Josua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Kapitel 19

Det andet Lod faldt for Simeon, for Simeoniternes Stamme efter deres Slægter; og deres Arvelod kom til at ligge inde i Judæernes Arvelod.
2 Til deres Arvelod hørte: Be'er-sjeba, Sjema, Molada,
3 Hazar-Sjual, Bala, Ezem,
4 Eltolad, Betul, Horma,
5 Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa,
6 Bet-Lebaot og Sjaruhen; tilsammen tretten Byer med Landsbyer.
7 En-Rimmon, Token, Eter og Asjan; tilsammen fire Byer med Landsbyer.
8 Desuden alle Landsbyerne rundt om disse Byer indtil Ba'alat-Be'er, Rama i Sydlandet. Det er Simeoniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter.
9 Fra Judæernes Del blev Simeoniternes Arvelod taget; thi Judæernes Del var for stor til dem; der for fik Simeoniterne Arvelod inde i deres Arvelod.
10 Det tredje Lod faldt for Zebuloniterne efter deres Slægter.
11 og deres Grænse strækker sig vestpå op til Mar'ala, berører Dabbesjet og støder til Bækken, som løber østen om Jokneam;
12 fra Sarid drejer den østpå, mod Solens Opgang, hen imod Kis-Idt-Tabors Område og fortsætter til Daberat og op til Jafia;
13 mod Øst, mod Solens Opgang, løber den derpå over til Gat-Hefer, til Et-Kazin og videre til Rimmona og bøjer om til Nea;
14 derfra drejer Grænsen i nordlig Retning til Hannaton og ender i Dalen ved Jifta-El.
15 Og den omfatter Kattat, Nabalal, Sjimron, Jid'ala og Betlehem; tilsammen tolv Byer med Lands-byer.
16 Det er Zebulonilernes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
17 For Issakar faldt det fjerde Lod, for Issakariterne efter deres Slægter;
18 og deres Landemærke var: Jizre'el, Kesullot, Sjunem,
19 Hafarajim, Sji'on, Anabarat,
20 Rabbit, Kisjjon, Ebez,
21 Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Pazzez.
22 Og Grænsen berører Tabor, Sja-hazim og Bet-Sjemesj og ender ved Jordan; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.
23 Det er Issakariternes Stammes Område efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
24 Det femte Lod faldt for Aseriternes Stamme efter deres Slægter.
25 Deres Landemærke var: Helkat, Hali, Beten, Aksjaf,
26 Alammelek, Am'ad og Misj'al; derpå berører Grænsen Harmel mod Vest og Sjihor-Libnat,
27 drejer så østpå til Betbagon og berører Zebulon og Dalen ved Jifta-El mod Nord; derpå går den til Bet-Emek og Ne'iel og fortsætter nordpå til Kabul,
28 Abdon, Rebob, Hammon og Hana indtil den store Stad Zidon;
29 så drejer Grænsen mod Rama og til den befæstede By Tyrus; derpå drejer Grænsen mod Hosa og ender ved Havet; desuden Mahalab, Akzib,
30 Akko, Afek, Rebob; tilsammen to og tyve Byer med Landsbyer.
31 Det er Aseriternes Stammes Område efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
32 For Naftaliterne faldt det sjette Lod, for Naftaliterne efter deres Slægter.
33 Deres Landemærke går fra Helet, fra Allon-Beza'anannim og Adami-Nekeb og Jabne'el indtil Lakkum og ender ved Jordan;
34 så drejer Grænsen vestpå til Aznot-Tabor, fortsætter derfra til Hukkok, berører Zebulon mod Syd, Aser mod Vest og Jordan mod Øst.
35 Befæstede Byer er: Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat, Kinneret,
36 Adama, Rama, Hazor,
37 Hedesj, Edre'i, En-Hazor,
38 Jir'on, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj; tilsammen nitten Byer med Landsbyer.
39 Det er Naftaliternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
40 For Daniternes Stamme efter deres Slægter faldt det syvende Lod.
41 Deres Arvelods Landemærke var: Zor'a, Esjtaol, Ir-Sjemesj,
42 Sja'alabbin, Ajjalon, Jitla,
43 Elon, Timna, Ekron,
44 Elteke, Gibbeton, Ba'alat,
45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rim-mon,
46 Me-Ja1'kon og Rakkon og Egnen hen imod Jafo.
47 Men Daniternes Område blev dem for trangt; derfor drog Daniterne op og angreb Lesjem, indtog det og slog det med Sværdet; derpå tog de det i Besiddelse og bosatte sig der og gav Lesjem Navnet Dan efter deres Stamfader Dan.
48 Dette er Daniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
49 Da Israeliterne var færdige med Udskiftningen af Landet, Stykke for Stykke, gav de Josua, Nuns Søn, en Arvelod imellem sig.
50 Efter HERRENs Påbud gav de ham den By, han udbad sig, Timnat-Sera i Efraims Bjerge; og han befæstede Byen og bosatte sig der.
51 Det er de Arvelodder, som Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse udskiftede ved Lodkastning i Silo for HERRENs Åsyn ved Åbenbaringsteltets Indgang. Således blev de færdige med Udskiftningen af Landet.