1 Βασιλέων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Κεφάλαιο 15

ΚΑΙ ο Αβιάμ βασίλευσε επάνω στον Ιούδα, κατά τον 18ο χρόνο της βασιλείας τού Ιεροβοάμ, γιου τού Ναβάτ.
2 Τρία χρόνια βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μααχά, θυγατέρα τού Αβεσσαλώμ.
3 Και περπάτησε σε όλες τις αμαρτίες τού πατέρα του, που πριν απ' αυτόν είχε πράξει· και η καρδιά του δεν ήταν τέλεια με τον Κύριο τον Θεό του, όπως η καρδιά τού Δαβίδ τού πατέρα του.
4 Αλλ' όμως, χάρη τού Δαβίδ, ο Κύριος ο Θεός του έδωσε σ' αυτόν ένα λυχνάρι στην Ιερουσαλήμ, εγείροντας τον γιο του ύστερα απ' αυτόν, και στερεώνοντας την Ιερουσαλήμ·
5 επειδή, ο Δαβίδ έκανε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, και δεν ξέκλινε όλες τις ημέρες τής ζωής του, από όλα όσα τον είχε προστάξει, εκτός της υπόθεσης του Ουρία τού Χετταίου.
6 Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Ροβοάμ και στον Ιεροβοάμ όλες τις ημέρες τής ζωής του.
7 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Αβιάμ, και όλα όσα έπραξε, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ιούδα; Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Αβιάμ και στον Ιεροβοάμ.
8 Και ο Αβιάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του, και τον έθαψαν στην πόλη τού Δαβίδ· και αντ' αυτού βασίλευσε ο Ασά, ο γιος του.
9 Και ο Ασά βασίλευσε επάνω στον Ιούδα, κατά τον 20ό χρόνο τού Ιεροβοάμ, βασιλιά τού Ισραήλ.
10 Και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 41 χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μααχά, θυγατέρα τού Αβεσσαλώμ.
11 Και ο Ασά έκανε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, όπως ο Δαβίδ ο πατέρας του.
12 Και έβγαλε από τη γη τούς σοδομίτες, και σήκωσε όλα τα είδωλα, που είχαν κάνει οι πατέρες του.
13 Ακόμα δε και τη μητέρα του, τη Μααχά, κι αυτή την απέβαλε από το να είναι βασίλισσα, επειδή έκανε ένα είδωλο στο άλσος· και ο Ασά κατέκοψε το είδωλό της, και το έκαψε κοντά στον χείμαρρο των Κέδρων.
14 Οι ψηλοί τόποι, όμως, δεν αφαιρέθηκαν· εντούτοις, η καρδιά τού Ασά ήταν τέλεια με τον Κύριο όλες τις ημέρες του.
15 Και έφερε στον οίκο τού Κυρίου τα αφιερώματα του πατέρα του, και τα δικά του αφιερώματα, ασήμι, χρυσάφι, και σκεύη.
16 Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Ασά και στον Βαασά, τον βασιλιά τού Ισραήλ, όλες τις ημέρες τους.
17 Και ο Βαασά, ο βασιλιάς τού Ισραήλ, ανέβηκε ενάντια στον Ιούδα, και έκτισε τη Ραμά, για να μη αφήνει κανέναν να βγαίνει έξω ούτε να μπαίνει μέσα προς τον Ασά τον βασιλιά τού Ιούδα.
18 Τότε, ο Ασά πήρε όλο το ασήμι και το χρυσάφι, αυτό που είχε μείνει στους θησαυρούς του οίκου τού Κυρίου, και στους θησαυρούς τού παλατιού τού βασιλιά, και τα παρέδωσε στα χέρια των δούλων του· και ο βασιλιάς Ασά τούς έστειλε στον Βεν-αδάδ, τον γιο τού Ταβριμών, γιου τού Εσιών, βασιλιά τής Συρίας, αυτόν που κατοικούσε στη Δαμασκό, λέγοντας:
19 Ας γίνει συνθήκη ανάμεσα σε μένα και σε σένα, όπως υπήρχε ανάμεσα στον πατέρα μου και στον πατέρα σου· δες, σου έστειλα ένα δώρο από ασήμι και χρυσάφι· πήγαινε, και διάλυσε τη συνθήκη σου που έχεις με τον Βαασά, τον βασιλιά τού Ισραήλ, για να αναχωρήσει από μένα.
20 Και ο Βεν-αδάδ εισάκουσε τον βασιλιά Ασά, και έστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεών του ενάντια στις πόλεις τού Ισραήλ, και πάταξε την Ιιών, και τη Δαν, και την Αβέλ-βαιθ-Μααχά, και ολόκληρη τη Χιννερώθ, μαζί με ολόκληρη τη γη Νεφθαλί.
21 Και όταν ο Βαασά το άκουσε, σταμάτησε να κτίζει τη Ραμά, και κάθησε στη Θερσά.
22 Τότε, ο βασιλιάς Ασά συγκάλεσε ολόκληρο τον Ιούδα, χωρίς καμιά εξαίρεση· και σήκωσαν τις πέτρες τής Ραμά, και τα ξύλα της, με τα οποία ο Βαασά έκανε το κτίσιμο· και ο βασιλιάς Ασά έκτισε μ' αυτά τη Γεβά τού Βενιαμίν, και τη Μισπά.
23 Και οι υπόλοιπες απ' όλες τις πράξεις τού Ασά, και όλα τα κατορθώματά του, και όλα όσα έκανε, και οι πόλεις που έκτισε, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ιούδα; Στον καιρό των γηρατειών του, όμως, αρρώστησε στα πόδια του.
24 Και ο Ασά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του, και θάφτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη τού Δαβίδ τού πατέρα του· και αντ' αυτού βασίλευσε ο Ιωσαφάτ ο γιος του.
25 ΚΑΙ βασίλευσε ο Ναδάβ, ο γιος του Ιεροβοάμ, επάνω στον Ισραήλ, τον δεύτερο χρόνο τού Ασά τού βασιλιά τού Ιούδα, και βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ δύο χρόνια.
26 Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, και περπάτησε στον δρόμο τού πατέρα του, και στην αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.
27 Και εναντίον του συνωμότησε ο Βαασά, ο γιος τού Αχιά, από την οικογένεια του Ισσάχαρ· και ο Βαασά τον πάταξε στη Γιββεθών, που ανήκε στους Φιλισταίους· επειδή, ο Ναδάβ και ολόκληρος ο Ισραήλ πολιορκούσαν τη Γιββεθών.
28 Ο Βαασά, λοιπόν, τον θανάτωσε κατά τον τρίτο χρόνο τού Ασά τού βασιλιά τού Ιούδα, και βασίλευσε αντ' αυτού.
29 Και καθώς βασίλευσε, πάταξε ολόκληρη την οικογένεια του Ιεροβοάμ· δεν άφησε στον Ιεροβοάμ τίποτε ζωντανό, μέχρις ότου την εξολόθρευσε, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, που μίλησε με τον δούλο του, τον Αχιά τον Σηλωνίτη,
30 εξαιτίας των αμαρτιών τού Ιεροβοάμ, που αμάρτησε, και με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, και για τον παροργισμό με τον οποίο παρόργισε τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ.
31 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Ναδάβ, και όλα όσα έπραξε, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ;
32 Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Ασά και στον Βαασά, τον βασιλιά τού Ισραήλ, όλες τις ημέρες τους.
33 Κατά τον τρίτο χρόνο τού Ασά τού βασιλιά τού Ιούδα, ο Βαασά, ο γιος τού Αχιά, βασίλευσε επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ στη Θερσά· και βασίλευσε 24 χρόνια.
34 Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, και περπάτησε στον δρόμο τού Ιεροβοάμ, και στην αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.