Jozuego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0:00
0:00

rozdział 12

A ci są królowie ziemi, które pobili synowie Izraelscy, i posiedli ziemię ich za Jordanem ku wschodowi słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon, i wszystkę równinę ku wschodowi słońca:
2 Sehon, król Amorejski, który mieszkał w Hesebon, a panował od Aroer, które leży nad brzegiem potoku Arnon, i od połowy tegoż potoku i połowy Galaadu aż do potoku Jabok, gdzie są granice synów Ammonowych,
3 A od równin aż do morza Cynerot na wschód słońca, i aż do morza pustyni, do morza słonego na wschód, idąc ku Betsemot, i od południa pod górę Fazga.
4 I granice Oga, króla Basańskiego, który był pozostał z Refaimów, a mieszkał w Astarot i w Edrej.
5 Który też panował na górze Hermon, i w Selecha, i we wszystkiem Basan, aż do granic Gessurytów, i Mahachatytów, i nad połową Galaad ku granicy Sehona, króla Hesebońskiego.
6 Mojżesz, sługa Pański, i synowie Izraelscy, pobili je; i podał tę ziemię Mojżesz, sługa Pański, w dziedzictwo Rubenitom, i Gadytom, i połowie pokolenia Manasesowego.
7 Ci też są królowie ziemi, które pobił Jozue, i synowie Izraelscy za Jordanem na zachód słońca, od Baalgad na polu Libańskiem, i aż do Halak, która idzie ku Seir, którą podał Jozue pokoleniom Izraelskim w dziedzictwo według działu ich.
8 Na górach, i na równinach, i w polach, i w niżynach, i na puszczy, i na południe ziemi Hetejczyka, Amorejczyka, i Chananejczyka, Ferezejczyka, Hewejczyka, i Jebuzejczyka.
9 Król Jerycha jeden; król Haj, które jest w bok Betel, jeden.
10 Król Jeruzalem jeden; król Hebron jeden.
11 Król Jerymot jeden; król Lachys jeden.
12 Król Heglon jeden; król Gazer jeden.
13 Król Dabir jeden; król Gader jeden.
14 Król Horma jeden; król Hered jeden.
15 Król Lebni jeden; król Adullam jeden.
16 Król Maceda jeden; król Betel jeden.
17 Król Taffua jeden; król Hefer jeden.
18 Król Afek jeden; król Saron jeden.
19 Król Madon jeden; król Hasor jeden.
20 Król Symron Meron jeden; król Aksaf jeden.
21 Król Tenach jeden; król Mageddo jeden.
22 Król Kades jeden; król Jachanam z Karmelu jeden.
23 Król Dor z krainy Dor jeden; król Goim w Galgal jeden;
24 Król Torsa jeden. Wszystkich królów trzydzieści i jeden.