Josue

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Kapitulo 15

Ug ang bahin alang sa banay sa mga anak ni Juda, sumala sa ilang mga panimalay, mao ang haduol sa utlanan sa Edom ngadto sa kamingawan sa Zin dapit sa habagatan, sa labing kinahabagatan gayud.
2 Ug ang utlanan sa habagatan nagasugod gikan sa kinatumyang dapit sa Dagat nga Maasgad sukad sa look nga nagabantaaw sa habagatan;
3 Ug kana nagapaingon ngadto sa habagatan sa sakaon sa Acrabim ug nagapaingon ngadto sa Zin, ug nagatungas dapit sa habagatan sa Cades-barnea, ug milabay sa duol sa Hezron, ug nagatungas ngadto sa Adar, ug mingsaliko ngadto sa Carca;
4 Ug kini nagapaingon ngadto sa Asmon, ug minggula ngadto sa sapa sa Egipto; ug ang mga gulaanan gikan sa utlanan diha sa dagat: kini mao ang imong utlanan dapit sa habagatan.
5 Ug ang utlanan dapit sa silangan mao ang Dagat nga Maasgad, ngadto sa kinatapusan sa Jordan. Ug ang utlanan dapit sa amihanan nanukad sa look sa dagat sa katapusan sa Jordan.
6 Ug ang utlanan mitungas ngadto sa Beth-hogla ug milabay duol sa amihanan sa Beth-araba; ug ang utlanan mitungas ngadto sa bato ni Bohan, ang anak nga lalake ni Ruben;
7 Ug ang utlanan mitungas sa Debir sukad sa walog sa Achor ug nagapadayon padulong ngadto sa amihanan, nga nagbantaaw paingon ngadto sa Gilgal nga anaa sa tungasan atbang sa Adumim nga anaa sa habagatan daplin sa suba; ug ang utlanan milabay ngadto sa mga tubig sa Ensemes ug ang mga gulaanan niana duol sa Enrogel;
8 Ug ang utlanan mitungas duol sa walog sa anak nga lalake ni Hinom ngadto sa daplin sa Jebusehanon paingon ngadto sa habagatan (kini mao ang Jerusalem); ug ang utlanan nagatungas ngadto sa kinatumyan sa bukid nga nagatindog atbang sa walog sa Hinom dapit sa kasadpan, nga anaa sa labing kinatumyan sa walog sa Rephaim paingon ngadto sa amihanan.
9 Ug ang utlanan nagatuy-od sukad sa tumoy sa bukid ngadto sa tuburan sa mga tubig sa Nephtoa ug migula ngadto sa mga ciudad sa bukid sa Epron; ug ang utlanan nagatuy-od ngadto sa Baala (kini mao ang Chiriat-jearim);
10 Ug ang utlanan miliko sukad sa Baala paingon ngadto sa kasadpan ngadto sa bukid sa Seir, ug milabay ngadto sa daplin sa bukid sa Jearim dapit sa amihanan; (kini mao ang Chesalon), ug milugsong ngadto sa Beth-semes, ug miagi ubay sa Timna;
11 Ug ang utlanan migula ngadto sa daplin sa Ecron paingon ngadto sa amihanan; ug ang utlanan mituy-od ngadto sa Sicheron ug milabay duol sa bukid sa Baala ug migula sa Jabneel; ug ang mga gulaanan niini nga utlanan diha sa dagat.
12 Ug ang utlanan sa kasadpan napaingon ngadto sa dagat nga daku ug ang utlanan niini . Kini mao ang utlanan sa mga anak ni Juda nga nagalibut sumala sa ilang mga panimalay.
13 Ug kang Caleb, ang anak nga lalake ni Jephone, mihatag siya ug usa ka bahin sa mga anak ni Juda sumala sa sugo ni Jehova kang Josue ingon man sa Chiriat-arba, ug kining Arba mao ang amahan ni Anac, (kini mao si Hebron).
14 Ug si Caleb nagpapahawa gikan didto sa totolo ka mga anak nga lalake ni Anac: si Sesai, ug si Aiman, ug si Talmay, ang mga anak nga lalake ni Anac.
15 Ug gikan didto mitungas siya ngadto sa mga pumoluyo sa Debir: ug ang ngalan sa Debir kaniadto mao ang Chiriath-seper.
16 Ug si Caleb miingon: Ang modaug sa Chiriath-seper, ug mokuha niana, kaniya akong igahatag ang akong anak nga babaye nga si Axa aron iyang maasawa.
17 Ug si Othoniel, ang anak nga lalake ni Cenes, ang igsoon nga lalake ni Caleb, mikuha niana; ug iyang gihatag kaniya ang iyang anak nga babaye nga si Axa sa pagpaasawa.
18 Ug nahatabo, nga sa miadto na siya kaniya , siya nagtambag kaniya, nga mangayo ug usa ka uma gikan sa iyang amahan: ug siya nanaug sa iyang asno; ug si Caleb miingon kaniya: Unsay tuyo mo?
19 Ug mitubag siya: Hatagi ako ug panalangin; kay naghatag ka kanako sa yuta sa habagatan, hatagi usab ako ug mga tuburan sa tubig. Ug gihatagan siya sa mga tubod sa itaas ug sa mga tubod sa ubos.
20 Kini mao ang panulondon sa banay sa mga anak ni Juda sumala sa ilang mga panimalay.
21 Ug ang kinatapusang mga ciudad sa banay sa mga anak ni Juda paingon ngadto sa utlanan sa Edom diha sa habagatan mao ang Kabseel, ug ang Eder, ug ang Jagur,
22 Ug ang Sina, ug ang Dimona, ug ang Adada,
23 Ug ang Cedes, ug ang Asor, ug ang Itnan,
24 Ug ang Ziph, ug ang Telem, ug ang Bealoth,
25 Ug ang Asor-hadatta, ug ang Cherioth-hesron (nga mao ang Asor),
26 Ang Amam, ug ang Sema, ug ang Molada,
27 Ug ang Asar-gadda, ug ang Hesmom, ug ang Beth-pelet,
28 Ug ang Hasar-sual, ug ang Beer-seba, ug ang Bisotia,
29 Ug ang Baala, ug ang Iim, ug ang Esem,
30 Ug ang Eltolad, ug ang Cesil, ug ang Horma,
31 Ug ang Siclag, ug ang Madmanna, ug ang Sansana,
32 Ug ang Lebaoth, ug ang Silim, ug ang Ain, ug ang Rimmon: ang ta nang mga ciudad, may kaluhaan ug siyam, lakip ang ilang mga balangay.
33 Ang diha sa kapatagan mao ang Estaol, ug ang Sorea, ug ang Asena,
34 Ug ang Sanoa, ug ang Engannim, ug ang Tappua, ug ang Enam,
35 Ug ang Jerimoth, ug ang Adullam, ug ang Socho, ug ang Aceca,
36 Ug ang Saraim, ug ang Aditaim; ug ang Gedera, ug ang Gederotaim; napulo ug upat ka mga ciudad lakip ang ilang mga balangay.
37 Ang Senan, ug ang Hadasa, ug ang Migdalgad,
38 Ug ang Dilan, ug ang Mizpa, ug ang Jocteel,
39 Ang Lachis, ug ang Boscath, ug ang Eglon,
40 Ug ang Cabon, ug ang Lamas, ug ang Chitlis.
41 Ug ang Gederoh, ang Beth-dagon, ug ang Naama, ug ang Maceda; napulo ug unom ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay.
42 Ang Libna, ug ang Eter, ug ang Asan,
43 Ug ang Jiphta, ug ang Asna, ug ang Nesib,
44 Ug ang Ceila, ug ang Achsib, ug ang Maresa; siyam ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay:
45 Ang Ecron, lakip ang iyang mga lungsod ug mga balangay;
46 Sukad sa Ecron hangtud sa dagat, ang tanan nga anaa sa daplin sa Asdod lakip ang ilang mga balangay;
47 Ang Asdod, lakip ang iyang mga lungsod ug mga balangay; ang Gasa, lakip ang iyang mga lungsod ug mga balangay: ngadto sa sapa sa Egipto, ug sa dakung dagat ug ang utlanan niini .
48 Ug sa kabungtoran, ang Samir, ug ang Jatir, ug ang Sucoth,
49 Ug ang Dana, ug ang Chiriat-sana (nga mao ang Debir),
50 Ug ang Anab, ug ang Estemo, ug ang Anim,
51 Ug ang Gosen, ug ang Olon, ug ang Gilo; napulo ug usa ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay.
52 Ang Arab, ug ang Dumah, ug ang Esan,
53 Ug ang Janum, ug ang Beth-pua, ug ang Apheca,
54 Ug ang Humta, ug ang Chiriat-arba (nga mao ang Hebron), ug ang Sior; siyam ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay.
55 Ang Maon, ug ang Carmel, ug ang Ziph, ug ang Juta,
56 Ug ang Jesreel, ug ang Jocdeam, ug ang Sanoa,
57 Ang Cain, ang Gibea, ug ang Timnah; may napulo ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay.
58 Ang Hal-hul, ug ang Bethpur, ug Gedor,
59 Ug ang Maarat, ug Beth-anoth ug Eltekon; unom ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay.
60 Ang Ciriath-baal (nga mao ang Chiriath-jearim), ug ang Rabba; duruha ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay.
61 Diha sa kamingawan, ang Beth-araba, ang Midin, ug ang Sechacha.
62 Ug ang Nibsan, ug ang ciudad sa Zin, ug ang Engedi; may unom ka mga ciudad lakip ang ilang mga balangay.
63 Ug mahitungod sa mga Jebusehanon, ang mga pumoluyo sa Jerusalem, ang mga anak ni Juda wala makapapahawa kanila: apan ang Jebusehanon nagpuyo ipon sa mga anak ni Juda sa Jerusalem hangtud niining adlawa.