Үр хөндөлт


  • Тэгээд Бурхан Өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж, Бурханы дүр төрхөөр эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг бүтээв. Эхлэл 1:27
  • Чи хүн бүү ал. Дэд Хууль 5:17
  • Намайг хэвлийд бүтээсэн Тэр түүнийг бүтээдэггүй юм уу?Адил нэгэн биднийг хэвлий дотор дүрс оруулдаггүй гэж үү? Иов 31:15
  • Харагтун, үр хүүхэд бол ЭЗЭНээс ирдэг бэлэг,Умайн үр жимс бол шагнал юм. Дуулал 127:3
  • Учир нь Та миний эрхтнүүдийг хэлбэртэй болгожээ.Та эхийн минь хэвлийд намайг бүрдүүлжээ. Би аймшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн тул Танд талархал өргөнө.Таны үйлс бол гайхалтай бөгөөдМиний сэтгэл ч үүнийг маш сайн мэддэг юм. Намайг нууц дотор бүрэлдэж,Газрын гүнд урнаар шаглагдаж байхад чМиний биеийн галбир Танаас нууцлагдаагүй юм. Дуулал 139:13-15
  • Миний төрхөө олж амжаагүй үр хөврөлийг Таны нүд харж л байсан.Надад тогтоогдсон өдрүүдийнНэг нь ч болоогүй байхадТэд бүгд Таны номд бичигдсэн байжээ. Дуулал 139:16
  • Эхийн хэвлийд чамайг бүрэлдүүлэхээсээ өмнө би чамайг мэдсэн бөгөөдтөрөхөөс чинь өмнө Би чамайг ариусгаж,чамайг үндэстнүүдэд эш үзүүлэгч болгон томилсон» гэв. Иеремиа 1:5