Marcos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kapitulo 3

Unya si Jesus misulod pag-usab sa sinagoga, ug didtoy usa ka tawo nga may kamot nga nakuyos.
2 Ug ilang gibantayan siya kon iya ba kining ayohon sa adlaw nga igpapahulay, aron ilang ikasumbong siya.
3 Ug siya miingon sa tawo nga may kamot nga nakuyos, "Umari ka."
4 Ug siya miingon kanila, "Uyon ba sa kasugoan ang pagbuhat ug makaayo o ang pagbuhat sa makadaut sulod sa adlaw nga igpapahulay, ang pagluwas ug kinabuhi o ang pagpatay?" Apan sila wala magtingog.
5 Uban sa kasuko miliraw siya sa pagsud-ong kanila, naguol tungod sa kagahi nilag kasingkasing, ug unya miingon sa tawo, "Ituy-od ang imong kamot." Gituy-od niya kini, ug ang iyang kamot hing-ulian.
6 Ang mga Fariseo nanggula, ug batok kang Jesus sila dihadiha nakigsabut sa mga Herodianhon, kon unsaon nila siya sa pagpatay.
7 Ug si Jesus mipahawa uban sa iyang mga tinun-an ngadto sa lanaw, ug mikuyog kaniya ang usa ka dakung panon sa katawhan gikan sa Galilea. Gikan usab sa Judea,
8 ug sa Jerusalem ug sa Idumea, ug gikan sa mga dapit tabok sa Jordan, ug gikan sa kasikbitan sa Tiro ug Sidon, usa ka dakung panon sa katawhan midugok ngadto kaniya sa pagkadungog nila sa tanan nga iyang nabuhat.
9 Ug gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya tungod sa panon, aron dili siya mapiit niini;
10 kay daghan man ugod ang iyang gipang-ayo nga tungod niana ang tanang may mga sakit nagdinuotay paingon kaniya aron sa paghikap kaniya.
11 Ug inigkakita kaniya sa mga mahugawng espiritu, sila mohapa sa iyang atubangan ug managsinggit nga magaingon, "Ikaw mao ang Anak sa Dios!"
12 ug iyang gipinahan sila sa mahigpit gayud nga dili nila pag-ipaila siya.
13 Ug unya mitungas si Jesus sa kabungturan, ug iyang gitawag ngadto kaniya ang iyang mga gikagustohan; ug sila miduol kaniya.
14 Ug nagtudlo siyag napulog-duha nga ginganlan usab niyag mga apostoles, nga maoy magpakig-uban kaniya, ug maoy iyang pagasugoon aron sa pagwali,
15 ug sa pagbaton sa kagahum sa pagpagulag mga yawa.
16 Kining Napulog-Duha mao sila si Simon nga iyang gianggaan ug Pedro;
17 si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsoon ni Santiago nga iyang gipang-anggaan ug Boanerges, nga sa ato pa, mga tawo nga morag dalogdog;
18 si Andres, ug si Felipe, ug si Bartolome, ug si Mateo, ug si Tomas, ug si Santiago nga anak ni Alfeo, ug si Tadeo, ug si Simon nga Kananeyo,
19 ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jess.
20 Ug unya misaka si Jesus sa balay; ug ang panon sa katawhan midugok na usab nga tungod niana wala na gani sila makagayon sa pagpangaon.
21 Ig sa pagkadungog niini sa iyang mga higala, miadto sila aron sa pagkuha kaniya, kay matud pa nila, "Kini siya naboang."
22 Ug ang mga escriba nga nanghilugsong gikan sa Jerusalem nanag-ingon, "Kini siya hingsudlan ni Beelzebu, ug siya nagapagulag mga yawa pinaagi sa punoan sa mga yawa."
23 Ug iyang gitawag sila ngadto kaniya, ug iyang gisultihan sila pinaagig sambingay, nga nag-ingon, "Unsaon ba ni Satanas sa pagpagula kang Satanas?
24 Kon ang usa ka gingharian nabahin batok sa iyang kaugalingon, kanang ginghariana dili makabarug.
25 Ug kon ang usa ka panimalay nabahin batok sa iyang kaugalingon, kanang panimalaya dili makabarug.
26 Ug kon si Satanas misupil batok sa iyang kaugalingon ug nabahin, nan, dili siya makabarug, hinonoa nagapaingon siya sa iyang pagkatapus.
27 Apan walay bisan kinsa nga makahimo sa pagsulod sa balay sa usa ka tawong kusgan ug sa pag-agaw sa iyang kabtangan, gawas hinoon kon iya unang gapuson ang tawong kusgan; unya ugaling makapangawat na siya sa balay niini.
28 "Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mga tawo pagapasayloon sa tanan nilang mga pagpakasala ug sa bisan unsang pagpasipala nga ilang pagalitokon;
29 apan bisan kinsa nga magapasipala batok sa Espiritu Santo dili gayud pagapasayloon, hinonoa pakasad-on siya sa sala nga dayon"—
30 kay sila nanag-ingon man ugod, "Aduna siyay mahugaw nga espiritu."
31 Ug unya nangabut ang iyang inahan ug mga igsoong lalaki; ug sa nanagtindog sila didto sa gawas, ilang gipaadtoan siya ug gipatawag.
32 Ug dihay panon sa katawhan nga nanaglingkod libut kaniya; ug sila miingon kaniya, "Ang imong inahan ug ang imong mga igsoong lalaki atua sa gawas, nangita sila kanimo."
33 Kanila mitubag siya nga nag-ingon, "Kinsa ba ang akong inahan ug ang akong mga igsoong lalaki?"
34 Ug siya miliraw sa pagsud-ong sa mga nanag-alirong kaniya, ug unya miingon siya, "Ania ra ang akong inahan ug mga igsoong lalaki!
35 Kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubut-on sa Dios, mao kana siya ang akong igsoong lalaki ug akong igsoong babaye ug akong inahan."