1 Timoteo

1 2 3 4 5 6


Kapitulo 5

Ayaw pagkasab-i ang lalaki nga gulanggulang na, kondili tambagan mo lamang siya ingon nga daw amahan; ug ang mga batan-ong lalaki ingon nga daw mga igsoon,
2 ug ang mga babayeng gulanggulang ingon nga daw mga inahan, ug ang mga batan-ong babaye ingon nga daw mga igsoon, sa bug-os nga kaputli.
3 Pasidunggi ang mga babayeng balo, nga tinuod nga mga balo.
4 Ug kon ang babayeng balo aduna may mga anak o mga apo, patun-a kini sila sa ilang unang diosnong katungdanan sa pagkamatinahuron ngadto sa ilang kaugalingong banay, ug sa paghatag ug balus ngadto sa ilang mga ginikanan; kay kini pagakahimut-an sa panan-aw sa Dios.
5 Ang babaye nga tinuod gayud nga balo, ug nagapuyo nga nag-inusara, nagabutang sa iyang paglaum diha sa Dios ug nagpadayon sa pagpangamuyo ug pag-ampo sa magabii ug maadlaw;
6 apan ang babayeng balo nga mapatuyangon sa kaugalingon, patay na bisan samtang buhi pa siya.
7 Isugo kini kanila aron dili sila mahimong mga badlonganon.
8 Ug kon adunay tawo nga wala magtagana alang sa mga iya, ilabina alang sa mga sakop sa iyang kaugalingong banay, kini siya nagalimod sa iyang pagtoo ug labi pa siyang dautan kay sa dili magtotoo.
9 Ang babaye nga isulat sa talaan sa mga balo kinahanglan dili ubos sa kan-uman ka tuig ang kagulangon, ug naasawag usa ka bana;
10 ug kinahanglan nga siya pagapanghimatud-an nga maayog binuhatan, ingon nga nakamatoto ug mga anak, nakapakita sa pagkamaabiabihon, nakapanghugas sa mga tiil sa mga balaan, nakatabang sa mga nanag-antus sa kagul-anan, ug nagmakugihon sa pagbuhat ug maayo sa tanang paagi.
11 Apan ayaw pag-isulat sa talaan ang mga babayeng balo nga mga batan-on; kay kini sila, sa diha nga magapatuyang na sa ilang kaugalingon batok kang Cristo, magatinguha na sa pagpamana,
12 ug sa ingon niana ila na hinoong mahiaguman ang silot tungod sa pagpakalapas unya nila sa ilang unang panaad.
13 Labut pa niana, sila usab makakat-on ra sa paglibodsuroy, sa pagpanumbalay; ug dili lamang sa paglibudsoroy ra kondili usab sa pagpanabitabi ug sa pagpanghilabut sa uban, sa pagpanulti sa dili nila angay nga isulti.
14 Busa buot ko nga managpamana ang mga babayeng balo nga mga baton-on pa, managpanganak sila, managdumala sa ilang mga panimalay, ug dili sila maghatag sa kaaway sa higayon sa pagsultig mga pagdaut kanato.
15 Kay aduna nay pipila kanila nga nanghisalaag ngadto sa pagsunod kang Satanas.
16 Kon adunay babayeng magtotoo nga may mga paryenti nga mga babayeng balo, patabanga siya kanila; ayaw pagpahimugati ang iglesia, aron kini makatabang sa mga tinuod gayud nga mga babayeng balo.
17 Ang mga anciano nga maayo sa ilang pagdumala kinahanglan pagaisipon nga takus sa dubli nga pagtahud, ilabina kadtong nagapangabudlay sa pagwali ug sa pagpanudlo;
18 kay ang kasulatan nagaingon man, "Dili mo pagbusalan ang baba sa baka sa magagiuk kini sa trigo," ug, "Ang mamomoo takus sa pagdawat sa iyang suhol."
19 Dili mo pagtagdon ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka anciano gawas kon kini pagapanghimatud-an sa duha o tolo ka mga saksi.
20 Ug bahin niadtong managpadayon sa pagpakasala, badlonga sila sa atubangan sa tanan, aron ang uban magmatngon nga mahadlokon.
21 Sa atubangan sa Dios ug ni Cristo Jesus ug sa pinili nga mga manolunda, ako magatugon kanimo sa pagtuman niining maong mga sugo sa walay bisan kinsa nga imong palabihon, sa pagbuhat nga walay pagadapigan.
22 Ayaw pagdali sa pagpandong sa mga kamot kang bisan kinsa, ni mag-ambit ikaw sa mga pagpakasala sa ubang tawo; bantayi nga magmaputli ka sa imong kaugalingon. 23 Ayaw na pag-inom ug lonlon tubig lamang, kondili pag-inom ug diyutayng bino alang sa imong kotokoto ug sa imong masubsub nga pagmasakit.
24 Ang mga sala sa pipila ka tawo dayag kaayo, nagapaatubang ngadto sa hukom sa silot; apan ang mga sala sa uban magapadayag ra sa kapulihay.
25 Maingon man usab niana, ang mga maayong binuhatan dayag kaayo; ug bisan pa kon dili man, kini dili magapabilin nga matinago.