1. Kronická

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0:00
0:00

Kapitola 2

Tito jsou synové Izraelovi: Ruben, Simeon, Léví, Juda, Izachar a Zabulon,
2 Dan, Jozef, Beniamin, Neftalím, Gád a Asser.
3 Synové Judovi: Her, Onan a Séla. Ti tři narodili se jemu z dcery Suovy Kananejské. Ale Her, prvorozený Judův, byl zlý před očima Hospodinovýma, protož zabil ho.
4 Támar pak nevěsta jeho porodila mu Fáresa a Záru. Všech synů Judových pět.
5 Synové Fáresovi: Ezron a Hamul.
6 Synové pak Záre: Zamri, Etan, Héman, Kalkol a Dára, všech těch pět.
7 A synové Zamri: Charmi, vnuk Achar, kterýž zkormoutil Izraele, zhřešiv při věci proklaté.
8 Synové pak Etanovi: Azariáš.
9 Synové pak Ezronovi, kteříž se mu zrodili: Jerachmeel, Ram a Chelubai.
10 Ram pak zplodil Aminadaba, a Aminadab zplodil Názona, kníže synů Juda.
11 Názon pak zplodil Salmona, a Salmon zplodil Bóza.
12 A Bóz zplodil Obéda, a Obéd zplodil Izai.
13 Izai pak zplodil prvorozeného svého Eliaba, a Abinadaba druhého, a Sammu třetího,
14 Natanaele čtvrtého, Raddaia pátého,
15 Ozema šestého, Davida sedmého,
16 A sestry jejich: Sarvii a Abigail. Synové pak Sarvie byli: Abizai, Joáb, Azael, tři.
17 Abigail pak porodila Amazu, otec pak Amazův byl Jeter Izmaelitský.
18 Kálef pak syn Ezronův zplodil s Azubou manželkou a s Jeriotou syny. Jehož tito synové byli: Jeser, Sobab a Ardon.
19 Když pak umřela Azuba, pojal sobě Kálef Efratu, kteráž mu porodila Hura.
20 A Hur zplodil Uri, a Uri zplodil Bezeleele.
21 Potom všel Ezron k dceři Machira otce Galádova, kterouž on pojal, když byl v šedesáti letech. I porodila jemu Seguba.
22 Segub pak zplodil Jaira, kterýž měl třimecítma měst v zemi Galád.
23 Nebo vzal Gessurejským a Assyrským vsi Jairovy, i Kanat s městečky jeho, šedesáte měst.To všecko pobrali synové Machirovi, otce Galádova.
24 Též i po smrti Ezronově, když již pojal byl Kálef Efratu, manželka Ezronova Abia porodila jemu také Ashura, otce Tekoa.
25 Byli pak synové Jerachmeele prvorozeného Ezronova: Prvorozený Ram, po něm Buna a Oren, a Ozem s Achia.
26 Měl také manželku druhou Jerachmeel, jménem Atara. Ta jest matka Onamova.
27 Byli pak synové Ramovi prvorozeného Jerachmeele: Maaz a Jamin a Eker.
28 Též synové Onamovi byli: Sammai a Jáda. A synové Sammai: Nádab a Abisur.
29 Jméno pak manželky Abisurovy Abichail; ktéráž porodila jemu Achbana a Molida.
30 A synové Nádabovi: Seled a Appaim. Ale umřel Seled bez dětí.
31 Synové pak Appaimovi: Jesi; a synové Jesi: Sesan; a dcera Sesanova: Achlai.
32 Synové pak Jády, bratra Sammaiova: Jeter a Jonatan. Ale umřel Jeter bez dětí.
33 Synové pak Jonatanovi: Felet a Záza. Ti byli synové Jerachmeelovi.
34 Neměl pak Sesan synů, ale dceru. A měl Sesan služebníka Egyptského jménem Jarchu.
35 Protož dal Sesan dceru svou Jarchovi služebníku svému za manželku, kteráž porodila mu Attaie.
36 Attai pak zplodil Nátana, a Nátan zplodil Zabada.
37 Zabad pak zplodil Eflale, a Eflal zplodil Obéda.
38 Obéd pak zplodil Jéhu, a Jéhu zplodil Azariáše.
39 Azariáš pak zplodil Cheleza, a Chelez zplodil Elasu.
40 Elasa pak zplodil Sismaie, a Sismai zplodil Salluma.
41 Sallum pak zplodil Jekamiáše, a Jekamiáš zplodil Elisama.
42 Synové pak Kálefa, bratra Jerachmeelova: Mésa prvorozený jeho. On byl otec Zifejských i synů Marese, otce Hebronova.
43 Synové pak Hebronovi: Chóre a Tapuach, a Rekem a Sema.
44 Sema pak zplodil Rachama otce Jorkeamova, a Rekem zplodil Sammaie.
45 Syn pak Sammai byl Maon; kterýžto Maon byl otec Betsurských.
46 Efa také, ženina Kálefova, porodila Chárana a Mozu a Gazeza. A Cháran zplodil Gazeza.
47 Synové pak Johedai: Regem, Jotam, Gesan, Felet, Efa a Saaf.
48 S ženinou Maachou Kálef zplodil Sebera a Tirchana.
49 Porodila pak Saafa otce Madmanejských, Sévu otce Makbenejských a otce Gibejských. Též dcera Kálefova Axa.
50 Ti byli synové Kálefovi, syna Hur prvorozeného Efraty: Sobal otec Kariatjeharimských,
51 Salma otec Betlémských, Charef otec čeledi Betgaderských.
52 Měl pak syny Sobal otec Kariatjeharimských: Haroe otce obyvatelů dílu Menuchotských.
53 A čeledi Kariatjeharimských, Jeterských, Putských, Sumatských a Misraiských. Z těch pošli Zaratští a Estaolští.
54 Synové Salmy: Betlémští, Netofatští, Atarotští z čeledi Joábovy, a Zarští, kteříž užívali dílu Menuchotských,
55 A čeledi písařů obývajících v Jábezu, Tiratských, Simatských, Suchatských. Ti jsou Cinejští příchozí z Amata, otce čeledi Rechabovy.