Gipadayag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Kapitulo 7

Tapus niini nakita ko ang upat ka manolunda nga nanagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta, ug nanagpugong sa upat ka hangin sa yuta, aron walay hangin nga mohuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy.
2 Unya nakita ko ang laing usa ka manolunda nga mikayab gikan sa silangan sa Adlaw, ug nagdala sa timri sa buhi nga Dios. Ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manolunda nga hinatagan sa kagahum sa pagpangdaut sa yuta ug sa dagat,
3 nga nag-ingon kanila, "Ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahoyan, hangtud ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimrihan diha sa ilang mga agtang."
4 Ug nadungog ko ang gidaghanon sa tinimrihan, usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo ka mga tinimrihan, gikan sa matag-banay sa mga anak ni Israel.
5 Napulog-duha ka libo ang tinimrihan sa banay ni Juda, napulog-duha ka libo sa banay ni Ruben, napulog-duha ka libo sa banay ni Gad,
6 napulog-duha ka libo sa banay ni Aser, napulog-duha ka libo sa banay ni Neftali, napulog-duha ka libo sa banay ni Manases
7 napulog-duha ka libo sa banay ni Simeon, napulog-duha ka libo sa banay ni Levi, napulog-duha ka libo sa banay ni Isacar, 8 napulog-duha ka libo sa banay ni Zabulon, napulog-duha ka libo sa banay ni Jose, napulog-duha ka libo sa banay ni Benjamin ang tinimrihan.
9 Tapus niini mitan-aw ako, ug ania karon, dihay usa ka dakung panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap, gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan ug katawhan ug pinulongan, nga sa atubangan sa trono ug sa atubangan sa Cordero nanagtindog sila nga nanagsul-ob ug maputi ug tag-as nga mga bisti, ug nanagdalag mga palwa sa palmera diha sa ilang mga kamot,
10 ug nanagsinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, "Ang kaluwasan gikan sa atong Dios nga nagalingkod sa trono, ug gikan sa Cordero!"
11 Ug ang tanang mga manolunda nanagtindog nga nanag-alirong sa trono ug sa mga anciano ug sa upat ka mga buhing binuhat, ug unya mihapa sila sa atubangan sa trono ug ang Dios ilang gisimba
12 nga nanag-ingon, "Amen! Ang pagdalayeg, ug ang himaya, ug ang kaalam, ug ang pagpasalamat, ug ang kadungganan, ug ang pagbulot-an ug ang kagahum ipahinungod ngadto sa among Dios hangtud sa kahangturan! Amen."
13 Unya gisultihan ako sa usa sa mga anciano nga nag-ingon, "Kinsa man kini sila nga nanagsul-ob ug mga bisting maputi ug tag-as, ug diin man sila gikan?"
14 Ug ako mitubag kaniya, "Senyor, nasayud ikaw." Ug siya miingon kanako, "Mao kini sila ang nanagpakalabang sa dagkung kasakitan; ang ilang mga tag-as nga bisti gilabhan nila ug gipaputi diha sa dugo sa Cordero.
15 Tungod niini anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios, ug nagaalagad kaniya sa maadlaw ug sa magabii sulod sa iyang templo; ug ang nagalingkod sa trono magapanalipod kanila pinaagi sa iyang pagkaanaa. 16 Sila dili na gutomon, ug dili na usab pagauhawon; dili na sila pagahasulon sa Adlaw, ni sa bisan unsang makasunog nga kainit.
17 Kay ang Cordero nga anaa sa gitaliwad-an sa trono mamahimong ilang magbalantay, ug siya magatultol kanila ngadto sa mga tuboran sa mga tubig nga nagahatag ug kinabuhi; ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata."