Josue

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Kapitulo 12

Karon mao kini ang mga hari sa yuta, nga gilaglag sa mga anak sa Israel, ug nagbaton sa ilang yuta sa unahan sa Jordan ngadto sa silanganan sa adlaw, gikan sa walog sa Arnon, ngadto sa bukid sa Hermon, ug ang tanang Araba ngadto sa silangan.
2 Si Sihon, ang hari sa mga Amorehanon nga nagpuyo sa Hesbon ug naghari sukad sa Aroer, nga anaa sa daplin sa walog sa Arnon, ug ang ciudad nga anaa sa kinataliwad-an sa walog ug ang katunga sa Galaad, ingon man ngadto sa suba sa Jaboc ang utlanan sa mga anak sa Ammon;
3 Ug ang Araba ngadto sa dagat sa Cinneroth, padulong ngadto sa silangan ug ngadto sa dagat nga Maasgad, dapit sa silangan, ang dalan padulong ngadto sa Beth-Jesimoth; ug sa habagatan ubos sa banghilig sa Pisga:
4 Ug ang utlanan ni Og, hari sa Basan, nga nahabilin sa mga Rapehanon nga nagpuyo sa Astaroth ug sa Edrei,
5 Ug naghari sa bukid sa Hermon ug sa Salea, ug sa tibook nga Basan ngadto sa utlanan sa mga Gesurehanon ug sa mga Maachatehanon, ug katunga sa Galaad, ang utlanan ni Sihon, hari sa Hesbon.
6 Si Moises, ang alagad ni Jehova ug ang mga anak sa Israel, naglaglag kanila; ug si Moises, ang alagad ni Jehova, mihatag niana alang sa usa ka panulondon ngadto sa mga Rubenhanon, ug sa mga Gadhanon, ug sa katunga nga banay ni Manases.
7 Ug kini mao ang mga hari nga gilaglag ni Josue ug sa mga anak sa Israel unahan sa Jordan padulong ngadto sa kasadpan, sukad sa Baal-gad nga didto sa walog sa Libano ngadto sa bukid sa Halac, nga nagapadulong ngadto sa Seir (ug si Josue mihatag niini sa mga banay sa Israel aron sa pagpanag-iya kanila sumala sa ilang mga pagkabahin;
8 Didto sa kabungtoran, ug didto sa kapatagan, ug didto sa Araba, ug didto sa mga banghilig, ug didto sa kamingawan, ug didto sa Habagatan; ang Hetehanon, ang Amorehanon, ang Canaanhon, ang Peresehanon, ang Hebehanon, ug ang Jebusehanon):
9 Ang hari sa Jerico, usa; ang hari sa Ai, nga tupad sa Beth-el, usa;
10 Ang hari sa Jerusalem, usa; ang hari sa Hebron, usa;
11 Ang hari sa Jeremoth, usa; ang hari sa Lachis, usa;
12 Ang hari sa Eglon, usa; ang hari sa Gezer, usa;
13 Ang hari sa Debir, usa; ang hari sa Gedir, usa;
14 Ang hari sa Horma, usa; ang hari sa Arad, usa;
15 Ang hari sa Libna, usa; ang hari sa Adullam, usa;
16 Ang hari sa Maceda, usa; ang hari sa Beth-el, usa;
17 Ang hari sa Tappua, usa; ang hari sa Hepher, usa;
18 Ang hari sa Aphec, usa; ang hari sa Lasaron, usa;
19 Ang hari sa Madon, usa; ang hari sa Hasor, usa;
20 Ang hari sa Simron-meron, usa; ang hari sa Achsaph, usa;
21 Ang hari sa Taanach, usa; ang hari sa Megiddo, usa;
22 Ang hari sa Chedes, usa; ang hari sa Jocneam nga didto sa Carmel, usa;
23 Ang hari sa Dor sa kinahataasan sa Dor, usa; ang hari sa Goiim nga didto sa Gilgal, usa;
24 Ang hari sa Tirsa, usa; ang tanang mga hari may katloan ug usa.