Gipadayag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Kapitulo 3

"Ug ngadto sa manolunda sa iglesia sa Sardis, isulat mo kini: 'Mao kini ang mga pulong sa nagabaton sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka mga bitoon:
2 Pagmata, ug lig-ona ang nanghibilin nga hapit na mamatay, kay ang imong mga buhat wala ko makita nga hingpit sa atubangan sa akong Dios.
3 Busa, hinumdumi ang imong nadawat ug nadungog; tumana kini, ug paghinulsol. Kay kon dili ka man ugaling magmata, nan, moanha ako ingon sa kawatan, ug dili ka mahibalo unsang taknaa pagaanhaon ko ikaw.
4 Hinoon aduna ka pay pila ka mga ngalan diha sa Sardis, mga tawo nga wala maghugawhugaw sa ilang mga bisti; ug sinul-ubag maputi, kini sila managpanglakaw uban kanako, sanglit takus man sila niini.
5 Sa ingon niini ang magamadaugon pagasul-oban ug mga bisti nga maputi, ug ang iyang ngalan dili ko pagapapason gikan sa basahon sa kinabuhi, hinonoa igatug-an ko ang iyang ngalan sa atubangan sa akong Amahan ug sa atubangan sa iyang mga manolunda.
6 Ang adunay igdulongog, kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.'
7 "Ug ngadto sa manolunda sa iglesia sa Filadelfia, isulat mo kini: 'Mao kini ang mga pulong niadtong Balaan ug Tinuod, nga mao ang nagabaton sa yawi ni David, ang magaabli ug walay bisan kinsa nga makasira, ang magasira ug walay bisan kinsa nga makaabli:
8 "'Nasayud ako sa imong mga nabuhat. Tan-awa, gibutang ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga inablihan, nga walay bisan kinsa nga makasira. Nasayud ako nga ikaw diyutay rag kusog, ngani gibantayan mo ang akong sulti ug wala mo ilimod ang akong ngalan.
9 Tan-awa, sila nga mga iya sa sinagoga ni Satanas, nga nanag-ingon nga sila mga Judio apan dili diay, hinonoa nanagpamakak— tan-awa, kini sila paanhaon ko ug pahapaon ko sa atubangan sa imong tiilan, ug pailhon ko sila nga gihigugma ko ikaw.
10 Tungod kay gibantayan mo man ang akong sulti sa pagkamainantuson, pagabantayan ko ikaw nga mahilikay gikan sa takna sa pagsulay nga hapit na moabut sa tibuok kalibutan, sa pagsulay sa mga nanagpuyo sa yuta.
11 Moanha na ako sa dili madugay; kupti pag-ayo ang imong nabatonan, aron walay makaagaw sa imong purongpurong.
12 Siya nga magamadaugon, akong pagahimoon nga haligi diha sa templo sa akong Dios; ug dili na siya magagula niini, ug igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, ug ang ngalan sa siyudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaug gikan sa langit gikan sa akong Dios, ug ang akong kaugalingong bag-o nga ngalan.
13 Ang adunay igdulongog, kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.'
14 "Ug ngadto sa manolunda sa iglesia sa Laodicea, isulat mo kini: 'Mao kini ang mga pulong sa Amen, ang kasaligan ug tinuod nga saksi, ang sugdanan sa mga binuhat sa Dios:
15 "'Nasayud ako sa imong mga nabuhat, nga ikaw dili mabugnaw ug dili usab mainit. Kon mabugnaw ka pa unta o mainit!
16 Ug kay ikaw dagaang man lamang, dili mabugnaw ug dili usab mainit, isuka ko ikaw gikan sa akong baba.
17 Kay ikaw magakanayon, Ako dato, ako mauswagon, ug walay nakulang kanako; sa walay pagpanghibalo nga ikaw alaut, makalolooy, kabus, buta ug hubo.
18 Busa tambagan ko ikaw nga gikan kanako magpalit kag bulawan nga inulay sa kalayo, aron madato ka; ug mga maputing bisti nga imong ikasul-ob aron dili magdayag ang pagkamakauulaw sa imong pagkahubo; ug tambal nga ikapadapat sa imong mga mata aron ikaw makakita.
19 Ako nagabadlong ug nagapanton sa akong mga gihigugma; busa kinahanglan magmadasigon ka ug maghinulsol.
20 Tan-awa, nagatingdog ako sa pultahan ug nagatuktok; kon may magapatalinghug sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya uban kanako.
21 Ang magamadaugon pagatugotan ko sa paglingkod sa akong trono uban kanako, maingon nga ako usab nagmadaugon ug milingkod uban sa akong Amahan diha sa iyang trono.
22 Ang adunay igdulongog, kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.'"