1. Kronická

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0:00
0:00

Kapitola 8

Beniamin pak zplodil Bélu, prvorozeného svého, Asbele druhého, Achracha třetího,
2 Nocha čtvrtého, Rafa pátého.
3 Béla pak měl syny: Addara, Geru, Abiuda,
4 Abisua, Námana, Achoacha,
5 A Geru, Sefufana a Churama.
6 Ti jsou synové Echudovi, ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Gabaa, kteříž je uvedli do Manáhat,
7 Totiž: Náman, a Achia a Gera. On přestěhoval je; zplodil pak Uza a Achichuda.
8 Sacharaim pak zplodil v krajině Moábské, když onen byl propustil je, s Chusimou a Bárou manželkami svými.
9 Zplodil s Chodes manželkou svou Jobaba, Sebia, Mésa a Malkama,
10 Jehuza, Sachia a Mirma. Ti jsou synové jeho, knížata čeledí otcovských.
11 S Chusimou pak byl zplodil Abitoba a Elpále.
12 Synové pak Elpálovi: Heber, Misam a Semer. Ten vystavěl Ono a Lod, i vsi jeho.
13 A Beria a Sema. Ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Aialon; ti zahnali obyvatele Gát.
14 Achio pak, Sasák a Jeremot,
15 Zebadiáš, Arad a Ader,
16 Michael, Ispa a Jocha synové Beria.
17 A Zebadiáš, Mesullam, Chiski, Heber,
18 Ismerai, Izliáš a Jobab synové Elpálovi.
19 A Jakim, Zichri a Zabdi.
20 Elienai, Ziletai a Eliel,
21 Adaiáš, Baraiáš a Simrat synové Simei.
22 Ispan a Heber a Eliel,
23 Abdon, Zichri a Chanan,
24 Chananiáš, Elam a Anatotiáš,
25 Ifdaiáš a Fanuel synové Sasákovi.
26 Samserai, Sechariáš a Ataliáš,
27 Jaresiáš, Eliáš a Zichri synové Jerochamovi.
28 Ta jsou knížata otcovských čeledí po rodinách svých, kterážto knížata bydlila v Jeruzalémě.
29 V Gabaon pak bydlilo kníže Gabaon, a jméno manželky jeho Maacha.
30 A syn jeho prvorozený Abdon, Zur, Cis, Bál a Nádab,
31 Ale Gedor, Achio, Zecher.
32 A Miklot zplodil Simea. I ti také naproti bratřím svým bydlili v Jeruzalémě s bratřími svými.
33 Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule. Saul pak zplodil Jonatu, Melchisua, Abinadaba a Ezbále.
34 Syn pak Jonatův Meribbál, Meribbál pak zplodil Mícha.
35 Synové pak Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz.
36 Achaz pak zplodil Jehoadu, Jehoada pak zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimru. Zimri pak zplodil Mozu.
37 Moza pak zplodil Bina. Ráfa syn jeho, Elasa syn jeho, Azel syn jeho.
38 Azel pak měl šest synů, jichž tato jsou jména: Azrikam, Bochru, Izmael, Seariáš a Abdiáš a Chanan. Všickni ti synové Azelovi.
39 Synové pak Ezeka, bratra jeho: Ulam prvorozený jeho, Jehus druhý, a Elifelet třetí.
40 A byli synové Ulamovi muži udatní a střelci umělí, kteříž měli mnoho synů a vnuků až do sta a padesáti. Všickni ti byli z synů Beniaminových.