1. Timoteju

1 2 3 4 5 6

0:00
0:00

поглавље 3

Istinita je reč: ako ko vladičanstvo želi dobru stvar želi.
2 Ali vladika treba da je bez mane, jedne žene muž, trezan, pametan, pošten, gostoljubiv, vredan da uči;
3 Ne pijanica, ne bojac, ne lakom, nego krotak, miran, ne srebroljubac;
4 Koji svojim domom dobro upravlja, koji ima poslušnu decu sa svakim poštenjem;
5 A ako ko ne ume svojim domom upravljati, kako će se moći starati za crkvu Božiju?
6 Ne novokršten, da se ne bi naduo, i upao u sud djavolji.
7 A valja da ima i dobro svedočanstvo od onih koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i u zamku djavolju.
8 Tako i djakoni treba da budu pošteni, ne dvojezični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi na dobitak pogan,
9 Koji imaju tajnu vere u čistoj savesti.
10 A i ovi da se kušaju najpre, pa onda da služe, ako su bez mane.
11 Tako i žene treba da su poštene, ne koje opadaju, trezne, verne u svemu.
12 Djakoni da bivaju jedinih žena muževi, koji dobro upravljaju decom i svojim domovima.
13 Jer koji dobro služe oni dobijaju sebi dobar postup, i veliku slobodu u veri Isusa Hrista.
14 Ovo ti pišem nadajući se da ću skoro doći k tebi.
15 Ako li se zabavim, da znaš kako treba živeti u domu Božijem, koji je crkva Boga Živoga, stup i tvrdja istine.
16 I, kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: Bog se javi u telu, opravda se u Duhu, pokaza se andjelima, propovedi se neznabošcima, verova se na svetu, uznese se u slavi.