1 Βασιλέων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Κεφάλαιο 5

ΚΑΙ ο Χειράμ, ο βασιλιάς τής Τύρου, έστειλε τους δούλους του στον Σολομώντα, όταν άκουσε ότι τον έχρισαν βασιλιά αντί για τον πατέρα του· επειδή, ο Χειράμ αγαπούσε πάντοτε τον Δαβίδ.
2 Και ο Σολομώντας έστειλε στον Χειράμ, λέγοντας:
3 Εσύ ξέρεις ότι ο Δαβίδ ο πατέρας μου δεν μπόρεσε να κτίσει οίκο στο όνομα του Κυρίου τού Θεού του, εξαιτίας των πολέμων που τον περικύκλωναν από παντού, μέχρις ότου ο Κύριος έβαλε τους εχθρούς του κάτω από τα πέλματα των ποδιών του·
4 αλλά, τώρα, ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε σε μένα ανάπαυση από παντού· δεν υπάρχει ούτε επίβουλος ούτε κακό συνάντημα·
5 και δες, εγώ λέω να κτίσω έναν οίκο στο όνομα του Κυρίου τού Θεού μου, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει στον Δαβίδ τον πατέρα μου, λέγοντας: Ο γιος σου, που θα βάλω αντί για σένα επάνω στον θρόνο σου, αυτός θα κτίσει τον οίκο στο όνομά μου·
6 τώρα, λοιπόν, πρόσταξε να κόψουν για μένα κέδρους τού Λιβάνου· και οι δούλοι μου θα είναι μαζί με τους δούλους σου· και θα σου δώσω μισθό για τους δούλους σου, σύμφωνα με όλα όσα πεις· επειδή, εσύ ξέρεις ότι μεταξύ μας δεν υπάρχει κανένας τόσο έμπειρος να κόβει ξύλα, όπως οι Σιδώνιοι.
7 Και καθώς ο Χειράμ άκουσε τα λόγια τού Σολομώντα, χάρηκε υπερβολικά, και είπε: Ευλογητός ο Κύριος σήμερα, που έδωσε έναν σοφό γιο στον Δαβίδ επάνω σ' αυτόν τον μεγάλο λαό.
8 Και ο Χειράμ έστειλε στον Σολομώντα, λέγοντας: Άκουσα για όσα μού διαμήνυσες· εγώ θα κάνω ολόκληρο το θέλημά σου για κέδρινα ξύλα και για πεύκινα ξύλα·
9 οι δούλοι μου θα τα κατεβάζουν από τον Λίβανο στη θάλασσα· και εγώ θα κάνω να τα φέρουν επάνω σε σχεδίες, διαμέσου τής θάλασσας, μέχρι τον τόπο που θα μου διαμηνύσεις, και να τα λύσουν εκεί· κι εσύ θα τα παραλάβεις· εσύ, όμως, θα εκπληρώσεις το θέλημά μου, δίνοντας τροφές για το σπίτι μου.
10 Έδινε, λοιπόν, ο Χειράμ στον Σολομώντα κέδρινα ξύλα και πεύκινα ξύλα, όσα ήθελε.
11 Και ο Σολομώντας έδωσε στον Χειράμ 20.000 κόρους σιταριού για τροφή τού σπιτιού του, και 20 κόρους κοπανισμένο λάδι· έτσι έδινε ο Σολομώντας στον Χειράμ κάθε χρόνο.
12 Και ο Κύριος έδωσε στον Σολομώντα σοφία, καθώς του είχε πει· και υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Χειράμ και στον Σολομώντα· και έκαναν και οι δύο συνθήκη.
13 Και ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε επιστράτευση ανδρών από ολόκληρο τον Ισραήλ, και η επιστράτευση ήταν για 30.000 άνδρες.
14 Και τους έστελνε στον Λίβανο, 10.000 τον μήνα, εναλλακτικά· έναν μήνα ήσαν στον Λίβανο, και δύο μήνες στα σπίτια τους· επικεφαλής τής επιστράτευσης των ανδρών ήταν ο Αδωνιράμ.
15 Και ο Σολομώντας είχε 70.000 αχθοφόρους, και 80.000 λιθοτόμους στο βουνό·
16 εκτός από τους επιστάτες, που ήσαν διορισμένοι από τον Σολομώντα, που ήσαν για τα έργα, 3.300, οι οποίοι επιστατούσαν επάνω στον λαό, ο οποίος δούλευε στα έργα.
17 Και ο βασιλιάς πρόσταξε, και μετέφεραν μεγάλες πέτρες, πέτρες εκλεκτές, πέτρες πελεκητές για τα θεμέλια του οίκου.
18 Και πελέκησαν οι κτίστες τού Σολομώντα, και οι κτίστες τού Χειράμ, και οι Γίβλιοι, και ετοίμασαν τα ξύλα και τις πέτρες, για να κτίσουν τον οίκο.