Ezequiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Kapitulo 44

Unya ako gidala niya pagbalik ngadto sa dalan sa ganghaan sa gawas sa balaang puloy-anan, nga nagaatubang sa sidlakan; ug kini nasirahan.
2 Ug miingon si Jehova kanako: Kining ganghaana pagasirhan; kini dili pagaablihan, ni may bisan kinsang tawo nga makasulod niini; kay si Jehova, ang Dios sa Israel, misulod niini; busa kini pagasirhan.
3 Mahitungod sa principe, siya magalingkod diha niana ingon nga principe aron sa pagkaon ug tinapay sa atubangan ni Jehova; siya mosulod nga moagi sa alagianan nianang ganghaana, ug mogula sa mao gihapon nga alagianan.
4 Unya gidala ako niya sa alagianan sa ganghaan sa amihanan atubangan sa iyang balay; ug ako mitan-aw, ug, ania karon, ang balay ni Jehova napuno sa himaya ni Jehova: ug ako mihapa.
5 Ug si Jehova miingon kanako: Anak sa tawo, timan-i pag-ayo, ug sud-onga sa imong mga mata, ug pamatii sa imong mga igdulungog ang tanan nga ipamulomg ko kanimo mahatungod sa tanang tulomanon sa balay ni Jehova, ug ang tanang kabalaoran niini; ug timan-i pag-ayo ang alagianan sa pagsulod mo sa balay, timan-i ang tagsatagsa ka alagianan sa paggula sa balaang puloy-anan.
6 Ug ingnon mo ang masukihon, bisan pa ang balay sa Israel: Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Oh kamo nga balay sa Israel, igo na ang tanan ninyong mga dulumtanan.
7 Kay niana gipasulod ninyo ang mga dumuloong, ang walay circuncision sa kasingkasing ug walay circuncision sa unod, aron makaanha sa akong balaang puloy-anan, sa pagpasipala niana bisan sa akong balay, sa diha nga gihalad ninyo ang akong tinapay, ang tambok ug dugo, ug ilang gilapas ang akong tugon, nga dungangan pa sa tanan ninyong mga dulumtanan.
8 Ug kamo wala magbantay sa sugo sa akong mga butang nga balaan; hinonoa gipahamutang ninyo ang mga magbalantay sa akong sugo diha sa akong balaang puloy-anan nga alang sa inyong mga kaugalingon.
9 Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Walay dumuloong, nga walay circuncision sa kasingkasing ug walay circuncision sa unod, ni anak sa bisan kinsa nga dumuloong, nga magasulod sa akong balaang puloy-anan, nga anaa sa taliwala sa mga anak sa Israel.
10 Apan ang mga Levihanon nga nanagpahilayo kanako, sa diha nga ang Israel nahisalaag, nga nanghisalaag gikan kanako sa pagsunod sa ilang mga dios-dios, sila maoy magapas-an sa ilang kasal-anan.
11 Bisan pa niana sila nangahimong mga alagad sa akong balaang puloy-anan, nga may katungdanan sa pagbantay sa mga ganghaan sa balay, ug magaalagad sa sulod sa balay: sila magapatay sa halad-nga-sinunog ug sa halad alang sa katawohan, ug sila motindog sa ilang atubangan sa pag-alagad kanila.
12 Tungod kay sila nanag-alagad kanila sa atubangan sa ilang mga dios-dios, ug nangahimong kapangdolan sa kasal-anan alang sa balay sa Israel; busa gibakyaw ko ang akong kamot batok kanila, nagaingon ang Ginoong Jehova, ug sila maoy magapas-an sa ilang kasal-anan.
13 Ug sila dili makaduol kanako, sa pagtuman sa katungdanan sa sacerdote kanako, ni makaduol sila sa bisan unsa sa akong balaang mga butang, sa mga butang nga labing balaan; hinonoa pas-anon nila ang ilang kaulawan, ug ang ilang mga dulumtanan nga gihimo nila.
14 Bisan pa niana buhaton ko sila nga mga magbalantay sa sugo sa balay, alang sa tanang pag-alagad niini, ug sa tanan nga pagabuhaton sulod niana.
15 Apan ang mga sacerdote nga mga Levihanon, nga mga anak nga lalake ni Sadoc, nga nanagbantay sa sugo sa akong balaang puloy-anan sa diha nga nanghisalaag ang mga anak sa Israel gikan kanako, sila makaduol kanako sa pag-alagad kanako; ug sila makatindog sa akong atubangan sa paghalad alang kanako sa tambok ug dugo, nagaingon ang Ginoong Jehova:
16 Sila makasulod sa akong balaang puloy-anan, ug sila makaduol sa akong lamesa, sa pag-alagad kanako, ug sila magabantay sa akong sugo.
17 Ug mahitabo nga, sa pagsulod nila sa mga ganghaan sa kinasuloran nga sawang, sila pagasul-oban sa mga bisti nga lino; ug walay bisti nga lana nga isapaw kanila, samtang sila manag-alagad sulod sa mga ganghaan sa kinasuloran nga sawang, ug didto sa sulod gayud .
18 Sila may lino nga purong diha sa ilang mga ulo, ug may mga kalsones nga lino sa ilang mga hawak; sila dili makasulod ug bisan unsa nga makapasingot.
19 Ug sa diha nga sila mogula ngadto sa sawang dapit sa gawas, bisan ngadto sa gawas nga sawang sa katawohan, hukason nila ang ilang bisti nga maoy gisul-ob sa ilang pag-alagad kanila, ug hipuson kana sa mga balaang lawak; ug isul-ob nila ang laing mga bisti, aron sila dili magabalaan sa katawohan uban sa ilang mga bisti.
20 Ni magapakiskis sila sa ilang ulo, ni patas-on nila ang ilang mga pung-pong sa buhok; tupihan lamang nila ang buhok sa ilang mga ulo.
21 Ni may bisan kinsang sacerdote nga makainum ug vino, sa diha nga sila mosulod ngadto sa kinasuloran nga sawang.
22 Ni mangasawa sila ug balo, ni kadtong gisalikway sa bana ; hinonoa maoy pangasaw-on nila ang mga ulay nga sa kaliwat sa balay sa Israel, kun usa ka babayeng balo nga balo sa usa ka sacerdote.
23 Ug tudloan nila ang akong katawohan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan, ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis.
24 Ug kong adunay usa ka pagkalalis, sila motindog sa paghukom niini ; sumala sa akong mga tulomanon sa magahusay niini; ug sila magabantay sa akong mga sugo ug sa akong kabalaoran sa tanan ko nga mga tinudlong pangilin: ug sila magabalaan sa akong mga adlawng igpapahulay.
25 Ug sila dili makaduol sa tawo nga patay sa paghugaw sa ilang kaugalingon; apan alang sa amahan, kun alang sa inahan, kun alang sa anak nga lalake kun alang sa anak nga babaye, alang sa igsoon nga lalake, kun alang sa igsoon nga babaye nga wala makapamana, sila makahugaw sa ilang kaugalingon.
26 Ug sa tapus siya mahinloi, siya ihapan nila sa pito ka adlaw.
27 Ug sa adlaw nga siya mosulod sa balaang puloy-anan, ngadto sa kinasuloran nga sawang, sa pag-alagad sulod sa balaang puloy-anan, siya magahalad sa iyang halad-tungod-sa-sala, nagaingon ang Ginoong Jehova.
28 Ug sila makabaton sa usa ka panulondon; ako mao ang ilang panulondon: ug kamo dili magahatag kanila sa mga kabtangan diha sa Israel; ako mao ang ilang kabtangan.
29 Pagakan-on nila ang halad-nga-kalan-on, ug ang halad-tungod-sa-sala, ug ang halad-tungod-sa-paglapas; ug ang tanang butang nga hinalad sa Israel maangkon nila.
30 Ug ang nahiuna sa tanang mga inunahang-bunga sa bisan unsa, ug ang tagsatagsa ka halad sa bisan unsa nga butang, gikan sa tanan nga nagakalainlain ninyong mga halad, maangkon niya sa sacerdote: ihatag usab ninyo sa mga sacerdote ang nahauna sa inyong minasa, aron ang panalangin magapabilin ibabaw sa inyong balay.
31 Ang mga sacerdote dili magakaon sa bisan unsang butanga nga namatay sa iyang kaugalingon, kun nakuniskunis, bisan kana langgam kun mananap.