Josua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Kapitel 15

Loddet faldt for Judæernes Stamme efter deres Slægter således, at deres Landområd strækker sig hen,imod Edoms Område, Zins Ørken mod Syd, yderst mod Syd.
2 Deres Sydgrænse begynder ved Enden af Salthavet, ved den sydlige Bugt,
3 og løber sønden om Akrabbimpasset, går videre til Zin, strækker sig opad sønden om Hadesj Barnea og går derpå videre til Hezron og op til Addar; så drejer den om mod Karka'a,
4 går videre til Azmon og fortsætter til Ægyptens Bæk; så ender Grænsen ved Havet. Det er deres Sydgrænse.
5 Østgrænsen er Salthavet indtil Jordans Udløb. Nordgrænsen begynder ved Havets Bugt ved Jordans Udløb;
6 derpå strækker Grænsen sig opad til Bet Hogla og går videre norden om Bet Araba; så strækker Grænsen sig opad til Rubens Søn Bohans Sten;
7 derpå strækker Grænsen sig fra Akors Dal op til Debir og drejer nordpå til Gilgal, som ligger lige over for Adummimpasset sønden for Dalen; derefter går Grænsen videre over til Vandet ved Sjemesjkilden og ender ved Rogelkilden;
8 derpå strækker Grænsen sig op i Hinnoms Søns Dal til Sydsiden af Jebusiternes Bjergryg, det er Jerusalem; derpå strækker Grænsen sig op til Toppen af Bjerget lige vesten for Hinnoms Dal ved Refaimdalens Nordende;
9 derpå bøjer Grænsen fra Toppen af dette Bjerg ben til Neftoas Vandkilde og løber videre til Byerne på Efronbjerget; så bøjer Grænsen om til Ba'ala, det er Kirjat-Jearim;
10 derpå drejer Grænsen om fra Ba'ala mod Vest til Seirbjerget, går videre til Jearimbjergets nordre Udløber, det er Kesalon: så strækker den sig ned til Bet Sjemesj og går videre til Timna;
11 derpå løber Grænsen i nordlig Retning til Bjergryggen ved Ekron; så bøjer Grænsen om til Sjikkaron, går videre til Ba'alabjerget, løber til Jabne'el og ender ved Havet.
12 Vestgrænsen er det store Hav. Det er Grænsen rundt om Judæernes Område efter deres Slægter.
13 Men Kaleb, Jefunnes Søn, gav han et Stykke Land imellem Judæerne efter HERRENs Befaling til Josua: Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron;
14 og Kaleb drev de tre Anakiter bort derfra, Sjesjaj, Abiman og Talmaj, der nedstammede fra Anak.
15 Derfra drog han op mod Debirs Indbyggere; Debir hed fordum Kirjat Sefer.
16 Da sagde Kaleb: "Den, som slår Kirjat Sefer og indtager det, giver jeg min datter Aksa til Hustru!"
17 Og da Benizziten Otniel, Kalebs Broder, indtog det, gav han ham sin Datter Aksa til Hustru.
18 Men da hun kom til ham, æggede han hende til at bede sin Fader om Agerland. Hun sprang da ned af Æselet, og Kaleb spurgte hende: "Hvad vil du?"
19 Hun svarede: "Giv mig en Velsignelse!" Siden du har bortgiftet mig i det tørre Sydland, må du give mig Vandkilder!" Da gav han hende de øvre og de nedre Vandkilder.
20 Judæernes Stammes Arvelod efter deres Slægter er:
21 Byerne i Udkanten af Judæernes Stamme ved Edoms Grænse i Sydlandet er følgende: Kabzeel, Eder, Jagur,
22 Kina, Dimona, Arara,
23 Kedesj Hazot, Jitnan,
24 Zif, Telam, Bealot,
25 Hazor Hadatta, Kerijjot Hezron, det er Hazor,
26 Amam, Sjema, Molada,
27 Hazar Gadda, Hesjmon, Bet Pelet,
28 Hazar Sjual, Be'ersjeba med Småbyer,
29 Ba'ala, Ijjim, Ezem,
30 Eltolad, Betul, Horma,
31 Ziklag, Madmanna, Sansanna,
32 Lebaot, Sjilhim og En Rimmox; tilsammen ni og tyve Byer med Landsbyer.
33 I Lavlandet: Esjtaol, Zora, Asjna,
34 Zanoa, En Gannim, Tappua, Enam,
35 Jarmut, Adullam, Soko, Azeka,
36 Sja'arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim; tilsammen fjorten Byer med Landsbyer.
37 Zenan, Hadasja, Migdal Gad,
38 Dilan, Mizpe, Jokte'el,
39 Lakisj, Bozkaf, Eglon,
40 Kabbon, Lamas, Hitlisj,
41 Gederot, Bet Dagon, Na'ama og Makkeda; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.
42 Libna, Eter, Asjan,
43 Jifta, Asjna, Nezib,
44 Keila, Akzib og Maresja; tilsammen ni Byer med Landsbyer.
45 Ekron med Småbyer og Landsbyer;
46 fra Ekron til Havet alt, hvad der ligger på Asdodsiden, med tilhørende Landsbyer;
47 Asdod med Småbyer og Landsbyer; Gaza med Småbyer og Landsbyer indtil Ægyptens Bæk med det store Hav som Grænse.
48 I Bjerglandet: Sjamir, Jattir, Soko,
49 Danna, Kirjat Sefer, det er Debir,
50 Anab, Esjtemo, Anim,
51 Gosjen, Holon og Gilo; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.
52 Arab, Duma, Esjan,
53 Janum, Bet Tappua, Afeka,
54 Humta, Kirjat Arba, det er Hebron, og Zior; tilsammen ni Byer med Landsbyer.
55 Maon, Karmel, Zif, Jutta,
56 Jizre'el, Jokdeam, Zanoa,
57 Hain, Gibea og Timna; tilsammen ti Byer med Landsbyer.
58 Halhul, Bet Zur, Gedor,
59 Ma'arat, Bet Anon og Eltekon; tilsammen seks Byer med Landsbyer. Tekoa, Efrata, det er Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.
60 Hirjat Ba'al, det er Hirjat Jearim, og Rabba; tilsammen to Byer med Landsbyer.
61 I Ørkenen: Bet Araba, Middin, Sekaka,
62 Nibsjan, Ir Mela og En Gedi; tilsammen seks Byer med Landsbyer.
63 Men Jebusiterne, som boede i Jerusalem, kunde Judæerne ikke drive bort; og Jebusiterne bor i Jerusalem sammen med Judæerne den Dag i Dag.