Jozuego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0:00
0:00

rozdział 15

I był los pokolenia synów Judowych według domów ich przy granicach Edom, i przy puszczy Syn na południe od ostatecznej granicy południowej.
2 A była ich granica od południa, od końca morza słonego, i od skały, która jest ku południowi.
3 I wychodzi ku południowi, ku pagórkowi niedźwiadkowemu, a ciągnie się aż do Syn; a idąc od południa do Kades Barny bieży aż ku Efronowi, i ciągnie się aż do Adar, obtaczając Karkaa.
4 Stamtąd idąc do Asemona idzie ku rzece Egipskiej, a idzie koniec tych granic na zachód; tać będzie granica na południu.
5 Granica zasię od wschodu słońca jest morze słone aż do końca Jordanu, a granica z strony północnej jest od skały morskiej, od końca Jordanu.
6 A ciągnie się ta granica do Betaglu, i bieży od północy aż do Betaraba; a stamtąd idzie ta granica aż do kamienia Boen, syna Rubenowego.
7 Idzie także ta granica do Dabir od doliny Achor, a ku północy się udawa do Galgal, które jest przeciw górze, gdzie wstępują do Adommim, która jest na południe od rzeki, a idzie ta granica do wód Ensemes, a kończy się u studnicy Rogiel.
8 Bieży też ta granica przez dolinę syna Hennomowego po bok Jebuzejczyka od południa, co jest Jeruzalem. Stamtąd bieży ta granica na wierzch góry, która jest przeciwko dolinie Hennom na zachód, a która jest na końcu doliny Refaimitów na północy.
9 Obtacza też ta granica od wierzchu góry aż do źródła wody Neftoa, i bieży aż do miast góry Hefron; potem się ciągnie ta granica ku Baala, które jest Karyjatyjarym.
10 Potem kołem bieży ta granica od Baala na zachód do góry Seir, a stamtąd przechodzi po bok góry Jarym od północy, która jest Cheslon, i spuszcza się do Betsemes, i przychodzi do Tamna.
11 I wychodzi ta granica po bok Akaronu na północy, a idzie kołem ta granica, aż do Sechronu, i bieży przez górę Baala; stamtąd wychodzi do Jabneel, i kończą się te granica u morza.
12 A granica zachodnia jest przy morzu wielkiem, i przy granicach jego; tać jest granica synów Juda w okrąg podług domów ich.
13 Ale Kalebowi synowi Jefunowemu, dał Jozue dział między syny Juda, jak Pan powiedział Jozuemu, miasto Arba, ojca olbrzymów, to jest Hebron.
14 I wypędził stamtąd Kaleb trzech synów Enakowych: Sesaja, i Ahymana, i Talmaja, syny Enakowe.
15 A wyszedł stamtąd do mieszkających w Dabir, które zwano przedtem Karyjatsefer.
16 I rzekł Kaleb: Kto by dobył Karyjatsefer, a wziął je, tedy mu dam Achsę, córkę swoję, za żonę.
17 I dobył go Otonijel, syn Keneza, brata Kalebowego; i dał mu Achsę, córkę swoję, za żonę.
18 I stało się, gdy ona przyszła do niego, namawiała go, aby prosił ojca jej o pole; przetoż zsiadła z osła, i rzekł do niej Kaleb: Cóż ci?
19 A ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieństwo; gdyżeś mi dał ziemię suchą, przydaj mi też źródła wód. I dał jej źródła wyższe, i źródła dolne.
20 Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Judowych według domów ich.
21 I były miasta w granicach pokolenia synów Judowych podle granicy Edom ku południowi: Kabseel, i Eder, i Jagur.
22 I Cyna, i Dymona, i Adada;
23 I Kades, i Hasor, i Jetnan;
24 I Zyf, i Telem, i Balot;
25 I Hasor Hadata, i Karyjot Chesron, toć jest Hasor;
26 Amam, i Sama, i Molada;
27 I Asorgadda, i Hessemon, i Betfalet;
28 I Hasersual, i Beersaba, i Bazotyja;
29 Baala, i Ijim, i Esem;
30 I Eltolad, i Kesyl, i Horma;
31 I Syceleg, i Medemena, i Sensenna;
32 I Lebaot, i Selim, Ain, i Remmon; wszystkich miast dwadzieścia i dziewięć, i wsi ich.
33 W równinach zaś Estaol, i Sarea, i Asena;
34 I Zanoe, i Engannim, Tepnach, i Enaim;
35 Jerymot, i Adullam, Socho, i Aseka;
36 I Saraim, i Adytaim, i Gedera, i Gederotaim, miast czternaście, i wsi ich.
37 Sanany, i Hadasa, i Mygdalgad;
38 I Delean, i Mesfa, i Jektel;
39 Lachys, i Bassekat, i Eglon;
40 I Chabbon, i Lachmas, i Chytlis;
41 I Kiederot, Bet Dagon, i Naama, i Maceda, miast szesnaście, i wsi ich.
42 Labana, i Eter, i Asan;
43 I Iftach, i Esna, i Nesyb;
44 I Ceila, i Achzyb, i Maresa, miast dziewięć, i wsi ich;
45 Akkaron, i miasteczka jego, i wioski jego;
46 Od Akkaronu aż do morza wszystko, co leży po bok Asotu, i ze wsiami ich;
47 Azot, miasteczka jego, i wsi jego; Gaza, miasteczka jego, i wsi jego, aż do potoku Egipskiego, i morze wielkie za granicą jego.
48 A na górze leżą Sam, i Jeter, i Soko;
49 I Danna, i Karyjatsenna, które jest Dabir;
50 I Anab, i Istemo, i Anim;
51 I Gosen, i Holon, i Gilo, miast jedenaście, i wsi ich;
52 Arab, i Duma, i Esaan;
53 I Janum, i Bet Tafua, i Afeka;
54 I Chumta, i Karyjat Arbe, toć jest Hebron, i Syjor, miast dziewięć, i wsi ich.
55 Maon, Karmel, i Zyf, i Juta.
56 I Jezrael, i Jukiedam, i Zanoe;
57 Kain, Gabaa, i Tamna, miast dziesięć, i wsi ich.
58 Halhul, Betsur i Giedor;
59 I Maret, i Bet Anot, i Eltekon, miast sześć, i wsi ich.
60 Karyjat Baal, które jest Karyjatyjarym, i Rabba, miasta dwa, i wsi ich.
61 A na puszczy: Bet Araba, Meddyn, i Sechacha;
62 I Nebsan, i miasto Soli, i Engaddy, miast sześć, i wsi ich.
63 Ale Jebuzejczyka, obywatela Jeruzalemskiego, nie mogli synowie Judowi wypędzić; przetoż mieszkał Jebuzejczyk z syny Juda w Jeruzalemie aż do dnia tego.