Roma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kapitulo 12

Busa hangyoon ko kamo, mga igsoon, tungod sa mga kalooy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug hinangponon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba.
2 Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kondili usba hinoon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kon unsa ang maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabobut-on sa Dios.
3 Kay pinaagi sa grasya nga gihatag kanako agdahon ko ang matag-usa kaninyo sa dili paghunahuna ug labaw kay sa angay niyang hunahunaon mahitungod sa iyang kaugalingon, kondili nga maghunahuna hinoon siya uban sa kaligdong, ang matag-usa sibo sa gidak-on sa pagtoo nga gibahin sa Dios kaniya.
4 Kay maingon nga diha sa usa ka lawas aduna kitay daghang mga bahin, ug ang tanang mga bahin dili managsamag bulohaton,
5 mao man usab kita, bisan daghan, usa ra kita ka lawas diha kang Cristo, ug ang matag-usa kanato isigkabahin, ang usa sa usa.
6 Ug sanglit nabatonan ta man ang espirituhanong mga hiyas nga nagkalainlain sibo sa grasya nga gihatag kanato, kinahanglan gamiton ta kini: kon sa profesiya, kinahanglan gamiton ta kini sibo sa gidak-on sa atong pagtoo;
7 kon sa pag-alagad, sa atong pagpang-alagad; ang nagatudlo, sa iyang pagpanudlo;
8 ang nagamaymay, sa iyang pagpangmaymay; ang nagaamot, sa pagkamanggihatagon; ang nagahatag ug panabang, sa pagkamasibuton; ang nagahimog mga buhat sa kalooy, sa kasaya.
9 Kinahanglan walay pagminaut ang gugma. Dumti ninyo ang dautan, gumakos kamo sa maayo.
10 Paghigugmaay kamo ang usa sa usa sa gugma nga inigsoon; pagpalabwanay kamo sa pagtahud ang usa sa usa.
11 Ayaw kamo pagpakulang sa kasibut, hinonoa magmainiton kamo diha sa Espiritu. Alagara ninyo ang Ginoo.
12 Pagkalipay kamo diha sa inyong paglaum, pagpailub kamo sa panahon sa kagul-anan, lumahutay kamo sa pag-ampo.
13 Umamot kamo alang sa mga kinahanglanon sa mga balaan, batasana ninyo ang pagkamaabi-abihon.
14 Panghinauti ninyo ang mga nagalutos kaninyo; panghinauti ug ayaw ninyo sila pagpanghimarauta.
15 Pagkalipay kamo duyog sa mga nagakalipay, panghilak kamo duyog sa mga nagapanghilak.
16 Panagkaangay kamo sa inyong panghunahuna, ang usa ngadto sa usa; ayaw kamo pagpahitaas, hinonoa pakigharong kamo sa mga timawa; ayaw ninyo palabihi ang inyong pag-isip sa inyong kaugalingong pagkamakinaadmanon.
17 Kinahanglan walay balusan ninyog dautan tungod sa dautan, hinonoa tinguhaa ninyo ang pagkamaligdong diha sa atubangan sa tanang tawo.
18 Kon mahimo, sumala sa inyong takus maarangan, kinahanglan makigdinaitay kamo uban sa tanang tawo.
19 Mga hinigugma, ayaw ninyo himoa ang panimalus, hinonoa hatagi ninyog higayon ang kapungot sa Dios; kay nahisulat man kini nga nagaingon, "Akoa ang panimalus, ako mao ang magabayad, nagaingon ang Ginoo."
20 Hinonoa, "kon gutomon ang imong kaaway, pakan-a siya; kon uhawon, paimna siya; kay sa imong pagbuhat niini magapundok ikaw ug mga baga diha sa ibabaw sa iyang ulo."
21 Ayaw pagpadaug sa dautan, hinonoa dag-a ang dautan pinaagi sa maayo.