Jozuego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0:00
0:00

rozdział 19

Potem padł los wtóry Symeonowi, pokoleniu synów Symeonowych według domów ich, a było dziedzictwo ich w pośród dziedzictwa synów Judowych.
2 A dostało się im w dziedzictwo ich Beerseba, i Seba, i Molada;
3 I Hasersual, i Bala, i Asem;
4 I Etolat, i Betul, i Horma;
5 I Syceleg, i Bet Marchabot, i Hasersusa,
6 I Betlebaot, i Serohem, i trzynaście miast, i wsi ich;
7 Ain, Remmon, i Atar, i Asan, miasta cztery, i wsi ich;
8 I wszystkie wsi, które były około tych miast, aż do Baalatbeer, i Ramat ku stronie południowej. Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Symeonowych według domów ich.
9 Z działu synów Judowych dostało się dziedzictwo synom Symeonowym, bo dział synów Judowych był wielki dla nich; przetoż wzięli dziedzictwo synowie Symeonowi pośród dziedzictwa ich.
10 Potem padł los trzeci synom Zabulonowym według domów ich, a jest granica dziedzictwa ich.
11 A idzie granica ich morza Marala, i przychodzi do Debbaset, ciągnąc się aż do potoku, który jest przeciw Jeknoam.
12 I wraca się od Saryd na wschód słońca ku granicy Chasalek Tabor, a stamtąd bieży do Daberet, i ciągnie się do Jafije;
13 Potem stamtąd bieży na wschód słońca do Gethefer i do Itakasyn, a wychodzi w Rymmon, i kołem idzie do Nehy.
14 Idzie także kołem taż granica od północy ku Hannaton, a kończy się u doliny Jeftael.
15 I Katet, i Nahalal, i Symeron, i Jedala, i Betlehem, miast dwanaście, i wsi ich.
16 Toć jest dziedzictwo synów Zabulonowych według domów ich, te miasta i wsi ich.
17 Isascharowi też padł los czwarty, to jest, synom Isascharowym według domów ich.
18 A była granica ich Jezreel, i Chasalot, i Sunem.
19 I Hafaraim, i Seon, i Anaharat;
20 I Rabbot, i Cesyjom, i Abes;
21 I Ramet, i Engannim, i Enhadda, i Betfeses.
22 A przychodzi granica ich do Taboru, i do Sehesyma, i do Betsemes, a kończą się granice ich u Jordanu, miast szesnaście, i wsi ich.
23 Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Isascharowych według domów ich, te miasta i wsi ich.
24 Potem padł los piąty pokoleniu synów Asur według domów ich.
25 I była granica ich: Helkat, i Chali, i Beten, i Achsaf;
26 I Elmelech, i Amaad, i Aessal, a idzie na Karmel do morza, i do Sychor, i Lobanat.
27 Stamtąd się obraca na wschód słońca ku Betdagon, i bieży aż do Zabulon, i do doliny Jeftach El na północy, Betemek i do Nehyjel, wychodząc do Kabul ku lewej stronie;
28 I do Hebronu, i Rohob, i Hamon, i Kana, aż do Sydonu wielkiego.
29 A wraca się ta granica od Rama aż do miasta Zor obronnego; stamtąd się obraca ta granica aż do Hosa, a kończy się u morza podle działu Achsyba.
30 I Amma, i Afek, i Rohob, miast dwadzieścia i dwa, i wsi ich.
31 Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Aser według domów ich; te miasta i wsi ich.
32 Potem synom Neftalimowym padł los szósty, synom Neftalimowym według domów ich.
33 I była granica ich od Helef, i od Helon, do Saannanim, i Adami, które jest Necheb, i Jebnael, aż ku Lekum, i kończy się u Jordanu.
34 Potem się obraca ta granica ku morzu do Asanot Tabor; a stamtąd bieży ku Hukoka, i idzie do Zabulonu na południe, a do Asar przychodzi ku zachodu, a do Juda ku Jordanowi na wschód słońca.
35 A miasta obronne są: Assedym Ser, i Emat, Rekat, i Cyneret;
36 I Edama, i Arama, i Asor,
37 I Kiedes, i Edrej, i Enhasor;
38 I Jeron, i Magdalel, Horem, i Betanat, i Betsemes, miast dziewiętnaście, i wsi ich.
39 Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Neftalimowych według domów ich; te miasta i wsi ich.
40 Potem pokoleń synów Dan według domów ich, padł los siódmy.
41 A była granica dziedzictwa ich: Saraa, i Estaol, i Isremes;
42 I Selebim, i Ajalon, i Jetela;
43 I Elon, i Temnata, i Ekron;
44 I Eltekie, i Gebbeton i Baalat;
45 I Jehut, i Bane Barak, i Getremmon;
46 I Mehajarkon, i Rakon z granicą przeciwko Joppie.
47 Ale granica synów Danowych była bardzo mała; przetoż wyszedłszy synowie Dan dobywali Lesem, i wzięli je, i wysiekli je ostrzem miecza, i wziąwszy je w dziedzictwo mieszkali w niem; i przezwali Lesem Dan według imienia Dana, ojca swego.
48 Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Danowych według domów ich; te miasta, i wsi ich.
49 A gdy przestali dzielić ziemię według granic jej, tedy dali synowie Izraelscy dziedzictwo Jozuemu, synowi Nunowemu, w pośród siebie.
50 Według rozkazania Pańskiego dali mu miasto, którego żądał, Tamnat Saraa na górze Efraim, gdzie zbudował miasto, i mieszkał w niem.
51 Teć są dziedzictwa, które losem podzielili w osiadłość Eleazar kapłan, i Jozue, syn Nunów, i przedniejsi z ojców pokolenia synów Izraelskich w Sylo przed Panem, u drzwi namiotu zgromadzenia, i dokończyli podziału ziemi.