Баярлалаа


 • Өө, ЭЗЭНд талархал өргөн,Түүний нэрийг дуудагтун.Түүний үйлсийг ард түмний дунд мэдүүлэгтүн. Шастирын Дээд 16:8
 • ЭЗЭН сайн учир Түүнд талархал өргөгтүн.Учир нь Түүний хайр энэрэл үүрдийнх. Шастирын Дээд 16:34
 • Тэгээд “Бидний авралын Бурхан аа, биднийг авраач.Таны ариун нэрэнд талархлыг,Таны магтаал дотор алдрыг өргөхөөр биднийг цуглуулж,үндэстнүүдээс чөлөөлж өгөөч” гэж хэлэгтүн. Шастирын Дээд 16:35
 • Би гэмгүй байдал дотор гараа угааж,ЭЗЭН, Таны тахилын ширээнд ойртон очно. Ингэх нь би талархлын дуугаар тунхаглаж,Таны бүх гайхамшгуудыг зарлахын тулд билээ. Дуулал 26:6-7
 • Өө, Хамгийн Дээд Нэгэн, ЭЗЭНд талархлыг өргөнТаны нэрд магтан дуулах нь сайн юм. Өглөө Таны хайр энэрлийг,Шөнөөр Таны итгэлтэй байдлыг Дуулал 92:1, 2
 • Түүний өмнө талархалтайгаар ирж,Түүнд дууллуудаар баяртайгаар хашхирцгаая. Дуулал 95:2
 • Түүний дааман хаалгаар талархалтайгаар,Түүний хашаанд магтаалтайгаар ор.Түүнд талархал өргөж, Түүний нэрийг магт. Дуулал 100:4
 • Тэднээр бас талархлын тахилуудыг өргүүлэн,Түүний үйлсийн тухай баясгалантай дуугаар тунхаглуул! Дуулал 107:22
 • ЭЗЭНд талархалтайгаар дуулагтун.Бидний Бурханд ятгаар магтан дуулагтун. Дуулал 147:7
 • Тэднээс талархлууд болон баярлан цэнгэдэг хүмүүсийн дуу хоолой гарна.Би тэднийг олшруулж, тэд цөөрөхгүй.Би бас тэднийг хүндэтгэж, тэд өчүүхэн байхаа болино. Иеремиа 30:19
 • Миний эцэг өвгөдийн Бурхан, Танд би талархал, магтаалыг өргөе.Учир нь Та надад мэргэн ухаан болон хүч чадлыг өгсөн билээ.Одоо ч гэсэн бидний Танаас гуйсан зүйлийг Та надад мэдүүлсэн юм.Та хааны шаардсан зүйлийг бидэнд мэдүүлсэн билээгэв. Даниел 2:23
 • Мөн исгэсэн юмаар талархлын өргөлийг өргө.Сайн дурын өргөлүүдийг зарлан, тэднийг мэдүүл.Учир нь Израилийн хөвгүүд та нар ийнхүү хийх дуртай” гэж Эзэн БУРХАН тунхаглаж байна. Амос 4:5
 • Харин би талархлын дуугаар Танд тахил өргөнө.Юу тангарагласнаа би биелүүлнэ. Аврал ЭЗЭНээс ирдэг юм гэж хэлэв. Иона 2:9
 • Христ Есүсийн дотор та нарт өгөгдсөн Бурханы нигүүлслийн улмаас та нарын талаар би үргэлж Бурхандаа талархдаг. 1 Коринт 1:4
 • Учир нь бүх юмс та нарын төлөө байдаг билээ. Энэ нь нигүүлсэл улам олон хүнд нэмэгдэж, Бурханд алдар хийгээд талархлыг бялхсанаар өргөхийн тулд юм. 2 Коринт 4:15
 • гутрангуй юм шиг боловч үргэлж баяр хөөртэй, ядуу хоосон юм шиг боловч олон хүнийг баян болгогчид, юу ч байхгүй юм шиг боловч бүгдийг эзэмшигчид мөн. 2 Коринт 6:10
 • Та нар их өгөөмөр байдлын төлөө юм бүхэнд баяжих болно. Энэ нь биднээр дамжуулан Бурханд өргөх талархлуудыг бий болгодог. 2 Коринт 9:11
 • Бузар булай болон мунхаг яриа, эсвэл тоглоом тохуу нь зохимжгүй. Харин оронд нь талархлаа өргө. Ефес 5:4
 • дуулал, магтуу ба сүнслэг дуунуудаар нэг нэгэнтэйгээ ярилцаж, Эзэнд хандаж зүрхэндээ дуулж, ая дуу зохиогтун. Бурхан болон Эцэгт бүхний төлөө бидний Эзэн Есүс Христийн нэрээр үргэлж талархал өргө. Ефес 5:19, 20
 • Юунд ч бүү санаа зов. Харин аливаа зүйлд залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтээ Бурханд мэдүүл. Филиппой 4:6
 • Би үүнийг дутагдсаны улмаас ярьж байгаа юм биш. Учир нь би ямар ч нөхцөл байдалд байсан сэтгэл хангалуун байж сурсан юм. Филиппой 4:11
 • заалгаж байснаараа Түүн дотор бат үндэслэгдэн, байгуулагдаж, итгэл дотроо баталгаажин, талархлаар бялхагтун. Колоссай 2:7
 • Өөрсдийгөө залбиралд зориул. Залбирахдаа талархалтай, сэрэмжтэй байгтун. Колоссай 4:2
 • Бүх зүйлд талархлаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурханы хүсэл мөн. 1 Тесалоник 5:18
 • Яагаад гэвэл Бурханаар бүтээгдсэн юм бүхэн сайхан. Хэрэв тэдгээрийг талархалтайгаар хүлээн авсан бол гологдох ямар ч зүйл байхгүй. 1 Тимот 4:4
 • Тиймд] Түүгээр дамжуулан Бурханд Түүний нэрийг хүлээн зөвшөөрдөг уруулын үр жимс буюу магтаалын тахилыг үргэлж өргөцгөөе. Еврей 13:15
 • Амен. Магтаал, алдар, мэргэн ухаан, талархал, хүндэтгэл, хүч чадал ба сүр хүч нь бидний Бурханд үеийн үед байх болтугай. Амен гэцгээв. Илчлэлт 7:12
 • Байгаа, байсан, Төгс хүчит Эзэн Бурхан минь ээ, Танд бид талархал өргөе. Яагаад гэвэл Та Өөрийн агуу их хүчээ авч, хаанчилж эхэллээ. Илчлэлт 11:17