Josua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Kapitel 12

Følgende to Konger i Landet blev overvundet af Israeliterne og deres Land taget i Besiddelse af dem, Landet østen for Jordan fra Arnonfloden til Hermonbjerget og hele Arabalavningens østre Del:
2 Amoriterkongen Sibon, som boede i Hesjbon og herskede fra Aroer ved Arnonflodens Bred og fra Midten af Floddalen over Halvdelen af Gilead indtil Jabbokfloden, der er Ammoniternes Grænse,
3 og over Arabalavningen indtil Kionerotsøens Østside og Arabahavets, Salthavets, Østside hen imod Bet-Jesjimot og længere Syd på hen imod Egnen ved Foden af Pisgas Skrænter;
4 og Kong Og af Basan. som hørte til dem, der var tilbage af Refaiterne, og boede i Asjtarot og Edrei
5 og herskede over Hermonbjerget, Salka og hele Basan indtil Gesjuriternes og Måkatiternes Landemærke og over Halvdelen af Gilead indtil Kong Sihon af Hesjbons Landemærke.
6 HERRENs Tjener Moses og Israeliterne havde overvundet dem, og HERRENs Tjener Moses havde givet Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme Landet i Eje.
7 Følgende Konger i Landet blev overvundet af Josua og Israeliterne hinsides Jordan, på Vestsiden, fra Ba'al Gad i Dalen ved Libanon til det nøgne Bjergdrag, som højner sig mod Seir, og deres Land givet Israels Stammer i Eje af Josua efter deres Afdelinger,
8 i Bjerglandet, i Lavlandet, i Arabalavningen, på Skråningerne, i Ørkenen og i Sydlandet, Hetiterne, Amoriterne, Kana'anæerne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne:
9 Kongen i Jeriko een; Kongen i Aj ved Betel een;
10 Kongen i Jerusalem een; Kongen i Hebron een;
11 Kongen i Jarmut een; Kongen i Lakisj een;
12 Kongen i Eglon een; Kongen i Gezer een;
13 Kongen i Debir een; Kongen i Geder een;
14 Kongen i Horma een; Kongen i Arad een;
15 Kongen i Libna een; Kongen i Adullam een;
16 Kongen i Makkeda een; Kongen i Betel een;
17 Kongen i Tappua een; Kongen i Hefer een;
18 Kongen i Afek een; Kongen i Lassjaron een;
19 Kongen i Madon een; Kongen i Hazor een;
20 Kongen i Sjimron Meron een; Kongen i Aksjaf een;
21 Kongen i Ta'anak een; Kongen i Megiddo een;
22 Kongen i Kedesj een; Kongen i Jokneam ved Karmel een;
23 Kongen i Dor ved Højdedraget Dor een; Kongen over Folkene i Galilæa een;
24 Kongen i Tirza een; tilsammen en og tredive Konger.