1 Βασιλέων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Κεφάλαιο 16

ΚΑΙ ήρθε λόγος τού Κυρίου στον Ιηού, τον γιο τού Ανανί, εναντίον του Βαασά, λέγοντας:
2 Επειδή, ενώ σε ύψωσα από το χώμα, και σε έκανα ηγεμόνα επάνω στον λαό μου Ισραήλ, εσύ περπάτησες στον δρόμο τού Ιεροβοάμ, και έκανες τον λαό μου Ισραήλ να αμαρτήσει, για να με παροργίσεις με τις αμαρτίες τους,
3 δες, εγώ εξολοθρεύω τον Βαασά, ολοκληρωτικά, και την οικογένειά του· και θα κάνω την οικογένειά σου όπως την οικογένεια του Ιεροβοάμ, του γιου τού Ναβάτ·
4 όποιος από τον Βαασά πεθάνει στην πόλη, θα τον φάνε τα σκυλιά· και όποιος απ' αυτόν πεθάνει στα χωράφια, θα τον φάνε τα πουλιά τού ουρανού.
5 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Βαασά, και όσα έπραξε, και τα κατορθώματά του, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ;
6 Και ο Βαασά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του, και θάφτηκε στη Θερσά· και αντ' αυτού βασίλευσε ο Ηλά, ο γιος του.
7 Κι ακόμα, διαμέσου τού Ιηού τού προφήτη, γιου τού Ανανί, ήρθε λόγος τού Κυρίου εναντίον του Βαασά, και ενάντια στην οικογένειά του, και ενάντια σε όλες τις κακίες που έπραξε μπροστά στον Κύριο, που τον παρόργισε με τα έργα των χεριών του, ώστε να γίνει όπως η οικογένεια του Ιεροβοάμ· και επειδή τον θανάτωσε.
8 Κατά τον 26ο χρόνο τού Ασά, του βασιλιά τού Ιούδα, ο Ηλά, ο γιος τού Βαασά, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ, στη Θερσά, και βασίλευσε δύο χρόνια.
9 Αλλά, εναντίον του συνωμότησε ο δούλος του, ο Ζιμβρί, ο αρχηγός των μισών πολεμικών αμαξών, ενώ ήταν στη Θαρσείς, πίνοντας και μεθώντας μέσα στο σπίτι τού Αρσά, του οικονόμου τού παλατιού του στη Θερσά.
10 Και ο Ζιμβρί μπήκε, και τον πάταξε, και τον θανάτωσε, τον 27ο χρόνο τού Ασά, του βασιλιά τού Ιούδα, και βασίλευσε αντ' αυτού.
11 Και καθώς βασίλευσε, αφού κάθησε επάνω στον θρόνο του, πάταξε ολόκληρη την οικογένεια του Βαασά· δεν άφησε σ' αυτόν κάποιον που ουρεί σε τοίχο, ούτε συγγενείς του ούτε φίλους του.
12 Και ο Ζιμβρί εξολόθρευσε ολόκληρη την οικογένεια του Βαασά, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, που μίλησε ενάντια στον Βαασά διαμέσου τού Ιηού τού προφήτη,
13 εξαιτίας όλων των αμαρτιών τού Βαασά, και των αμαρτιών τού Ηλά, του γιου του, που αμάρτησαν, και με τις οποίες έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργίζοντας τον Θεό τού Ισραήλ με τις ματαιότητές τους.
14 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Ηλά, και όλα όσα έπραξε, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ;
15 Κατά τον 27ο χρόνο τού Ασά, του βασιλιά τού Ιούδα, ο Ζιμβρί βασίλευσε επτά ημέρες στη Θερσά. Και ο λαός ήταν στρατοπεδευμένος ενάντια στη Γιββεθών, που ανήκε στους Φιλισταίους.
16 Και όταν ο λαός, αυτός που ήταν στρατοπεδευμένος, άκουσε ότι έλεγαν: Ο Ζιμβρί συνωμότησε, και μάλιστα πάταξε τον βασιλιά, ολόκληρος ο Ισραήλ έκανε τον Αμρί, τον αρχηγό τού στρατού, βασιλιά επάνω στον Ισραήλ εκείνη την ημέρα μέσα στο στρατόπεδο.
17 Και ανέβηκε ο Αμρί, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, από τη Γιββεθών, και πολιόρκησαν τη Θερσά.
18 Και καθώς ο Ζιμβρί είδε ότι κυριεύθηκε η πόλη, μπήκε μέσα στον πυργίσκο τού παλατιού τού βασιλιά, και έκαψε επάνω του με φωτιά το παλάτι τού βασιλιά, και πέθανε,
19 για τις αμαρτίες του που είχε αμαρτήσει, πράττοντας πονηρά μπροστά στον Κύριο, επειδή περπάτησε στον δρόμο τού Ιεροβοάμ, και στις αμαρτίες του, που είχε πράξει, κάνοντας τον Ισραήλ να αμαρτήσει.
20 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Ζιμβρί, και η συνωμοσία που έκανε, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ;
21 Τότε, ο λαός Ισραήλ χωρίστηκε σε δύο μέρη· το μισό τού λαού ακολούθησε τον Θιβνί, τον γιο τού Γινάθ, για να τον κάνει βασιλιά· και το μισό ακολούθησε τον Αμρί.
22 Ο λαός, όμως, που ακολούθησε τον Αμρί υπερίσχυσε ενάντια στον λαό που ακολούθησε τον Θιβνί, τον γιο τού Γινάθ· και ο Θιβνί πέθανε, και βασίλευσε ο Αμρί.
23 ΚΑΤΑ τον 31ο χρόνο τού Ασά, του βασιλιά τού Ιούδα, ο Αμρί βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ, και βασίλευσε 12 χρόνια· έξι χρόνια βασίλευσε στη Θερσά.
24 Και αγόρασε το βουνό τής Σαμάρειας από τον Σεμέρ, για δύο τάλαντα ασήμι, και έκτισε μια πόλη επάνω στο βουνό, και αποκάλεσε το όνομα της πόλης, που έκτισε, σύμφωνα με το όνομα του Σεμέρ, κυρίου τού βουνού, Σαμάρεια.
25 Και ο Αμρί έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, και έπραξε χειρότερα από όλους όσοι ήσαν πριν απ' αυτόν·
26 και περπάτησε σε όλους τους δρόμους τού Ιεροβοάμ, του γιου τού Ναβάτ, και στις αμαρτίες εκείνου, με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, παροργίζοντας τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ με τις ματαιότητές τους.
27 Και οι υπόλοιπες από τις πράξεις τού Αμρί που έπραξε, και τα κατορθώματά του όσα έκανε, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ;
28 Και ο Αμρί κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του, και θάφτηκε στη Σαμάρεια· και αντ' αυτού βασίλευσε ο Αχαάβ, ο γιος του.
29 ΚΑΙ ο Αχαάβ, ο γιος τού Αμρί, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ κατά τον 38ο χρόνο τού Ασά τού βασιλιά τού Ιούδα· και ο Αχαάβ ο γιος τού Αμρί, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρεια, 22 χρόνια.
30 Και ο Αχαάβ, ο γιος τού Αμρί, έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, περισσότερο από όλους όσοι ήσαν πριν απ' αυτόν.
31 Και σαν να ήταν ένα μικρό πράγμα, το να περπατάει στις αμαρτίες τού Ιεροβοάμ, του γιου τού Ναβάτ, πήρε ακόμα για γυναίκα την Ιεζάβελ, τη θυγατέρα τού Εθβαάλ, του βασιλιά των Σιδωνίων, και πήγε και λάτρευσε τον Βάαλ, και τον προσκύνησε.
32 Και ανέγειρε βωμό στον Βάαλ, μέσα στον οίκο τού Βάαλ, που είχε οικοδομήσει στη Σαμάρεια.
33 Και ο Αχαάβ έκανε ένα άλσος· και για να παροργίσει τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ, ο Αχαάβ έπραξε περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες τού Ισραήλ, όσοι στάθηκαν πριν απ' αυτόν.
34 Στις ημέρες του, ο Χιήλ ο Βαιθηλίτης έκτισε την Ιεριχώ· έβαλε τα θεμέλιά της επάνω στον πρωτότοκό του, τον Αβειρών, και έστησε τις πύλες της επάνω στον νεότερο γιο του, τον Σεγούβ, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, που είχε μιλήσει διαμέσου τού Ιησού, τον γιο τού Ναυή.