1 Timoteo

1 2 3 4 5 6


Kapitulo 4

Ug ang Espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtoo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbongon nga espiritu ug sa mga tuloohan sa mga yawa,
2 pinaagi sa mga pagminaut sa mga tawong bakakon kinsang mga kaisipan nangapaso nga daw pinaagig binagang puthaw,
3 nga managdili sa pagpangasawa ug magapilit sa mga tawo sa pagdumili sa mga kan-onon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nila nga nanagtoo ug nahibalo sa kamatuoran.
4 Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, ug walay ipasalikway kon ginadawat kini uban sa pagpasalamat;
5 kay kini nabalaan na man pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo.
6 Kon kining maong mga tugon imong igapahinumdom sa mga igsoon, ikaw mahimong maayong ministro ni Cristo Jesus, binuhi sa mga pulong sa pagtoo ug sa maayong tuloohan nga imong ginasunod.
7 Apan likayi ang mga sulosugilanon nga dili diosnon, nga angay lamang sa mga babayeng tigulang. Bansaya ang imong kaugalingon diha sa pagkadiosnon;
8 kay samtang ang paugnat sa lawas may diyutayng kapuslanan, ang pagkadiosnon mapuslanon gayud sa tanang paagi, sanglit kalauman man kini alang sa kinabuhi karon ug usab alang sa kinabuhi nga umalabut.
9 Ang maong sulti kasaligan ug takus gayud nga pagadawaton sa hingpit.
10 Kay tungod sa maong tuyo kita nagapangabudlay ug nagapanglimbasug, sanglit ang atong paglaum gikapahimutang ta man diha sa buhing Dios, nga mao ang Manluluwas sa tanang mga tawo, ilabina gayud sa mga nanagtoo.
11 Isugo ug itudlo mo kining mga butanga.
12 Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatan-on; hinonoa alang sa mga magtotoo, pagkinabuhi ingon nga panigingnan sa sinultihan ug sa paggawi, sa gugma, sa pagtoo, sa kaputli.
13 Kugihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa kapunongan, ug ang pagmaymay, ug ang pagpanudlo, hangtud sa akong pag-anha diha.
14 Ayaw pasagdi ang hiyas nga anaa kanimo, nga gikahatag kanimo pinaagi sa gipamulong nga profesiya inubanan sa pagpandong kanimo sa mga kamot sa mga anciano.
15 Atimana ang maong mga katungdanan, ug usaha niini ang imong panghunahuna, aron ang imong pag-uswag makita sa tanan.
16 Tagda ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo; magpadayon ikaw niini, kay sa pagbuhat mo sa ingon pagaluwason mo ang imong kaugalingon ug ang mga magapatalinghug kanimo.