Ezequiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Kapitulo 16

Ang pulong ni Jehova midangat pag-usab kanako, nga nagaingon:
2 Anak sa tawo, pahibaloa ang Jerusalem sa iyang mga dulumtanan;
3 Ug umingon ka: Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova sa Jerusalem: Ang imong kagikanan ug ang imong natawohan mao ang yuta sa Canaanhon; ang imong amahan mao ang usa ka Amorehanon, ug ang imong inahan usa ka Hetehanon.
4 Ug mahatungod sa imong natawohan, sa adlaw sa imong paghimugso, ang imong pusod wala maputol, ni madigo ikaw sa tubig aron sa paghinlo kanimo; wala ka gayud asini, ni maputos ka gayud sa mga hapin.
5 Walay mata nga nalooy kanimo, aron buhaton kanimo ang bisan unsa niining mga butanga nga angay sa pagkalooy kanimo; apan ikaw gisalibay ngadto sa hawan nga kapatagan, tungod niana ang imong pagkatawo gidumtan, sa maong adlaw sa imong paghimugso.
6 Ug sa akong paghiagi duol kanimo, ug nakita ko ikaw nga naglunang sa kaugalingon mong dugo, ako miingon kanimo: Bisan anaa ikaw sa imong dugo, mabuhi ka ; oo, ako miingon kanimo: Bisan anaa ikaw sa imong dugo, mabuhi ka .
7 Gipadaghan ko ikaw ingon niadtong nagatubo sa kaumahan, ug miusbaw ka ug midaku, ug ikaw nakakab-ut sa pagkalabing maayo nga dayan-dayan; ang imong mga dughan namuol, ug ang imong buhok mingtag-as; bisan pa niana, hubo man ikaw ug walay tabon.
8 Karon sa diha nga miagi ako duol kanimo, ug mitan-aw kanimo, ania karon, ang imong panahon mao ang panahon sa gugma; ug gibuklad ko ang akong bisti sa ibabaw nimo, ug gitabonan ko ang imong pagkahubo: oo, ako nanumpa kanimo, ug miuyon sa usa ka tugon uban kanimo, nagaingon ang Ginoong Jehova, ug ikaw nahimo nga ako na.
9 Unya gihugasan ko ikaw sa tubig; oo, sa hingpit gihinloan ko ikaw gikan sa imong dugo, ug gidihogan ko ikaw sa lana.
10 Gibistihan ko usab ikaw sa binuldahan nga panapton, ug gisapinan ko pa ikaw sa panit sa mananap sa dagat, ug gibaksan ko ikaw sa fino nga lino, ug gisul-oban ko ikaw sa seda.
11 Ug gidayandayanan ko ikaw sa mga dayandayan, ug gisul-oban ko sa mga pulceras ang imong mga kamot, ug usa ka kolintas gisab-ong diha sa imong liog.
12 Ug gibutangan ko sa usa ka singsing ang imong ilong, ug sa mga ariyos ang imong mga dalunggan, ug gipurong ang usa ka matahum nga purongpurong diha sa imong ulo.
13 Sa ingon niana, ikaw gidayandayanan sa bulawan ug salapi; ug ang imong bisti lonlon fino nga lino, ug seda, ug binuldahan; nagkaon ka sa maayong harina ug dugos, ug lana; ug ikaw matahum uyamut, ug ikaw nakakabut sa pagkaharianon nga kahimtang.
14 Ug ang imong kabantug nasangyaw ngadto sa mga nasud tungod sa imong katahum; kay kana hingpit man, pinaagi lamang sa akong pagkahalangdon nga gisul-ob ko kanimo, nagaingon ang Ginoong Jehova.
15 Apan nagasalig ka sa imong katahum, ug nagapakighilawas ikaw tungod sa imong kabantug, ug ginabubo mo ang imong mga pagkabigaon sa tanan nga molahay kanimo; kadto iya man.
16 Ug ginahukas mo ang imong mga bisti, ug ginabuhat mo alang kanimo ang mga hatag-as ng dapit sa mga `dios-dios nga dinayandayanan sa mga nagkalainlaing bulok, ug nakighilawas ka sa ibabaw nila: ang ingon nga mga butang dili na mahitabo, ni mamao pa pag-usab kini.
17 Ikaw usab nagkuha sa imong mga matahum nga hiyas sa akong bulawan ug sa akong salapi, nga akong gihatag kanimo, ug gikan niini gibuhat mo ang mga larawan sa mga lalake, ug nakighilawas ka kanila;
18 Ug gikuha mo ang imong mga binuldahan nga bisti, ug gisul-ob mo kanila, ug gibutang mo ang akong lana ug ang akong incienso sa ilang atubangan.
19 Ang ako usab nga tinapay nga gihatag ko kanimo, ang fino nga harina, ug ang lana, ug ang dugos, nga maoy gipakaon ko kanimo, bisan pa ngani kini gibutang mo sa atubangan nila alang sa usa ka halad nga pahumot: ug mao ang nahimo kana, nagaingon ang Ginoong Jehova.
20 Labut pa ikaw nagkuha sa imong mga anak nga lalake ug mga anak nga babaye, nga imong gipanganak alang kanako, ug kini imong gihalad kanila aron pagalamyon. Diyutay ba lamang nga butang ang imong mga pagpakighilawas,
21 Nga gipatay mo man ngani ang akong mga anak ug gitugyan mo sila, pinaagi pagpalabang kanila sa kalayo ngadto kanila?
22 Ug sa tanan nimo ang mga dulumtanan ug sa imong mga pagpakighilawas wala ka mahinumdum sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on, sa diha nga ikaw hubo, ug walay tabon, ug naglunang sa imong dugo.
23 Ug nahitabo kini sa tapus ang tanan mong kadautan (alaut, alaut kanimo! nagaingon ang Ginoong Jehova),
24 Nga nagtukod ka alang kanimo sa usa ka dapit nga hinutbaan, ug nagbuhat ka ug usa ka hataas nga dapit sa tagsatagsa ka dalan.
25 Nagtukod ka sa imong hataas nga dapit sa tagsatagsa ka ulohan sa dalan, ug ang imong katahum gihimo mo nga dulumtanan, ug gibilangkad mo ang imong mga tiil sa tagsatagsa nga miagi diha , ug gipadaghan mo ang imong pagpakighilawas.
26 Ikaw usab nakighilawas sa mga Egiptohanon nga imong mga silingan, nga dagku ug unod; ug gipadaghan mo ang imong pagkabigaon sa paghagit kanako sa kasuko,
27 Busa ania karon, gituy-od ko ang akong kamot sa ibabaw nimo, ug gikunhoran ko ang imong kalan-on sa matag-adlaw, ug gitugyan ko ikaw ngadto sa kabubut-on niadtong nagdumot kanimo, ang mga anak nga babaye sa mga Filistehanon, nga nangaulaw sa imong maulagon nga buhat.
28 Ikaw usab nakighilawas sa mga Asiriahanon, tungod kay ikaw walay pagkatagbaw; oo, ikaw nakighilawas kanila, ug bisan pa niana ikaw wala matagbaw.
29 Labut pa gipadaghan mo ang imong pagkabigaon ngadto sa yuta sa patigayon, ngadto sa Caldea; ug bisan pa niana ikaw wala matagbaw tungod niana.
30 Pagkahuyang gayud sa imong kasingkasing, nagaingon ang Ginoong Jehova, sanglit gibuhat mo kining tanan nga mga butang, ang buhat sa usa ka mahilas nga bigaon;
31 Nga niana gitukod mo ang imong dapit nga hinutbaan sa ulohan sa tagsatagsa ka alagianan, ug nagbuhat ka sa imong hataas nga dapit sa tagsatagsa ka dalan, ug nga ikaw wala manig-ingon sa usa ka higaon, kay niana ikaw nagaayad sa suhol.
32 Ang usa ka asawa nga nanapaw! nga nagadawat ug mga dumuloong nga ilis sa iyang bana!
33 Sila nanaghatag ug mga gasa sa tanang mga bigaon: apan ikaw nagahatag sa imong mga gasa sa imong tanan nga hinigugma, ug nagahukip ka kanila, aron sila manganha kanimo sa tagsatagsa ka kiliran alang sa imong mga pagpakighilawas.
34 Ug lahi ikaw sa uban nga mga babaye sa imong mga pagpakighilawas, nga niana walay nagasunod kanimo sa pagpakighilawas; ug sanglit ikaw maoy nagahatag sa suhol, ug walay suhol nga gihatag kanimo, busa ikaw lahi kanila .
35 Busa, Oh bigaon, pamati sa pulong ni Jehova:
36 Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Tungod kay ang imong kahugawan gibubo, ug ang imong pagkahubo nabuksan gumikan sa imong pagpakighilawas uban sa imong mga hinigugma; ug tungod kay sa tanang dios-dios sa imong mga dulumtanan, ug tungod sa dugo sa imong mga anak, nga gihatag mo kanila;
37 Busa, ania karon, tigumon ko ang imong tanan nga mga hinigugma, uban kang kinsa ikaw nagakalipay, ug silang tanan nga imong gihigugma, uban kanilang tanan nga imong gidumtan; bisan pa tigumon ko batok kanimo sa tanang kiliran, ug kuhaon nila ang tabon sa imong pagkahubo aron sila makakita sa imong pagkahubo.
38 Ug hukman ko ikaw, sama sa paghukom sa mga babaye nga magabungkag sa kaminyoon ug nagpaagay sa dugo; ug dad-on ko sa ibabaw nimo ang dugo sa kaligutgut ug sa pangabugho.
39 Ug itugyan ko usab ikaw sa ilang kamot, ug gun-obon nila ang imong dapit nga hinutbaan ug lumpagon ang imong mga hatag-as nga dapit; ug huboan ikaw nila sa imong mga bisti, ug kuhaan ka sa imong mga matahum nga hiyas; ug biyaan ikaw nila nga hubo ug walay tabon.
40 Patungason usab nila ang usa ka panon sa mga tawo batok kanimo, ug labayon ikaw nila sa mga bato ug palagbasan ikaw nila sa ilang mga pinuti.
41 Ug sunogon nila ang imong mga balay sa kalayo, ug pakanaugan ka ug hukom sa atubangan sa daghang mga babaye; ug ikaw pahunongon ko gikan sa pagpakighilawas, ug ikaw usab dili na mohatag sa suhol.
42 Busa ang akong kasuko batok kanimo pagapuypuyon ko, ug ang akong pangabugho mobulag kanimo, ug ako magahilum, ug ako dili na masuko.
43 Tungod kay ikaw wala mahanumdum sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on, kondili naglongot-longot ka kanako niining tanan nga mga butang; busa, ania karon, ako usab magdala sa imong dalan nganha sa imong ulo, nagaingon ang Ginoong Jehova: ug ikaw dili magabuhat niini nga kaulag uban sa imong tanan nga mga dulumtanan.
44 Ania karon, ang tanan nga nagagamit mga sanglitanan magagamit niini nga sanglitanan batok kanimo, nga magaingon: Kong unsa ang inahan, mao man ang iyang anak nga babaye.
45 Ikaw mao ang anak nga babaye sa imong inahan, nga nagdumot sa iyang bana ug sa iyang mga anak; ug ikaw mao ang igsoong babaye sa imong mga igsoong babaye, nga nagdumot sa ilang mga bana ug sa ilang mga anak: ang imong inahan usa ka Hetehanon, ug ang imong amahan usa ka Amorehanon.
46 Ug ang imong magulang nga babaye mao ang Samaria, nga nagapuyo sa dapit sa imong wala nga kamot, siya ug ang iyang mga anak nga babaye; ug ang imong manghod nga babaye, nga nagapuyo sa dapit sa imong too nga kamot, mao ang Sodoma ug ang iyang mga anak nga babaye.
47 Bisan pa niana wala ka maglakaw sunod sa ilang mga alagianan, ni magbuhat sunod sa ilang mga dulumtanan; hinonoa ingon, nga daw kana usa lamang ka butang nga diyutay kaayo ikaw labi pang mangil-ad kay kanila sa imong tanan nga mga dalan.
48 Ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Jehova: Ang Sodoma nga imong igsoon nga babaye wala magbuhat niana , siya ni ang iyang mga anak nga babaye, ingon sa imong nabuhat, ikaw ug ang imong mga anak nga babaye.
49 Ania karon, mao kini ang kasal-anan sa imong igsoon nga babaye ang Sodoma: ang pagpagarbo, kabusog sa tinapay, ug ang mauswagong kasayon diha kaniya ug sa iyang mga anak nga babaye; ni magpalig-on siya sa kamot sa kabus ug sa hangul.
50 Ug sila mga mapahitas-on, ug nanagbuhat mga dulumtanan sa akong atubangan: busa gipapahawa ko sila sa nakita ko nga kana maoy maayo.
51 Bisan ang Samaria wala ngani makahimo sa katunga sa imong mga sala; apan gipadaghan mo ang imong mga dulumtanan labaw pa kay kanila, ug gipakamatarung mo ang imong mga igsoong babaye pinaagi sa imong tanan nga mga dulumtanan nga imong nabuhat.
52 Ikaw usab, dad-on mo ang imong kaugalingong kaulaw, sanglit niana naghukom ka alang sa imong mga igsoong babaye; tungod kay ang mga sala nga imong gibuhat labing makaluod kay kanila, sila labi pang matarung kay kanimo: oo, libogon mo usab ang imong kaugalingon ug dad-a ang imong kaulaw sanglit niana gipakamatarung mo ang imong mga igsoong babaye.
53 Ug pabalikon ko ang ilang pagkabinihag, ang pagkabihag sa Sodoma ug sa iyang mga anak nga babaye, ug ang pagkabihag sa Samaria ug sa iyang mga anak nga babaye, ug ang pagkabihag sa inyong mga binihag sa taliwala nila;
54 Aron pagadad-on mo ang imong kaugalingon nga kaulaw, ug nga ikaw maulaw tungod sa imong tanan nga nabuhat, sanglit niana ikaw maoy usa ka kalipay nila.
55 Ug ang imong mga igsoong babaye, ang Sodoma ug ang iyang mga anak nga babaye, magabalik sa ilang unang kahimtang; ug ang Samaria ug ang iyang mga anak nga babaye magabalik sa ilang unang kahimtang; ug ikaw ug ang imong mga anak nga babaye magabalik sa inyong unang kahimtang.
56 Kay ang imong igsoong nga babaye, ang Sodoma, wala hisguti sa imong baba sa adlaw sa imong pagpagarbo,
57 Sa wala pa makuhai sa tabon ang imong pagkadautan, ingon sa panahon sa pagpakaulaw sa mga anak nga babaye sa Siria, ug sa tanan nga nanaglibut diha kaniya, ang mga anak nga babaye sa mga Filistehanon, nga nanaglibut sa pagtamay kanimo.
58 Gipas-an mo ang imong kaulag ug ang imong mga dulumtanan, nagaingon si Jehova.
59 Kay mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Buhaton ko usab kanimo ang ingon sa imong gibuhat, nga gitamay mo ang panumpa sa paglapas sa tugon.
60 Bisan pa ngani, ako mahanumdum sa akong tugon kanimo sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on ug ako magatukod alang kanimo usa ka walay-katapusan nga tugon.
61 Unya ikaw mahanumdum sa imong mga dalan, ug maulawan, sa diha nga ikaw modawat sa imong mga igsoong babaye, ang imong magulang nga mga babaye ug ang imong mga manghod: ug akong ihatag sila kanimo alang sa pagkaanak nga babaye, apan dili pinaagi sa imong tugon.
62 Ug ako magatukod sa akong tugon uban kanimo; ug ikaw makaila nga ako mao si Jehova;
63 Aron ikaw mahanumdum, ug malibog, ug dili na gayud makabuka sa imong baba pag-usab, tungod sa imong kaulaw, sa diha nga ako magapasaylo kanimo sa tanan mong nabuhat, nagaingon ang Ginoong Jehova.