ChūĀijí埃及

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 16

1 Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngcónglínxíngzàichūĀijí埃及hòudì’èr第二yuèshíwǔ十五dàole到了lín西nǎizhōngjiān中间xùndekuàng
2 Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngzàikuàngxiàngMóxī摩西Yàlún亚伦yuànyán怨言
3 Shuōbābùdé巴不得wǒmen我们zǎozàiĀijí埃及deYēhéhuá耶和华deshǒuxià手下nàshí那时wǒmen我们zuòzàiròuguōpángbiān旁边chīdebǎoNǐmen你们jiāngwǒmen我们lǐngchūlai出来dàozhèkuàngshìyàojiàozhèquánhuì全会zhòngdōuèsǐ饿死a
4 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōyàojiāngliángshi粮食cóngtiānjiànggěinǐmen你们Bǎixìng百姓kěyǐ可以chūqù出去měitiān每天shōuměitiān每天defēnhǎoshìyàn试验tāmen他们zūnzūnwǒde我的
5 Dàodìliù第六tiāntāmen他们yàosuǒshōujìnlái进来deyùbèi预备hǎoleměitiān每天suǒshōudeduōbèi
6 Móxī摩西Yàlún亚伦duìYǐsèliè以色列zhòngrén众人shuōdàole到了wǎnshang晚上nǐmen你们yàozhīdao知道shìYēhéhuá耶和华jiāngnǐmen你们cóngĀijí埃及delǐngchūlai出来de
7 Zǎochén早晨nǐmen你们yàokànjiàn看见Yēhéhuá耶和华deróngyào荣耀yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华tīngjiàn听见nǐmen你们xiàngsuǒdeyuànyán怨言leWǒmen我们suànshénme什么nǐmen你们jìngxiàngwǒmen我们yuànyán怨言ne
8 Móxī摩西yòushuōYēhéhuá耶和华wǎnshang晚上gěinǐmen你们ròuchīzǎochén早晨gěinǐmen你们shíwù食物debǎoyīnwèi因为nǐmen你们xiàngYēhéhuá耶和华deyuànyán怨言dōutīngjiàn听见leWǒmen我们suànshénme什么nǐmen你们deyuànyán怨言búshì不是xiàngwǒmen我们denǎishì乃是xiàngYēhéhuá耶和华de
9 Móxī摩西duìYàlún亚伦shuōgàosu告诉Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngshuōnǐmen你们jiùjìn就近Yēhéhuá耶和华miànqián面前yīnwèi因为yǐjīng已经tīngjiàn听见nǐmen你们deyuànyán怨言le
10 Yàlún亚伦zhèngduìYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngshuōhuàdeshíhòu的时候tāmen他们xiàngkuàngguānkàn观看bùliào不料Yēhéhuá耶和华deróngguāngzàiyúnzhōngxiǎnxiàn显现
11 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
12 yǐjīng已经tīngjiàn听见Yǐsèliè以色列réndeyuànyán怨言gàosu告诉tāmen他们shuōdàohuánghūn黄昏deshíhòu的时候nǐmen你们yàochīròuzǎochén早晨yǒushíwù食物debǎonǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshén
13 Dàole到了wǎnshang晚上yǒuānchún鹌鹑fēiláizhēmǎnleyíngzǎochén早晨zàiyíngwéidedìshang地上yǒulùshui露水
14 Lùshui露水shàngshēng上升zhīhòu之后bùliào不料dìmiàn地面shàngyǒubáishuāngdexiǎoyuán
15 Yǐsèliè以色列rénkànjiàn看见bùzhīdào不知道shìshénme什么jiùbǐcǐ彼此duìwènshuōzhèshìshénme什么neMóxī摩西duìtāmen他们shuōzhèjiùshì就是Yēhéhuá耶和华gěinǐmen你们chīdeshíwù食物
16 Yēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐deshìzhèyàng这样nǐmen你们yàoànzheréndefànliángwéizhàngpéngderénànzherénshù人数shōuqǐlai起来éméiěr
17 Yǐsèliè以色列rénjiùzhèyàng这样xíngyǒuduōshōudeyǒushàoshōude
18 zhìyòngéméiěrliángliángduōshōudeméiyǒu没有shàoshōudeméiyǒu没有quērénànzhezìjǐ自己defànliángshōu
19 Móxī摩西duìtāmen他们shuōsuǒshōudebùxǔ不许shénme什么rénliúdàozǎochén早晨
20 Rán’ér然而tāmen他们tīngMóxī摩西dehuà的话nèizhōngyǒuliúdàozǎochén早晨dejiùshēngchóngbiànchòuleMóxī摩西biàn便xiàngtāmen他们fānù发怒
21 Tāmen他们měirì每日zǎochén早晨ànzheréndefànliángshōutóufārè发热jiùxiāohuà消化le
22 Dàodìliù第六tiāntāmen他们shōuleshuāngbèideshíwù食物měirén每人liǎngéméiěrHuìzhòngdeguānchángláigàosu告诉Móxī摩西
23 Móxī摩西duìtāmen他们shuōYēhéhuá耶和华zhèyàng这样shuōmíngtiān明天shìshèngānxírì安息日shìxiàngYēhéhuá耶和华shǒudeshèngānxírì安息日Nǐmen你们yàokǎodejiùkǎoleyàozhǔdejiùzhǔlesuǒshèngxià剩下dedōuliúdàozǎochén早晨
24 Tāmen他们jiùzhàoMóxī摩西defēnfù吩咐liúdàozǎochén早晨yěbù也不chòulǐtou里头méiyǒu没有chóngzi虫子
25 Móxī摩西shuōnǐmen你们jīntiān今天chīzhègè这个yīnwèi因为jīntiān今天shìxiàngYēhéhuá耶和华shǒudeānxírì安息日nǐmen你们zàitiányě田野zhǎozhele
26 Liùtiānkěyǐ可以shōudìqī第七tiānnǎishì乃是ānxírì安息日yītiān一天méiyǒu没有le
27 Dìqī第七tiānbǎixìng百姓zhōngyǒurén有人chūqù出去shōushénme什么zhǎozhe
28 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōnǐmen你们kěnshǒuwǒde我的jièmìng诫命yàodàoshíne
29 Nǐmen你们kànYēhéhuá耶和华jiāngānxírì安息日cìgěi赐给nǐmen你们suǒyǐ所以dìliù第六tiāncìgěi赐给nǐmen你们liǎngtiāndeshíwù食物dìqī第七tiānrényàozhùzàizìjǐ自己dedìfang地方bùxǔ不许shénme什么rénchūqù出去
30 Yúshì于是bǎixìng百姓dìqī第七tiānānxí安息le
31 Zhèshíwù食物Yǐsèliè以色列jiājiàomayàngzi样子xiàngyuánsuīyánsè颜色shìbáidezīwèi滋味rútóng如同chāndebǐng
32 Móxī摩西shuōYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐deshìzhèyàng这样yàojiāngmǎnéméiěrmaliúdàoshìshìdài世代dàishǐ使hòurén后人kěyǐ可以kànjiàn看见dāngjiāngnǐmen你们lǐngchūĀijí埃及dezàikuàngsuǒgěinǐmen你们chīdeshíwù食物
33 Móxī摩西duìYàlún亚伦shuōyīgè一个guànchéngmǎnéméiěrmacúnzài存在Yēhéhuá耶和华miànqián面前yàoliúdàoshìshìdài世代dài
34 Yēhéhuá耶和华zěnme怎么fēnfù吩咐Móxī摩西Yàlún亚伦jiùzěnme怎么xíngmafàngzài放在guìqiáncúnliú
35 Yǐsèliè以色列rénchīmagòngsìshí四十niánzhídào直到jìnleyǒurén有人jūzhù居住zhīdejiùshì就是jiānándejìngjiè境界
36 Éméiěrnǎishífēn十分zhīyī之一)。