Efeso

1 2 3 4 5 6


Kapitulo 2

Ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasal-anan
2 nga niini nanaggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana, uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan, sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga tawong masupilon.
3 Sa ilang taliwala kitang tanan nanagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas ug sa hunahuna, ug busa sa kinaiya mga tawong gikaligotgotan sa Dios sama sa ubang mga tawo.
4 Apan ang Dios nga madagayaon sa kalooy, tungod sa iyang dakung gugma alang kanato,
5 bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasal-anan, nagbuhi siya kanato uban kang Cristo (tungod sa grasya nangaluwas kamo),
6 ug mibanhaw kanato uban kaniya, ug nagpalingkod kanato uban kaniya sa mga langitnong dapit pinaagi kang Cristo Jesus,
7 aron nga sa mga katuigan nga umalabut siya makapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagkamapuanguron kanato diha kang Cristo Jesus.
8 Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo; ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimoan, kini hatag sa Dios—
9 dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo.
10 Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Cristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw nang daan sa Dios, aron nga niini managgawi kita.
11 Busa, hinumdumi ninyo nga niadtong panahona kamong mga Gentil sa lawas, nga gipanagnganlan nga mga walay sirkunsisyon niadtong mga nanagtawag sa ilang kaugalingon nga mga may sirkunsisyon sa unod pinaagi sa mga kamot—
12 hinumdumi ninyo nga niadtong panahona kamo walay kalabutan kang Cristo, nahigawas kamo sa katilingban sa Israel, ug mga dumuloong sa mga pakigsaad mahitungod sa saad sa Dios, ug dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman ug usab mga walay Dios.
13 Apan karon, pinaagi kang Cristo Jesus, kamo nga kaniadto nahilayo, karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Cristo.
14 Kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan, nga nag-usa sa duroha ug miguba sa nag-ulang nga bongbong nga mao ang pakigbinatokay.
15 Pinaagi sa iyang pagkahimong tawo, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasugoan ug mga kalagdaan, aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tawo gikan sa duroha pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon, sa ingon niana magahimo sa kadaitan,
16 ug aron kitang duroha iyang mapasig-uli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa krus, sa ingon niana magatapus sa pagbinatokay.
17 Ug siya mianhi ug miwali sa kadaitan nganha kaninyo nga kaniadto didto sa halayo, ug kadaitan nganha kanila nga kaniadto diha sa duol;
18 kay pinaagi kaniya kita nga duroha adunay kaagian ngadto sa Amahan pinaagi sa usa ra ka Espiritu.
19 Busa, kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuloong, kondili mga katagi-lungsod sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Dios.
20 Kamo mga tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles ug mga profeta, nga niini si Jesu-Cristo mao ang ulohang bato sa pamag-ang.
21 Diha kaniya ang tibuok nga tinukod nausa ug nagatubo ngadto sa pagka-templo nga balaan diha sa Ginoo;
22 ug nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu.