1. Kronická

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0:00
0:00

Kapitola 25

I oddělil David a knížata vojska k službě syny Azafovy a Hémanovy a Jedutunovy, kteříž by prorokovali při harfách, při loutnách a při cimbálích. Byl pak počet jejich, totiž mužů těch, jenž práci vedli v přisluhování svém,
2 Z synů Azafových: Zakur, Jozef, Netaniáš a Asarela, synové Azafovi, pod spravou Azafavou byli, kterýž prorokoval k rozkazu královu.
3 Z Jedutuna synů Jedutunových bylo šest: Godoliáš, Zeri, Izaiáš, Chasabiáš, Mattitiáš a Simei, pod spravou otce jejich Jedutuna, kterýž prorokoval při harfě k slavení a chválení Hospodina.
4 Z Hémana synové Hémanovi: Bukkiáš, Mataniáš, Uziel, Sebuel, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Giddalti, Romantiezer, Jazbekasa, Malloti, Hotir a Machaziot.
5 Všickni ti synové Hémanovi, proroka králova v slovích Božských, k vyvyšování moci. A dal Bůh Hémanovi synů čtrnácte a dcery tři.
6 Všickni ti byli pod spravou otce svého, při zpívání v domě Hospodinově na cymbálích, loutnách a harfách, k službě v domě Božím vedlé poručení králova Azafovi, Jedutunovi a Hémanovi.
7 Byl pak počet jich s bratřími jejich, těmi, kteříž byli vycvičení v zpěvích Hospodinových, všech mistrů dvě stě osmdesát osm.
8 Tedy metali losy, houf držících stráž naproti druhému, jakž malý, tak veliký, mistr i učedlník.
9 I padl první los v čeledi Azaf na Jozefa, na Godoliáše s bratřími a syny jeho druhý, jichž bylo dvanáct.
10 Třetí na Zakura, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
11 Čtvrtý na Izara, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
12 Pátý na Netaniáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
13 Šestý na Bukkiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
14 Sedmý na Jesarele, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
15 Osmý na Izaiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
16 Devátý na Mataniáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
17 Desátý na Simei, synům a bratřím jeho dvanácti.
18 Jedenáctý na Azarele, synům a bratřím jeho dvanácti.
19 Dvanáctý na Chasabiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
20 Třináctý na Subaele, synům a bratřím jeho dvanácti.
21 Čtrnáctý na Mattitiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
22 Patnáctý na Jerimota, synům a bratřím jeho dvanácti.
23 Šestnáctý na Chananiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
24 Sedmnáctý na Jazbekasa, synům a bratřím jeho dvanácti.
25 Osmnáctý na Chanani, synům a bratřím jeho dvanácti.
26 Devatenáctý na Malloti, synům a bratřím jeho dvanácti.
27 Dvadcátý na Eliatu, synům a bratřím jeho dvanácti.
28 Jedenmecítmý na Hotira, synům a bratřím jeho dvanácti.
29 Dvamecítmý na Giddalta, synům a bratřím jeho dvanácti.
30 Třímecítmý na Machaziota, synům a bratřím jeho dvanácti.
31 Čtyřmecítmý na Romantiezera, synům a bratřím jeho dvanácti.