Ezequiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Kapitulo 41

Ug gidala niya ako ngadto sa templo, ug gisukod niya ang mga haligi, unom ka maniko ang gilapdon sa usa ka kilid, ug unom ka maniko ang gilapdon sa pikas nga kilid, nga maoy gilapdon sa tabernaculo.
2 Ug ang gilapdon sa ganghaan napulo ka maniko; ug ang mga kiliran sa ganghaan lima ka maniko sa usa ka kilid, ug lima ka maniko sa pikas nga kilid: ug iyang gisukod nga ang gitas-on niini, kap-atan ka maniko, ug ang gilapdon, kaluhaan ka maniko.
3 Unya siya misulod, ug gisukod ang tagsatagsa ka haligi sa ganghaan, duruha ka maniko; ug ang ganghaan, unom ka maniko; ug ang gilapdon sa ganghaan, pito ka maniko.
4 Ug iyang gisukod ang gitas-on niini, kaluhaan ka maniko ug ang gilapdon, kaluhaan ka maniko, sa atubangan sa templo: ug siya miingon kanako: Mao kini ang labing balaan nga dapit.
5 Unya gisukod niya ang bongbong sa balay, unom ka maniko; ug ang gilapdon sa tagsatagsa ka kilirang lawak, upat ka maniko, nga naglibut sa balay sa tanang kiliran.
6 Ug ang mga kilirang lawak totolo ka hunta, ang usa ibabaw sa usa, ug katloan nga nagasunod-sunod; ug sila mingsulod sa bongbong nga iya sa balay sa mga kilirang lawak nga naglibut, aron sila may sandigan, ug wala modapat sa bongbong sa balay:
7 Ug ang kilirang lawak nagakalapad sa ilang pagtuyok sa balay paingon sa itaas; kay ang pagtuyok sa balay nagaanam ug kataas libut sa balay: busa ang gilapdon sa balay nagpadayon paingon sa itaas; ug busa ang usa mituybo sa itaas gikan sa labing ubos nga lawak ngadto sa labing taas duol sa lawak sa taliwala.
8 Nakita ko usab nga ang balay may pinataas nga salog maglibut: ang mga patukoranan sa kiliran nga mga lawak may tangkod nga usa ka tangbo sa unom ka dagkung maniko.
9 Ang gibag-on sa bongbong, nga alang sa kilirang lawak, dapit sa gawas, lima ka maniko: ug ang nahibilin maoy dapit sa mga kilirang lawak nga iya sa balay.
10 Ug sa tunga-tunga sa mga lawak may gilapdon nga kaluhaan ka maniko liyok sa balay sa tanang kiliran.
11 Ug ang mga ganghaan sa kilirang lawak paingon sa dapit nga nahibilin, usa ka ganghaan paingon sa amihanan, ug laing ganghaan paingon sa habagatan: ug ang gilapdon sa dapit nga nahabilin lima ka maniko maglibut.
12 Ug ang balay nga diha sa atubangan sa nalain nga dapit sa tumoy paingon sa kasadpan kapitoan ka maniko ang gilapdon; ug ang bongbong sa balay lima ka maniko ang gibag-on maglibut, ug ang gitas-on niana kasiyaman ka maniko.
13 Busa iyang gisukod ang balay, usa ka gatus ka maniko ang gitas-on; ug ang nahalain nga dapit, ug ang balay, uban ang mga bongbong niini, usa ka gatus ka maniko ang gitas-on.
14 Ingon man usab ang gilapdon sa nawong sa balay, ug sa nalain nga dapit paingon sa sidlakan, usa ka gatus ka maniko.
15 Ug iyang gisukod ang gitas-on sa balay sa atubangan sa nalain nga dapit nga nahibilin diha sa likod niini, ug ang mga alagianan sa usa ka kilid ug sa pikas nga kilid usa ka gatus ka maniko; ug ang templo nga dapit sa sulod, ug ang mga alagianan sa sawang;
16 Ang mga tukmaan sa ganghaan, ug ang mga tinakpan nga tamboanan, ug ang mga alagianan nga nagliyok sa ilang totolo ka hunta, sa ibabaw sandig sa pultahan, ginakisamihan ug kahoy maglibut, ug gikan sa yuta ngadto sa mga tamboanan, (karon ang mga tamboanan ginatabonan),
17 Nianang kinal-angan ibabaw sa ganghaan, bisan ngadto sa nahasulod nga balay, ug sa nagawas, ug sa tanang bongbong maglibut, sa sulod ug sa gawas, pinaagi sa sukod.
18 Ug kini hinimo uban sa mga querubin ug mga kahoyng palma; ug usa ka kahoyng palma gitaliwad-an sa duruha ka querubin, ug ang tagsatagsa ka querubin may duruha ka nawong;
19 Sa pagkaagi nga dihay nawong sa tawo nga nagaatubang sa kahoyng palma sa usa ka kilid, ug ang nawong sa batan-ong leon paingon sa kahoyng palma sa pikas nga kilid. Sa ingon niini kini ginahimo sa tibook balay nga maglibut:
20 Gikan sa yuta hangtud sa itaas sa ganghaan may gihimong mga querubin ug mga kahoyng palma, mao kini ang bongbong sa templo.
21 Mahitungod sa templo, ang haligi sa ganghaan gihimong maglaro; ug mahitungod sa nawong sa balaang puloy-anan, ang dagway niana ingon sa dagway sa templo .
22 Ang halaran hinimo sa kahoy, totolo ka maniko ang kahabogon, ug ang gitas-on niini duruha ka maniko; ug ang nasikohan niini, ug ang gitas-on niini, ug ang mga bongbong niini, hinimo sa kahoy: ug siya miingon kanako: Mao kini ang lamesa nga anaa sa atubangan ni Jehova.
23 Ug ang templo ug ang balaang puloy-anan may duruha ka mga pultahan.
24 Ug ang mga pultahan may duruha ka palid ang matag-usa, duruha ka mga palid alang sa usang pultahan, ug duruha ka palid alang sa laing pultahan.
25 Ug may gibuhat diha niana, sa ibabaw sa mga pultahan sa templo, mga querubin ug mga kahoyng palma, ingon sa binuhat diha sa mga bongbong; ug may usa ka tukmaan nga tabla sa nawong sa alagianan sa gawas.
26 Ug may mga tinakpan nga tamboanan ug mga kahoyng palma sa usa ka kilid ug sa pikas nga kilid, sa mga kiliran sa alagianan: mao kini ang kilirang lawak sa balay, ug ang mga tukmaan.