1 Timoteo

1 2 3 4 5 6


Kapitulo 3

Kasaligan kini nga pulong: Kon adunay magatinguha sa katungdanan sa pagkaobispo, ang iyang ginatinguha maoy usa ka bulohaton nga hamili.
2 Ug ang obispo kinahanglan dili badlonganon, ug siya usa ray asawa, mapugnganon sa kaugalingon, mabuot, maugdang, maabiabihon, maayo sa pagpanudlo,
3 dili palahubog, dili tigpanukmag, hinonoa malomo, dili palaaway, ug dili mahigugmaon ug salapi.
4 Kinahanglan magamaayo ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay, nga magadumala sa iyang mga anak aron sila magamasinugtanon ug magamatinahuron sa tanang paagi;
5 kay kon ang usa ka tawo dili makamao nga magdumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya sa pagpakatagad sa iglesia sa Dios?
6 Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig, kay tingali unyag moburot siya sa pagpagarbo ug mahulog ngadto sa pagkasinilotan ingon sa yawa;
7 labut pa niini, kinahanglan matinamud siya sa mga taga-gawas ingon nga maayog dungog, kay tingali unyag mahulog siya ngadto sa pagkabaladlongon ug sa bitik sa yawa.
8 Ingon man usab, ang mga diyakono kinahanglan magmaugdang, dili duhag sinultihan, dili tig-inom ug daghang bino, dili maikag sa pagpanapi pinaagig limbong;
9 kinahanglan magabaton sila sa tinago sa pagtoo uban sa maputli nga kaisipan.
10 Ug kinahanglan nga sila usab pagasulayan una; unya ugaling kon masuta man nga sila dili masaway, nan, paalagara sila ingon nga mga diyakono.
11 Ang mga babaye usab kinahanglan magmaugdang, dili mga tigdaut ug dungog sa uban, kondili mga mapugnganon sa kaugalingon, ug kasaligan sa tanang mga butang.
12 Ang mga diyakono kinahanglan tagsa ray asawa, ug magamaayo sa ilang pagdumala sa ilang mga anak ug sa ilang mga panimalay;
13 kay sila nga magamaayo sa ilang pag-alagad ingon nga mga diyakono makapanag-iya sa maayong tikanganan alang sa ilang kaugalingon, ug sa dakung pagsalig diha sa pagtoo nga anaa kang Cristo Jesus.
14 Ginalauman ko nga sa dili madugay mahianha ako kanimo, apan gisulat ko kining maong mga tugon aron nga
15 kon malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug panalipod sa kamatuoran.
16 Ug dili malalis nga daku gayud ang tinago sa atong tinoohan: Ang Dios nadayag diha sa lawas, nahimatud-an nga matarung diha sa Espiritu, nakita sa mga manolunda, giwali sa taliwala sa kanasuran, gitoohan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya.