Efeso

1 2 3 4 5 6


Kapitulo 3

Tungod niining maong hinungdan, ako, si Pablo, binilanggo tungod kang Cristo Jesus alang kaninyong mga Gentil—
2 kon ugaling nakabati man kamo mahitungod sa laraw sa grasya sa Dios nga gipiyal kanako alang kaninyo,
3 nga ingon sa ako nang gikadaklit pagsulat, ang tinago gikapahibalo kanako pinaagi sa pinadayag,
4 aron kamo, sa magabasa kamo niini, makasabut sa akong pagpakatugkad sa tinago mahitungod kang Cristo,
5 nga wala kaniadto ipahibalo ngadto sa mga tawo sa ubang mga kaliwatan sa ingon nga pagpadayag niini karon ngadto sa iyang mga balaang apostoles ug mga profeta pinaagi sa Espiritu;
6 nga mao kini: nga ang mga Gentil mga isigkamanununod, mga bahin sa mao rang usa ka lawas, ug mga isigkaumalambit sa saad tungod kang Cristo Jesus pinaagi sa Maayong Balita.
7 Alang sa maong Maayong Balita ako gihimong sulogoon sumala sa gasa nga grasya sa Dios nga gihatag kanako sumala sa paglihok sa iyang gahum.
8 Ako, bisan tuod iwit sa tanang mga balaan, gihatagan sa maong grasya aron igawali ko ngadto sa mga Gentil ang dili matugkad nga mga bahandi ni Cristo,
9 ug sa pagpahayag ngadto sa tanang tawo kon unsa ang laraw sa tinago nga sulod sa mga katuigan gililong sa Dios nga mao ang nagbuhat sa tanang mga butang;
10 aron nga pinaagi sa iglesia ang nagkaraiyang kinaadman sa Dios ikapahibalo karon ngadto sa mga punoan ug mga kagamhanan diha sa mga langitnong dapit,
11 sumala sa walay katapusang tuyo nga iyang natuman diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.
12 Diha kaniya nakabaton kitag kaisug ug pagsalig sa pagduol sa Dios pinaagi sa atong pagtoo kaniya.
13 Busa magahangyo ako kaninyo, nga unta dili kamo kawad-an sa kasibut gumikan sa akong mga pag-antus nga alang kaninyo, nga magahatag kaninyog pasidungog.
14 Tungod niining maong katarungan, ako magaluhod sa atubangan sa Amahan,
15 kang kinsa nagadawat ug ngalan ang matag-usa ka banay sa langit ug sa yuta,
16 aron nga sumala sa kadagaya sa iyang himaya, itugot unta niya nga malinig-onan kamo sa gahum pinaagi sa iyang Espiritu diha sa kinasuloran sa inyong pagkatawo,
17 ug aron si Cristo magapuyo diha sa inyong mga kasingkasing pinaagi sa pagtoo; aron kamo, ingon nga mga pinagamut ug pinasukad diha sa gugma,
18 makabaton ug gahum sa pagsabut uban sa tanang mga balaan, kon unsa ang gilapdon ug ang gitas-on ug ang kahabugon ug ang giladmon,
19 ug sa pag-ila sa gugma ni Cristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios.
20 Ug kaniya, nga pinaagi sa gahum nga nagalihok sa sulod nato, arang makahimo sa tanang mga butang sa sukod nga labaw pa gayud kadaghan kay sa atong arang mapangayo o mahunahuna,
21 kaniya maanaa ang himaya diha sa iglesia ug diha kang Cristo Jesus ngadto sa tanang mga kaliwatan hangtud sa kahangturan. Amen.