kini mao ang utlanan sa yuta: Sa amihanang kiliran, gikan sa dakung dagat, sa alagianan sa Hetlon, hangtud sa pag-abut sa Sedad;
16 Ang Hamath, ang Berotha, Sibrahim, nga anaa sa kinatung-an sa utlanan sa Damasco ug sa utlanan sa Hamath; ang Haserhatticon, nga anaa sa utlanan sa Hauran.
17 Ug ang utlanan gikan sa dagat, mao ang Haser-enon diha sa utlanan sa Damasco; ug sa amihanan paingon sa amihanan mao ang utlanan sa Hamath. Kini mao ang amihanang kiliran.
18 Ug ang sidlakan nga kiliran, sa kinatung-an sa Hauran ug sa Damasco ug sa Galaad ug sa yuta sa Israel, mao ang Jordan; gikan sa utlanan sa amihanan , ngadto sa sidlakan nga dagat sukdon ninyo. Kini mao ang kiliran sa sidlakan.
19 Ug ang habagatan nga kiliran paingon sa habagatan mao ang magagikan sa Tamar hangtud sa katubigan sa Meriba-Cades, ngadto sa suba sa Eqipto , ngadto sa dakung dagat. Kini mao ang habagatan ang kiliran paingon sa habagatan.
20 Ug ang kasadpan nga kiliran mao ang dakung dagat, gikan sa habagatan nga utlanan hangtud sa atbang sa pag-abut sa Hamath. Kini mao ang kasadpan nga kiliran.
21 Sa ingon niini bahinon ninyo kining yutaa alang kaninyo sumala sa mga banay sa Israel.
22 Ug kini mahitabo, nga bahinon ninyo kini pinaagi sa pagpapalad ingon nga inyong panulondon ug sa mga lumalangyaw nga nagpuyo sa taliwala ninyo, nga manganak ug mga anak sa taliwala ninyo; ug sila alang kaninyo sama man sa mga nangatawo sa taliwala sa mga anak sa Israel; sila makabaton ug panulondon uban kaninyo sa taliwala sa mga banay sa Israel.
23 Ug kini mahitabo, nga sa unsang banaya magapuyo ang lumalangyaw, didto ihatag ninyo kaniya ang iyang panulondon, nagaingon ang Ginoong Jehova.