Roma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kapitulo 16

Ipailaila ko diha kaninyo si Febe nga atong igsoong babaye, usa ka alagad sa iglesia sa Cencrea,
2 aron siya inyong dawaton diha sa Ginoo ingon nga kini maoy angay sa mga balaan, ug tabangan ninyo siya sa bisan unsa nga iyang kinahanglanon gikan kaninyo, kay daghan ang gitabangan niya lakip ako.
3 Ipangomusta ako kang Prisca ug Aquila, ang akong mga tambayayong diha kang Cristo Jesus.
4 Gitahan nila ang ilang mga liog ngadto sa katalagman alang sa akong kinabuhi, ug kanila nagapasalamat dili lamang ako ra kondili usab ang tanang mga iglesia sa mga Gentil.
5 Ipangomusta usab ako sa iglesia nga anaa magtiguman sa ilang balay. Ipangomusta ako sa akong hinigugma nga Epeneto, nga mao ang unang kinabig sa Asia alang kang Cristo.
6 Ipangomusta ako kang Maria nga nagapangabudlay pag-ayo diha kaninyo.
7 Ipangomusta ako kang Andronico ug kang Junia, ang akong mga paryenti ug mga nakauban kong binilanggo; kini sila mga inila sa mga apostoles, ug sila una pa kanako nga nangakabig ngadto kang Cristo.
8 Ipangomusta ako kang Ampliato, ang akong hinigugma diha sa Ginoo.
9 Ipangomusta ako kang Urbano, ang atong tambayayong diha kang Cristo, ug kang Estaquis nga akong hinigugma.
10 Ipangomusta ako kang Apeles nga nahiuyonan diha kang Cristo. Ipangomusta ako sa mga sakop sa banay ni Aristobulo.
11 Ipangomusta ako sa akong paryenti nga si Herodion. Ipangomusta ako sa mga anaa sa Ginoo nga mga sakop sa banay ni Narciso.
12 Ipangomusta ako sa mga nagapangabudlay diha sa Ginoo, kang Trifena ug Trifosa. Ipangomusta ako sa hinigugma nga Persida, nga nagapangabudlay pag-ayo diha sa Ginoo.
13 Ipangomusta ako kang Rufo, nga pinili diha sa Ginoo, ug ipangomusta ako sa iyang inahan, nga akoa usab.
14 Ipangomusta ako kanila ni Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, ug sa mga kaigsoonan nga anaa uban kanila.
15 Ipangomusta ako kanila kang Filologo, Julia, Nereo ug sa iyang igsoong babaye, ug kang Olimpas, ug sa tanang mga balaan nga anaa uban kanila.
16 Pagpangomustahay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan nga halok. Ang tanang mga iglesia ni Cristo nangomusta kaninyo.
17 Hangyoon ko kamo, mga igsoon, nga inyong timan-an ang mga nagahimog mga pundokpundok ug mga pagpapangdol, supak sa tuloohan nga inyong nakat-onan; likayi ninyo sila.
18 Kay kini sila wala mag-alagad sa atong Ginoong Cristo, kondili sa ilang kaugalingong pangibog, ug pinaagi sa matahum ug malamatong mga pulong ginalimbongan nila ang mga kasingkasing sa mga matootoohon.
19 Kay bisan tuod ang inyong pagkamasinugtanon nadungog sa tanan, nga tungod niana nagakalipay ako tungod kaninyo, buot ko nga magmaalamon kamo labut sa maayo, apan mga inocente labut sa dautan.
20 Ug sa dili madugay ang Dios sa kalinaw magadugmok kang Satanas diha sa ubos sa inyong mga tiil. Ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo magauban kaninyo.
21 Si Timoteo, ang akong kauban sa buhat, nangomusta kaninyo; maingon man usab sila si Lucio ug si Jason ug si Sosipatro, nga akong mga paryenti.
22 Ako si Tercio, ang nagkudlit niining maong sulat, nangomusta kaninyo diha sa Ginoo.
23 Si Gayo, ang tagbalay nga nagaabiabi kanako ug sa tibuok iglesia, nangomusta kaninyo. Nangomusta kaninyo sila si Erasto, nga mamahandi sa siyudad, ug si Cuarto nga atong igsoon.
24 Ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo magauban kaninyong tanan. Amen.
25 Ngadto kaniya nga arang makapalig-on kaninyo sumala sa Maayong Balita nga akong ginamantala ug sa pagwali mahitungod kang Jesu-Cristo, sumala sa pagpadayag sa tinagoan nga gitipigan sa hilum sulod sa tag-as nga mga katuigan
26 apan nga karon gikapadayag na, ug pinaagi sa mga sinulat sa mga profeta gikabutyag na ngadto sa tanang kanasuran, sumala sa gimbut-an sa Dios nga dayon, aron sa pagmando kanila ngadto sa pagkamasinugtanon sa pagtoo—