Marcos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kapitulo 5

Ug unya nahiabut sila sa pikas nga daplin sa lanaw, sa kayutaan sa mga Gerasenhon.
2 Ug sa paghikawas niya sa sakayan, gisugat siya sa usa ka tawo nga gikan sa mga lubong. Kini siya may mahugaw nga espiritu,
3 ug nagpuyo sa mga lubong; ug wala nay bisan kinsa pa nga makagapos kaniya, bisan pa pinaagig talikala;
4 kay sa makadaghan na giposasan siya sa mga tiil ug siya gitalikalaan, apan igo lang niyang puto-putoon ang mga talikala ug balibalion ang mga posas; ug walay bisan kinsa nga arang makabuntog kaniya.
5 Magabii ug maadlaw, adto siya sa mga lubong ug sa kabukiran, magsinggit kanunay ug magbun-og sa iyang kaugalingong lawas pinaagig mga bato.
6 Ug sa pagkaalinggat niya kang Jesus gikan sa layo, siya midalagan ngadto kaniya ug misimba kaniya,
7 ug nagsiyagit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, "Unsay imong labut kanako, Jesus, Anak sa Labing Halangdong Dios? Tungod sa Dios, mangamuyo ako kanimo, ayaw intawon ako pagsakita."
8 Kay si Jesus nakaingon man ugod kaniya, "Gumula ka sa tawo, ikaw, espiritu nga mahugaw!"
9 Ug si Jesus nangutana kaniya, "Kinsa may imong ngalan?" Ug siya mitubag nga nag-ingon, "Ang akong ngalan mao si Legion, kay daghan man kami."
10 Ug nangamuyo siya pag-ayo kaniya nga unta dili niya pag-abugon sila sa gawas niadtong yutaa.
11 Ug didtoy usa ka dakung panon sa mga baboy nga nanag-ungad diha sa bakilid.
12 Ug kaniya nangamuyo ang mga espiritu nga nanag-ingon, "Paadtoa kami nianang mga baboy ug pasudla kami kanila."
13 Ug iyang gitugotan sila. Ug ang mga mahugawng espiritu nanggula gikan sa tawo ug misulod sa mga baboy; ug ang panon, nga may gidaghanon nga mga duha ka libo, mihaguros pagdulhog sa pangpang ngadto sa lanaw, ug nangalumos sila diha sa lanaw.
14 Ug nanalagan ang mga magbalantay sa mga baboy, ug ilang gisugilon kini sa siyudad ug sa banika. Ug midugok ang mga tawo aron sa pagtan-aw kon unsa ang nahitabo.
15 Ug nangadto sila kang Jesus, ug ilang nakita ang kaniadto giyawaan nga naglingkod didto, ang tawo nga may legion nga nagsinina na ug maayo nag pamuot; ug sila nangalisang.
16 Ug ang mga nakakita niini nanugilon mahitungod sa gidangatan sa giyawaan ug sa mga baboy.
17 Ug misugod sila sa pagpangamuyo kang Jesus sa pagpahawa sa ilang kayutaan.
18 Ug sa nagsaka si Jesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nangamuyo kaniya nga unta makakuyog siya kang Jesus.
19 Apan siya wala motugot ug miingon kaniya, "Pumauli ka sa imong balay, ngadto sa imong kahigalaan, ug isugilon mo kanila unsa ka daku ang gihimo sa Ginoo alang kanimo, ug giunsa niya ang pagkaluoy kanimo."
20 Ug milakaw siya ug didto sa Decapolis misugod siya sa pagpanugilon unsa ka daku sa gihimo ni Jesus alang kaniya; ug nahitingala ang tanan.
21 Ug sa nakatabok na usab si Jesus sakay sa sakayan ngadto sa pikas nga daplin, midugok ngadto kaniya ang usa ka dakung panon sa katawhan; ug siya diha sa baybayon sa lanaw.
22 Ug miabut ang usa sa mga punoan sa sinagoga, nga ginganlan si Jairo; ug sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa tiilan niya,
23 ug kaniya nangamuyo siya sa hilabihan gayud nga nag-ingon, "Ang akong batang babaye himalatyon. Adtoa ug itapion ang imong mga kamot diha kaniya, aron mamaayo ug mabuhi siya."
24 Ug siya miuban kaniya.
25 Ug dihay usa ka babaye nga gitalinug-an sulod na sa napulog-duha ka tuig,
26 ug daghan na ang gipaantus kaniya sa daghang mga mananambal, ug ang tanan niyang katigayonan nahurot na niyag gasto, ngani wala siya mamaayo hinonoa misamot siya pagkadaut.
27 Ug sa pagkadungog niya sa mga gikasugilon mahitungod kang Jesus, miduol siya sa iyang luyo taliwala sa panon sa katawhan ug gihikap niya ang iyang sapot.
28 Kay siya nag-ingon, "Kon makahikap lang ako sa iyang mga sapot, mamaayo gayud ako."
29 Ug dihadiha mitang-on ang iyang talinugo, ug gibati niya diha sa iyang lawas nga siya naayo na gikan sa iyang sakit.
30 Ug si Jesus, sa nailhan niya sulod sa iyang kaugalingon nga may gahum nga migula gikan kaniya, dihadiha miliso taliwala sa panon sa katawhan ug miingon, "Kinsa bay mihikap sa akong mga sapot?"
31 Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, "Nakita mo ang panon sa katawhan nga nagadutdot libut kanimo, ngani mangutana pa ikaw, 'Kinsa bay mihikap kanako?'"
32 Ug siya miliraw sa pagtan-aw kon kinsa ang naghimo niadto.
33 Ug ang babaye, sa hingbaloan niya ang nahitabo kaniya, miduol nga nahadlok ug nagkurog ug mihapa sa iyang atubangan, ug kaniya gisugilon niya ang tanan nga tinuod.
34 Ug si Jesus miingon kaniya, "Anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo; lumakaw ka nga malinawon ug magmaayo ka gikan sa imong sakit."
35 Ug samtang nagsulti pa siya, dihay nangabut gikan sa balay sa punoan sa sinagoga, nga nanag-ingon, "Ang imong anak patay na; nganong imo pa mang hagoon ang Magtutudlo?"
36 Apan sa walay pagpanumbaling sa ilang gisulti, si Jesus miingon sa punoan sa sinagoga, "Ayaw kahadlok, sumalig ka lamang."
37 Ug wala siyay gitugotan sa pagkuyog kaniya gawas kang Pedro ug kang Santiago ug kang Juan nga igsoon ni Santiago.
38 Ug sa paghiabut nila sa balay sa punoan sa sinagoga, nakita niya ang kaguliyang ug ang mga tawo nga nanagpanghilak ug nanagminatay sa makusog.
39 Ug sa paghisulod na niya, siya miingon kanila, "Ngano bang nagakaguliyang man kamo ug nagapanghilak? Ang bata wala mamatay, kondili nagakatulog."
40 Ug ilang gipanagkataw-an siya. Apan iyang gipagowa silang tanan; ug iyang gidala uban kaniya ang amahan ug inahan sa bata ug ang mga kakuyog niya, ug misulod siya sa dapit diin didto ang bata.
41 Ug iyang gigunitan siya sa kamot ug miingon kaniya, "Talita, cumi"; nga sa ato pa, "Inday, magaingon ako kanimo, bumangon ka."
42 Dihadiha mibangon ang bata ug naglakaw; kay siya napulog-duha na man ka tuig ang idad. Ug dihadiha giabut silag dakung kahibulong.
43 Ug gibaoran sila ni Jesus sa mahigpit gayud nga kinahanglan walay bisan usa nga mahibalo niini, ug iyang gisugo sila sa paghatag ug makaon ngadto sa bata.